От 1999 г. площта на природните паркове у нас непрекъснато намалява

OFFNews Последна промяна на 16 септември 2014 в 11:39 1677 0

Управлението на националните паркове в България не е ефективно и създава риск за съхранение на биологичното разнообразие в тях. Такова е заключението в одит на Сметната палата за изпълнението на „Управлението на националните паркове“ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г.

След 1999 г. извършваните промени в територията на националните паркове са само в посока на намаляване на тяхната площ. Най-голямо е намалението на площта на националния парк „Рила“ с 24,90 на сто от определената с обявяването му площ. 

Предприетите действия от органите на управление на националните паркове не са своевременни. Липсват актуализирани планове за управление в парковете „Рила“ и „Централен Балкан“, което е предпоставка за неефективно управление за периода от 2010 г. до приемането на нов план, тъй като няма ясно и точно формулирани специфични цели и задачи, пише в доклада.

Липсва финансова оценка за цялостното изпълнение на плановете, която да определи освен размера на необходимите ресурси за изпълнение на заложените мерки и дейности, а също така и източниците за тяхното осигуряване.

Общият размер на изразходваните и отчетени средства от дирекциите на националните паркове за периода 2010 – 2012 г. възлиза на 13 842 хил. лв., а средният размер на разходите за управление на 1 ха площ в националните паркове варира от 47 лв. за „Рила“, до 115 лв. – за „Пирин“.

Най-голям е размерът на изразходените бюджетни средства през 2010 г., през следващите две години размерът на разходите, финансирани от бюджета, намалява с 18 на сто.

Нарастването на относителния дял на фактически изплатените средства от финансовите инструменти на ЕС не е достатъчно да компенсира намалението на националния финансов ресурс.

В нито един от националните паркове не е спазено нормативно определеното изискване за максимално допустима площ на охранителните участъци от 1 500 ха. Средната площ на един охранителен участък надвишава нормативно определената, като най-голяма е в „Централен Балкан“ и възлиза на 1 835 ха - с 18 на сто повече от определената. Създадената в ДНП организация по планиране, кадрово осигуряване, документиране и отчитане на охранителната дейност не гарантира постоянна охрана и максимално покритие на охранителните участъци, в случаите, в които площта им надвишава нормативно определената.

Значителен е броят на прекратените административно наказателни преписки поради пропуски от страна на административнонаказващия орган. Наложените административни наказания нямат възпиращ ефект върху потенциалните нарушители.

Ползването на природни ресурси на територията на националните паркове намалява през периода 2010 г. – 2012 г., а реализираните от дейността приходи са несъществени спрямо разходите на ДНП, въпреки създадената от ДНП добра организация за управление на дейността.

Националните паркове в България са три – „Пирин“, „Рила“ и „Централен Балкан“, с обща площ 193 047,9 ха.

Най-отдавна е обявен за национален парк “Пирин” с площ от 40 332,4 ха. В границите на парка има два резервата - „Юлен“ и „Баюви дупки – Джинджирица“.

Най-големият по площ национален парк е „Рила“ - 81 046 ха, като 20% от територията му е заета от четирите резервата - “Централен Рилски резерват”, „Ибър”, най-старият наш резерват -„Парангалица”, и „Скакавица”.

Националният парк с най-много резервати е „Централен Балкан“ – общо 9: „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“, „Джендема“, „Северен Джендем“, „Козя стена“, „Стара река“, „Пеещи скали“ и „Соколна“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови