Вече ще знаем поименно кой е одобрил учебника

Александра Маркарян 27 октомври 2015 в 20:38 7963 0

Прекратява се практиката имената на оценителите на учебниците да бъдат пазени в дълбока тайна от Министерството на образованието и науката и никой да не носи отговорност за одобреното съдържание и грешките в него. Имената на оценителите на съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение вече ще бъдат изписвани в самите учебници, познавателни книжки и учебни помагала.

Това разпорежда проект на наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, публикуван на сайта на МОН. С наредбата се определя държавният образователен стандарт съгласно новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование.

Планирано е наредбата да влезе в сила от 14 декември 2015 г.

Учебници по новата наредба ще има от учебната 2016/2017 година. Те ще са за I и V клас.

Стандартът

В проекта на държавен образователен стандарт е записано, че учебниците - печатни издания, които могат да имат електронен вариант - са за обучение по:

1. учебните предмети от общообразователната подготовка;
2. задължителните модули от профилираната подготовка;
3. майчин език, религия и хореография;
4. учебните предмети или модули от общата професионална подготовка;
5. специалните предмети за учениците със сензорни увреждания (те задължително се изготвят и на електронен носител).

Всяка година до 31 януари МОН ще публикува списък с валидните учебници, помагала и познавателни книжки, утвърден от министъра.

Изискванията на стандарта към съдържанието на учебника се отнасят до:

1. съответствието с учебната програма;

2. текста и извънтекстовите компоненти;

3. структурирането;

4. езика на учебника.

Изискванията на проекта към съдържанието на електронния учебник са:

1. да съответства на теми и на очакваните резултати към тях от учебната програма;
2. да допринася за активиране и мотивиране на учениците;
3. да включва с образователна цел различни медийни формати като текст, изображения, видео, анимация, симулации и др., които не могат да бъдат представени в печатното издание на учебник;
4. да предоставя възможност за достъп до актуална информация;
5. да стимулира взаимодействие между участниците в учебния процес;
6. да подпомага използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика;
7. да дава възможност за оценяване и за самооценяване на постиженията на учениците.

Държавният стандарт конкретизира и изискванията за хартията, на която може да се отпечатват учебници, познавателни книжки и учебни помагала. При познавателните книжки и учебниците тя може да е:

1. матова хромова хартия или офсетова хартия с маса не по-малко от 80 г/кв. м и белота не по-ниска от 85% - при двуцветен и пълноцветен печат;

2. обемна хартия с маса не по-малко от 55 г/кв. м и белота не по-ниска от 70% - при двуцветен печат.

Безплатните учебници, които ще се ползват повече от една година, трябва да са отпечатани на матова хромова или офсетова хартия с маса не по-малко от 80 г/кв. м и белота не по-ниска от 85%.

Учебниците от VІІІ до ХII клас ще могат да се отпечатват и при едноцветен печат върху обемна хартия с маса не по-малко от 55 г/кв. м и белота не по-ниска от 70%.

Корицата трябва да е от хромов картон с маса не по-малко от 200 г/кв. м, а за учебниците с продължителност на ползване повече от една учебна година - хромов картон, с маса не по-малко от 250 г/кв. м. Корицата на учебниците с продължителност на ползване повече от една учебна година трябва да е едностранно ламинирана.

Определени са и възможните формати, както и големината на буквените знаци в основните текстове. В буквара те ще са не по-малко от 16 пункта, в учебниците за I - IV клас - не по-малко от 14 пункта; в учебниците за V - VIII клас - не по-малко от 12 пункта и в учебници за IХ - ХII клас - не по-малко от 11 пункта;

Нова процедура за оценяване и одобряване на проекти ще се открива със заповед на министъра на образованието след утвърждаване на нови учебни програми, когато нито един от одобрените проекти не е бил разпространен за началото на учебната година, когато не е бил подаден нито един проект, когато нито един от проектите не е бил одобрен. 

Срокът за внасяне на проектите не може да бъде по-кратък от 12 месеца от датата на министерската заповед (проектонаредбата разрешава този срок да не бъде спазен при новите учебници за I и V клас, които трябва да влязат в училищата от есента на 2016 г.).

Министърът назначава и комисията, която ще оценява и одобрява проектите за учебници, помагала или познавателни книжки. Нейни членове не могат да бъдат автори или рецензенти на внесен в процедурата за оценяване и одобряване проект, да са в други договорни отношения с издателство към момента на провеждането й, които биха повлияли на обективността на оценяването.

Членовете на комисиите ще попълват следната декларация:

Оценителите ще се определят от база данни на МОН. В нея ще се включват специалисти в съответната предметна научна област, специалисти по дидактика или методика на обучението по съответния учебен предмет/преподаватели във висши училища, научни работници от Българската академия на науките (БАН)/, експерти от МОН или РИО, учители, специалисти в областта на графичния дизайн, на полиграфията.

(3) Базата с данни ще се изготвя по предложение на ректорите на висшите училища, председателя на БАН и началниците на регионалните управления на образование и ще се съгласува със синдикатите.

Комисията по оценяване на съдържанието на проектите на познавателни книжки и проектите на учебниците ще се включват седем оценители – специалист в съответната научна област, специалист по дидактика или методика на обучението на съответния учебен предмет, експерт и четирима учители по съответния учебен предметили по предучилищно образование. Всеки член на комисията ще дава писмено становище за всеки проект.

В комисията по оценяване на графичния дизайн на проектите на познавателна книжки или на учебник ще се включват трима оценители - специалисти в областта на графичния дизайн.

Всяко становище ще завършва със заключение “Предлагам за одобрение“ или „Не предлагам за одобрение“, дата и подпис на оценителя.

За всеки проект ще се формира обща оценка, която може да е:

1. „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“ (при предложения за одобрение от 2/3 от членовете);

2. „Не съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“.

Общата оценка се формира от комисията на открито заседание, на което могат да присъстват вносителите или упълномощени от тях лица.

Вносителите на неодобрени проекти могат да поискат назначаване на контролна комисия за проверка на извършеното оценяване. Министърът ще бъде длъжен да назначи такава, а тя - да се произнесе в 14-дневен срок с мотивиран протокол. При констатирани съществени нарушения на реда за провеждане на оценяването, министърът ще трябва да разпореди повтаряне на процедурата в частта, където има нарушения. При съществени нарушения на извършеното оценяване, ще се провежда ново оценяване в 7-дневен срок.

След комисиите в МОН учебниците ще бъдат изпратени в училищата, където всички учители ще бъдат ангажирани с т.нар. "оценка за пригодност" за прилагане в училище. Такава ще се прави във всяко училище, от всички учители, които преподават съответния учебен предмет в съответния етап от степента на образование. Учителите ще дават оценка "приложим" или "неприложим". Учебникът ще се счита за приложим, ако не по-малко от 50% от учителите са дали положителна оценка.

Резултатите от тяхното оценяване също ще се обявяват на открито заседание, за провеждането на което вносителите ще бъдат уведомени писмено.

След това министърът ще има 6 месеца, в които трябва да одобри изданията, които съответстват на държавния стандарт, и съответно да откаже одобрение на останалите.

Върху одобрените издания ще се поставя текст: „Одобрен със заповед № .... на министъра на образованието и науката“.

На подходящо място ще се изписват и имената на членовете на комисиите по оценяване на съдържанието, на графичния дизайн и на полиграфическото изпълнение, пише в проекта на наредбата. След поставяне на този текст вносителите се задължават да предоставят в Министерството на образованието и науката три екземпляра от познавателна книжка/учебник/учебен комплект.

Разходите за подготовката на проектите на познавателна книжка, учебник и учебен комплект, както и разходите за разпространението на проектите на учебник и учебен комплект до училищата са за сметка на вносителите, уточнява още проектът.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови