Край на влизането с връзки в училище. Ето промените след скандала със СМГ

Александра Маркарян 31 януари 2019 в 20:50 21756 0

Министърът на образованието затваря вратичките за "спускането" в престижни училища на ученици, чийто успех не стига, за да бъдат класирани.

Промените - обещани пред OFFNews от Красимир Вълчев в резултат на разследването ни "Как се влиза в СМГ, когато класирането няма значение" - днес бяха публикувани за обществено обсъждане. 

Те са в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и касаят преместването в I клас, надплановия прием, заобикалящ изпитите за математическите гимназии след IV клас, паралелния прием след VII клас в езикови, математически и природо-математически гимназии на ученици и преместването на ученици след края на първата гимназиална степен - X клас.

В разследването си от 4 декември разкрихме как след началото на учебната 2018/2019 г. към приетите по успех петокласници в Софийската математическа гимназия е добавен почти цял клас. Родителите на някои от децата са известни политици. Ако трябваше да се състезават с успеха си от изискуемите състезания, не биха влезли. Но са приети с разпореждания на началничката на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град Ваня Кастрева. Тя се позовава на член 106 от същата Наредба 10, който допуска преместване на учениците от първи до шести клас през цялата учебна година с разрешение от началника на регионалното управление на образованието, където е приемащото училище. Въпреки че чл. 101 не допуска подобни премествания, когато става въпрос за всички училища с държавен план-прием (каквато е СМГ, а също природо-математическите, езиковите, професионалните, спортните, по изкуствата и културата), деца се "спускат" на основание чл. 106 от години. Формалните мотиви за преместванията са основно социални, здравословни и образователни, нищо, че никой от тях няма отношение към развиването на математическите таланти от ранна възраст, какъвто е мотивът за прием след четвърти клас в СМГ.

Промените

Пред OFFNews министър Вълчев обеща да предложи промени до края на февруари 2019 г. Това стана факт днес.

Учениците може да се преместват над утвърдения държавен план-прием при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане на директора на училището, при наличие на физическа възможност в училището и когато балът на ученика е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в годината на кандидатстване.

Текстовете предвиждат по исканията за преместване да се произнася комисия с членове: трима експерти от МОН, един от Държавната агенция за закрила на детето и трима юристи с дейност в сферата на училищното образование. Те ще вземат решение с обикновено мнозинство. Ако становището им подкрепя преместването на дадено дете, последната дума ще има министърът на образованието. При отрицателно становище на комисията, дори министърът няма да има правото да премества деца.

Изискванията за даването на положително становище са описани в проектонаредбата по следния начин:

- постоянният или настоящият адрес на ученика да е променен в населеното място на училището, в което желае да се премести;

- условията на физическата среда в приемащото училището да позволяват това (т.е. ако капацитетът на определено училище е 150 ученици в V клас, да не може да се приемат 151 - бел. ред.);

- успехът на ученика от IV, съответно от VII или от X клас е такъв, че се формира бал по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния и допълнителния държавен
план-прием. Учениците от V до VII клас при преместване на места по държавен план-прием трябва да са били приети в училища по държавен план-прием.

"С измененията се цели да се предостави възможност за преместване на учениците, когато обстоятелствата го налагат в интерес на всички ученици. С промените се цели и да се избегне субективизмът при вземане на решения от компетентните за разрешаване на преместването органи", пише министър Вълчев в мотивите си до Министерския съвет.

Промените касаят училищата и с държавен, и с училищен план-прием, което ще пресече прехвърлянето на първокласници и увеличаването на паралелките до 30 и повече деца във всяка.

"Предвид големия интерес към някои училища и с оглед гарантиране на равния достъп до образование и преодоляване на субективизма при вземане на определено решение са регламентирани и условията, при които могат да се преместват учениците от I до VII клас от едно училище в друго училище над утвърдения училищен план- прием - пише министърът в мотивите си. Те са свързани с промяна:

- на постоянния или настоящия адрес на ученика в прилежащия район на училището, определен за учебната година на преместването, и с възможността да се осигурят подходящи условия на физическата среда за всички ученици в паралелката. При преместване на ученик в I клас освен посочените условия в желаното училище трябва да са приети и всички заявили желание за участие деца от групите по чл. 43, ал. 2, т. 1-3 включително.

Проектът на Наредбата определя и условията за надпланов прием в І клас. Те са свързани с промяна на постоянния или настоящия адрес на детето от друго населено място в прилежащия район на училището след изтичане на срока за подаване на заявление за участие в приема, с възможността да се осигурят подходящи условия на физическата среда за всички ученици в паралелката. Важно условие е да са били приети всички заявили желание за участие деца от групите от I до III включително. Записването се осъществява от директора на училището в рамките на  допустимия брой ученици в паралелка по реда, определен в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

РУО

Началниците на регионалните управления на образованието към МОН вече ще имат правото да преместват ученици единствено ако в училището има свободни места. Разрешението касае класовете от седми до дванадесети и случаите, при които някаква причина налага преместването да се извърши по-малко от месец преди края на съответния учебен срок. Например - ако семейството се е преместило в друго населено място.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови