0,10 разлика в оценка отведе в съда Агенцията по акредитация. Дребнава ли е съпротивата на Аграрния университет

Александра Маркарян 13 декември 2022 в 14:02 22214 1

Снимка pexels.com

10 стотни отведоха Националната агенция по оценяване и акредитация в съда. Тези 0,10 са разликата между оценките, които НАОА поставя на Аграрния университет за обучението му в специалностите от професионално направление, в което той е водещият в България: „Растениевъдство“, през 2022 г. и 4 години по-рано. Сегашната оценка е 9,64 при 9,74 от предишната акредитация и абсолютен максимум 10,00.

И без десетте стотни оценката му остава най-високата сред конкурентните му ВУЗ и близо до възможно най-високата. Защо тогава пловдивският университет реагира толкова остро?

„Растениевъдство“ е първото от общо 52 професионални направления, което се оценява от правителствената агенция по нови правила. НАОА вече оценява едновременно направлението (което, казано по-просто, е "шапката", под която са специалностите, в които се обучават студенти) във всички висши училища, които го предлагат. Презумпцията е, че така всички се оценяват на равна нога, по едно и също време, по едни и същи критерии, от едни и същи специалисти и има съпоставимост между оценките на различните висши училища.

Пет университета са оценени в „Растениевъдство“ през 2022 г.: Аграрен университет – Пловдив, Лесотехнически университет – София, Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Варна и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Всички получават по-високи оценки от предходните си без Аграрния - неговата е намалена. НАОА не обяснява защо. Няма забележки, нито препоръки от агенцията към висшето училище, а при присъждането на предишната им и по-висока оценка такива е имало.

Между едната и другата страна протича безплодна кореспонденция. В отговор на възражението от АУ - Пловдив от НАОА пишат, че променената оценка не е поради влошаване на качеството на обучението, а се дължи на обективни обстоятелства, а именно прилагането на нова критериална система. Университетът остро отхвърля подобна версия с думите, че „написаното в това писмо е претекст на лобистките действия на акредитационния орган“. Ако това беше вярно, всички оценки трябваше да следват същата посока надолу, но не е така - отбелязват от университета. Има и още нещо – последната и предпоследната акредитация на направлението са правени по една и съща критериална система, която е приета през 2016 г.

И така въпросът е поставен пред съда. Първото заседание по делото в Административния съд минава. На него НАОА не представя исканите документи. Следващото е насрочено за 10 януари 2023 година.

В интервю за OFFNews ректорът на университета проф. Христина Янчева коментира, че намаляването на оценката подава сигнал към обществото, че университетът не се развива, а върви надолу (интервюто с проф. Янчева може да прочетете тук). От висшето училище са категорично несъгласни с това, както и с отсъстващите мотиви. Именно липсата им ги подтиква да се обърнат към съда с искане за преразглеждане на немотивирано поставената оценка.

Съдът не е единствената ангажирана от университета трета страна в спора. На фона на безплодната му размяна на кореспонденция с НАОА ръководството му изпраща възражение до председателя на образователната комисия в Народното събрание Красимир Вълчев, до служебния министър на образованието проф. Сашо Пенов и до председателя на Съвета на ректорите акад. Лъчезар Трайков.

Възражението

В него университетът излага фактите, подчертава развитието си, и повдига въпроса дали зад новата оценка не се крие зависимост или лобистки интерес.

В своя полза те отбелязват, че:

- Аграрният университет е единственото висше училище в България в сферата на аграрните и природни науки, включено като партньор в Европейски университетски алианс (UNIgreen);

- университетът бележи постоянен ръст на коефициентите за комплексна оценка на качеството на обучение;

- през последния акредитационен период е изграден и оборудван с лаборатории и учебни зали нов учебен център за практическо обучение на студентите от ПН 6.1 "Растениевъдство" и ПН 6.2 "Растителна защита", намиращ се до опитното им поле;

- в сътрудничество с китайски партньори Аграрният университет е открил LuBan Workshop - нов център за обучение на студенти от партниращите си аграрните университети в Пловдив и Тиандзин и китайското Училище по икономика и търговия. Центърът е съвременно оборудван за обучение в две направления – модерно земеделие, прилагайки дигиталните технологии, и онлайн операции в областта на земеделското производство и търговия; АУ има и учебно-опитна и внедрителска база, разположена на 205 ha, с 3 основни сектора: полски култури и оранжериен комплекс, трайни насаждения (лозарство, овощарство и експериментална винарска изба) и животновъдна ферма;

- Аграрният университет е започнал обучение в международен магистърски курс Soil Science на английски в партньорство с Турция, Полша, Русия и Йордания и издава двойни дипломи на завършилите го;

- на Аграрния университет е поверено ръководството на пет национални научни програми;

- университетът не е получавал никакви забележки при извършваните одити от МОН, Сметната палата и АДФИ.

Във възражението се твърди, че Акредитационният съвет на НАОА "не действа еднакво и обективно спрямо всички университети", че упражнява "превратно" предоставената му оперативна самостоятелност, че пречи на постигането на целта на промените в Закона за висшето образование с въвеждането на едновременна акредитация за университетите по направления. Изтъква се, че НАОА има критики към другите оценени университети, но е повишила оценките им, а е намалила тази на АУ "необосновано и немотивирано".

Така разликите в качеството на обучението намаляват и всички конкуренти биват вкарани в режим на незабележими разлики - а това е обратното на целта на промените в Закона за висшето образование, чрез едновременното оценяване да се откроят съществено най-добрите от останалите.

"Подобни действия пораждат съмнения, че в основата на действията на лицата, участващи в акредитационните процедури, биха могли да стоят зависимости, наличие на пристрастие или откровен лобизъм", пишат от АУ-Пловдив.

Те наричат липсата на прозрачност "смущаващ елемент" в действията по съставяне на актовете на НАОА и напомнят, че прозрачността е основно изискване според АПК за провеждането на всички административни процедури.

Университетът настоява за електронизация, за онлайн излъчване на заседанията, за публикуване в интернет на протоколи и фишове от поставени оценки.

"В момента информация може да се получи единствено ако се използват възможностите, които предоставя Закона за достъп до обществена информация или чрез съдебни разпореждания", възмущават се оттам.

Какво казва Агенцията по акредитация

В комисията по образование към Народното събрание се провежда и изслушване на председателката на НАОА проф. Петя Кабакчиева на 30 ноември. Основният му акцент е друг, но темата „Аграрен университет“ също се засяга.

Проф. Кабакчиева изтъква проблем, съществувал досега при оценяването - че оценките постоянно са били повишавани, че се е вървяло към максимума. Според нея това трябва да се промени.

„Първо, новата методика за оценяване трябваше да направи така, че да не се оценяват само документи, а ефективност на политики, по-добро оценяване на ресурсите така, както е записано в закона; акредитациите да се правят по едно и също време, за да има съпоставимост, да се предотврати инфлацията на акредитационната оценка, защото постоянно вървим към максимума“, изтъква професорката по социология в Софийския университет пред депутатите в присъствието на служебния министър и представители на университетите, сред които е и Аграрният.

„По повод оценките – продължава Кабакчиева - едно от обвиненията, по което вече сме в съд, е оценка 9,64. Надявам се да не ни извикате следващия път, за да ни кажете, че тази оценка е твърде ниска и е трябвало да се съобразим с исканата оценка от 9,80.“

Тези ѝ думи са възприети като иронични от доц. Боряна Иванова, която защитава позицията на Аграрния университет като негова зам.-ректорка по следния начин:

„Преди малко беше спомената с лек елемент на ирония оценката от 9,64, заради която агенцията е призована в съда. Да поясня, че се касае за оценката на Аграрен университет. ... Да, разбира се, оценка 9,64 е авторитетна, но не и когато я получавате, след като сте били оценени с 9,74. Свалянето на оценката на 9,64, на първо място, отправя послание в обществото, че университетът е в упадък.

...

Какъв е нашият проблем и защо стигаме до съд?

Ние разбираме позицията на агенцията, че се дават твърде високи оценки и при всички положения бихме се примирили с това оценката ни да бъде по-ниска, ако това е подход, който се прилага пропорционално или равнозначно към всички съвместно акредитирани висши училища.

...

Какво показват данните? Единствено оценката на Аграрен университет е намалена. Всички останали акредитационни оценки са увеличени. Единствено оценката на Аграрен университет е намалена без препоръки. За мен това е нелогично. Намалява ни се оценката, но не ни се препоръчва нищо, което да подобрим“.

Наистина ли сме в 21. век?

„За нас проблемът с агенцията е, че трудно стигаме до информация. Няма прозрачност – казва Боряна Иванова и се обръща към НАОА с думите: Уважаеми колеги, университетите трябва да могат да виждат защо са оценени по този начин. Университетите трябва да са наясно защо им е присъдена тази оценка със съответната мотивираност.“

Доцентката по икономика не е единствената възразила срещу липсата на електронизация и прозрачност в работата на НАОА.

„Ако обективизирате оценката и това е видимо в информационната система, няма да ви съдят“ – отбелязва Красимир Вълчев. Още докато бил министър на образованието, имало подготвена поръчка за създаването на такава.

„Електронизирахте ли вече акредитацията, или пак папки внасят (университетите, бел. ред.)? Имате ли електронна система, защото това не е толкова трудно – да се подават електронно едни документи. Имаме електронни подписи. Имаме много висши училища, които направиха значителни крачки с електронизацията. Много държавни институции направиха значителни крачки с електронизацията, в това число и МОН, колкото и самохвално да звучи. Електронизирахте ли - пита Вълчев. Кабакчиева отвръща, че тепърва трябвало да се обяви обществена поръчка, на което той се удивлява. - Аз предполагам, че процедурата ви за обществена поръчка ще бъде за електронната платформа по член 75, за която имате, съгласно закона, двугодишен срок, който вече сте просрочили. Помня, че тази процедура беше готова преди две години. Още я готвите!“

Как ще се реши казусът с оценяването на Аграрния университет ще реши съдът. И макар да става въпрос за конкретен университет и направление, от изхода от това дело може би ще зависи държавното оценяване на обучението в университетите. Направление "Растениевъдство" бе първото оценено. Тепърва предстои акредитацията на още 51 направления, които обхващат цялото ни висше образование.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  1915

  1

  Читателка

  13.12 2022 в 19:03

  Цялата агенция по акредитацията трябва да бъде освободена и със сляп избор да се включват хабилитирани преподаватели , регистрирани в НАЦИД. Иначе пак върви старата система да се стимулират столични университети за сметка на провинциални. А условията, при които те работят нямат сравняване въобще!!
   
  X

  Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите