От "абсолютен престъпник" до "абсолютен шмекер"

Регистрацията на наименованията на политически партии като търговски марки от други лица е некоректно и неправомерно

Адвокат Петьо Славов Последна промяна на 08 октомври 2015 в 11:33 8272 3

Николай Цонев

Снимка БГНЕС/Елена Героска

Николай Цонев

Тези дни бившия военен министър и настоящ политик Николай Цонев най-сетне се добра до медийно внимание афиширайки новината, че е „патентовал“ марките „Патриотичен фронт“, „Глас народен“ и „Движение 21“. Като по отношение на „Патриотичен фронт“ се похвали и с още две свои действия: подадена заявка за регистрация като европейски дизайн (?) и запазено в Софийски градски съд наименование на партия.

На въпросите на интервюиралите го журналисти защо го е направил той неизменно се мотивираше с думите: „За да им дам урок на въпросните партии! За да покажа на обществото, че те нямат капацитет да управляват!“ В същото време г-н Цонев изрази претенции, че двете извънпарламентарни партии, както и парламентарната коалиция вече нямали правото да използват своите наименования. Също така той демонстрира, че няма желание да ги използва, а само да пречи на тяхното използване от страна на съответните политически субекти. Това се потвърждава от писмото, което е изпратил до председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева с настояване да се преустанови използването на марките, за които има претенции, че вече ги притежава.

В крайна сметка обаче, за широката публика не стана ясно какво точно е направил Николай Цонев, защо го е направил и какви са последиците от това.

В тази връзка ще се опитам да внеса известна яснота по въпроса.

На първо място справка в публичния регистър на Патентно ведомство показва, че Николай Цонев действително е подал заявки за регистрация на търговските марки „Патриотичен фронт“, „Глас народен“ и „Движение 21“, за класове 16, 24 и 25, включващи следните стоки: канцеларски материали – клас 16, текстилни изделия – клас 24 и облекло, обувки и шапки – клас 25. Но към настоящия момент обаче регистрация на посочените марки още няма.

Нещо повече – справката в регистъра показва, че Н. Цонев дори още не си е заплатил държавните такси за разглеждане на неговите заявки. Така че към днешна дата той е само заявител, но не и притежател на правата върху въпросните търговски марки, поради което не може и да претендира, че някой нарушава неговите права, просто защото такива той все още няма. Съгласно чл.10 от ЗМГО1 правото върху марка се придобива чрез регистрация, а докато се стигне до това предстоят няколко етапа на развитие на административното производство пред Патентното ведомство. Един от тези задължителни етапи е публикацията на заявката (заявките) в Бюлетина на Патентното ведмоство, което има една много важна последица: в тримесечен срок от публикацията всяко едно заинтересовано лице може да подаде възражение (опозиция) против дадена заявка, като се позове на някое от предвидените в закона основания за отказ от регистрация. Подаването на подобна опозиция води до образуването на ново производство по оспорване на заявката, което може да продължи повече от година, вкл. е възможно да се мине и през обжалване на решението на Председателя на ПВ по съдебен ред.

Така че до регистрацията на марките „Патриотичен фронт“, „Глас народен“ и „Движение 21“ от Николай Цонев има още много време, а е напълно възможно и никога да не се осъществи. Така че претенциите на г-н Цонев за изключителни права върху трите наименования са неоснователни, най-малкото поради това, че са преждевременно заявени.

При всички положения обаче и трите заявки са недобросъвестни съгласно правната теория и константната съдебна практика, които приемат, че едно лице е дейставало недобросъвестно при заявката на дадена марка, когато го е направило със знанието, че тя принадлежи на друго лице. В медийните си изяви Николай Цонев ясно артикулира това. Но съгласно чл.26,ал.3,т.4 от ЗМГО регистрацията на марка се заличава, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаване на заявката, което е установено с влязла в сила съдебно решение.

Освен това в случая недобросъвестността се проявява и в запазване на удостоверение за уникалност на името „Патриотичен фронт“ в СГС, с което се препятства евентуалната регистрация на политическа партия със същото наименование, без самото лице да има намерение да регистрира партия с това име! Самоцелното създаване на препятствие е налице, тъй като съгласно закона за политическите партии (чл.15,ал.3,т.9) един от задължителните реквизити към заявлението до съда за регистрация на политическа партия е удостоверение за уникалност на името. 

При това положение парламентарно представената коалиция „Патриотичен фронт“ не би могла да се регистрира като партия. В случая обаче г-н Цонев също не може (няма право) да регистрира партия „Патриотичен фронт“, тъй като съгласно чл.14,ал.3 от ЗПП „не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Тази забрана не се прилага при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група.“

Безспорен факт е, че „Патриотичен фронт“ е законно регистрирана в ЦИК политическа коалиция от партии, при това нейната регистрация значително предхожда заявката за регистрация на едноименната търговска марка в Патентно ведомство от Николай Цонев. В още по-голяма степен това важи за политическите партии „Движение 21“ и „Глас народен“, които са надлежно регистрирани не само в ЦИК, но и в Софийски градски съд. При тази фактическа и нормативна обстановка никой не може да има каквито и да било претенции върху правото на тези лица да използват собствените си наименования. Въпросните политически субекти биха нарушили закона именно, ако не използват собствените си имена.

Нещо повече – дори и в един последващ момент Николай Цонев наистина да успее да регистрира марките "Патриотичен фронт“, „Глас народен“ и „Движение 21“ (това най-вероятно ще се случи, ако не се подаде опозиция срещу заявките), то това също не би могло да се отрази върху правото на тези партии, (което е и тяхно задължение!), да използват в своята дейност собствените си имена! Той ще може да ги използва единствено в търговската дейност и то за класовете, за които марките са регистрирани – например може да продава шапки с надпис „Глас народен“ или „Движение 21“. Но категорично няма право да ги използва в битността си на политик! Всъщност евентуалното използване на въпросните наименования като търговски марки от страна на Николай Цонев само би направило безплатна пропаганда на едноименните партии, което още веднъж показва безсмислието на неговата активност в сферата на индустриалната собственост!

Тук е мястото да се направи и ясно разграничение между политическата и стопанската дейност.

От една страна, по силата на чл.22,ал.1 от ЗПП, партиите не могат да извършват стопанска дейност, с изключение на издателска дейност, както и продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

От друга страна, търговската марка е предназначена изключително за извършването на стопанска дейност. Това е видно както от самата дефиниция на понятието марка като знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица, така и от съдържанието на правото върху марка по см. на чл.13,ал.1 от ЗМГО.

Съгласно цитираната норма правото върху марка включва правото на притежателя ѝ да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската дейност знак, който е идентичен или сходен на марката за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана; респ. ако знакът е сходен на марката в степен, която създава вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване на знака с марката. Следователно както правомерното, така и неправомерното използване на дадена марка, е свързано еднинствено с нейното използване в търговската дейност, но не и в сферата на политиката!

Очевидно в случая г-н Цонев с лека ръка приравнява стопанската и политическата дейност и по същество третира политиката като бизнес, което, освен че е невярно, е и изрично забранено от закона!

Що се касае до неговото обяснение, че по този начин искал да даде урок на потърпевшите политически субекти и да ги накаже по своеобразен начин за ниският им управленски капацитет, то подобно обяснение на неговото поведение откровено казано е несериозно. По неговата логика може да бъде оправдан и всеки крадец с аргумента, че така дава урок на потърпевшия, за да го научи да си пази вещите!?

Но най-смущаващото в случая е, че бивш министър и настоящ политик, в предверието на предизбораната кампания, откровено манифестира по най-големите електронни медии своите намерения да придобие чужди права на индустриална собственост, а именно - наименованията на законно регистрирани от други лица политически партии и коалиции!

Но освен недобросъвестност, с писмото до г-жа Цачева, в което се настоява тя да забрани използването на въпросните наименования в парламента (?!) се демонстрира и некомпетентност, тъй като съгласно закона за марките председателя на парламента няма каквито и да било функции в сферата на индустриалната собственост! Като човек, претендиращ, че притежава висок административен капацитет, Николай Цонев би трябвало да знае, че защитата на правата върху марка се упражнява по административен ред пред Патентното ведомство или по гражданскоправен път – пред съда.

Би трябвало, но ... не би!

В същото време той с лекота сипе обвинения в липса на професионализъм на конкурентни политически формации, при положение, че те нямат нито законово задължение, нито обективна необходимост, да регистрират своите наименования като марки!

В крайна сметка с действията по регистрация на марките „Патриотичен фронт“, „Глас народен“ и „Движение 21“ публично се афишира недобосъвестност и некомпетентност не само в областта на индустриалната собственост, но и в сферата на политическата дейност. Нещо, което едва ли може да се определи като добър старт на една предизборна кампания.

П.П. Що се отнася до претенцията на г-н Цонев, че е заявил „Патриотичен фронт“ и за регистрация като промишлен дизайн, то оставям на въображението на читателя да си представи как би изглеждал един дизайн, озаглавен „Патриотичен фронт“.

Аз лично не успях!

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

08.10 2015 в 14:09

Чудесна статия, поставяща нещата по местата им, разбираемо и компетентно разясняваща на широката публика какво всъщност се случва в този "скандал". Искренно благодаря на адвокат Петьо Славов за отделеното време!

08.10 2015 в 12:11

"гнусен шмекер"

а не "абсолютен шмекер"

трябва да му е запазената марка на тоя

08.10 2015 в 11:57

Какво да очаква човек от бивш овенен министър, освен да мисли за благото на обществото с чесане по главата. Той е мъдър и знае, че и в мирно време трябва да има фронтове, борби за победи, атакуване и защита от врага. Да се не отпуска много народеца. Нищо, че бай Трайко като прочел за фронта се опулил, измърморил есно "да ви имам проблемите" и още няколко научни понятия за лелите и сестрите и и отишъл да си окопае доматите.