Ниски заплати, домове без пожарна система, нарушени права: Истинското състояние на социалните услуги у нас

Рени Петрова 17 август 2022 в 12:42 8178 0

МТСП

Снимка БГНЕС/Архив

Данните от направения анализ са ужасяващи

Ниски заплати на служителите в социалните услуги, домове без пожароизвестителна система или без пожарогасители, нарушени права на потребителите, но и осигурена достъпна среда, 24-часови медицински грижи и разнообразно хранене. Това показват данните от годишния анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги през 2021 г. Анализът е изготвен от Агенцията за качеството на социалните услуги.

Анализът е изготвен въз основа на резултатите от контролната дейност на агенцията, информацията от годишните отчети на доставчиците на социални услуги и годишните анализи на общините относно състоянието и ефективността на социалните услуги.

Според доклада на АКСУ мрежата от социални услуги в България е добре развита и обхваща всички градове и над 200 села. Най-голяма е концентрацията на предоставяните услуги, както по вид, така и по количество в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и др.

59% от общия брой социални услуги се финансират от държавата и обхващат 65% от потребителите. Частните доставчици имат все по-голяма роля за реализиране правото на достъп и създаването на всеобхватна мрежа от разнообразни социални услуги на територията на страната. Те предоставят и финансират 17% от всички социални услуги, възложени са им за управление и 23% от социалните услуги държавно делегирана дейност.

88% от общините в страната отчитат, че предоставят достъпни социални услуги - има добра пътна инфраструктура, услугите са на централни и комуникативни места, има достъп до публичен транспорт или е осигурен транспорт от и до социалните услуги. Достъпна среда в сградите на услугите се наблюдава в над 70% от тях.

От анализа става ясно, че има сериозно разминаване при подадената информация за достъпност и фактическата обстановка, когато се извършат проверки. От извършените 347 проверки е установено, че малко под половината от проверените на място социални услуги са с достъпна среда.

Графика: Агенция за качество на социалните услуги. Обща оценка на достъпност до социалните услуги по информация от Констативни протоколи 

Прави впечатление, че от направените проверки в 347 услуги, пожароизвестителна система има само в 87 места. В 215 услуги има пожарогасители.

Графика: Агенция за качество на социалните услуги. Пожарна безопасност 

В 24% от проверените социални услуги няма осигурена достъпна среда в сградите, в които се предоставят услугите- липсват съоръжения като асансьори и повдигащи платформи, входовете към спалните помещения и терасите са тесни и недостъпни за хора, придвижващи се с инвалидни колички; стълбищата не са пригодени за лица с увреждания или за инвалидни колички; липсват парапети и рампи за придвижване в коридорите, общите и санитарните помещения.

В повечето социални услуги, обект на анализа, има сключени договори между потребителите и доставчика на социалната услуга и изготвени индивидуални планове за подкрепа.

Хранене 

Храненето – където е осигурено такова – се извършва по предварително изготвено и утвърдено меню, като за потребители с установени специфични заболявания, изискващи диетично хранене, освен основните три хранения на ден са осигурени допълнително една или две междинни закуски. В голяма част от тези услуги седмичното меню се изготвя с участието на потребителите.

Забележки към храната са рядкост с малки изключения, засягащи проблеми като еднообразност на
менюто, рядко предлагане на плодове и зеленчуци, липса или рядко предлагане на риба, както и малки по количество порции.

В много малка част от социалните услуги като дневна грижа, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална интеграция и рехабилитация и др. се осигурява хранене на потребителите, което обикновено е едно – обяд.

Потребителите на резидентните услуги имат личен лекар и осигурен достъп до външни специалисти. В голяма част от тези услуги са осигурени 24-часово медицинско наблюдение и грижа.

В малка част от констативните протоколи инспекторите отбелязват, че в някои социални услуги няма достатъчен брой медицински специалисти за посрещане нуждите на потребителите, а в други няма никакви медицински специалисти. Причина за това е ниското заплащане и недостига на медицински специалисти.

Социалната работа в някои услуги от резидентен тип и домовете за пълнолетни лица с увреждания, дори и да има подходящи специалисти, се свежда единствено до задоволяването на базови потребности като хранене, поддържане на хигиена и сън. Това е крайно недостатъчно за потребителите. Те се чувстват непълноценни и това засилва усещането им за социална изолация, отбелязват от АКСУ.

Установени са единични случаи на ограничаване или нарушаване правата на настанени потребители, като прилагане на рестриктивни мерки и средства за контрол на поведението на потребителите, оказано физическо насилие върху потребителите или служителите в социалната услуга от проблемен потребител и др.

Бюджет и такси

Общият бюджет, отпуснат през 2021 г. за социалните услуги, делегирани от държавата дейности, е 348 229 439 лв. Преходен остатък от 2020 г. има в 605 услуги и е на стойност 38 062 448 лв. Дофинансиране има за 333 услуги и е на стойност 6 898 933 лв.

Дарения и хуманитарни помощи през 2021 г. са получили 704 услуги на стойност 381 847 лв. Даренията са предимно в натура - под формата на хранителни продукти, дезинфектанти и медикаменти, почистващи и перилни препарати, памперси, инвалидни колички, бяла и черна техника, легла, подаръци и др.

Относно таксите в анализа на Агенцията за качество на социалните услуги е представена информация за таксите само в домовете за пълнолетни лица с увреждания. Всички потребители заплащат такси за ползване на социалните услуги.

Пълен размер на такси заплащат потребители с наличие на влог над 500 лв., а останалите заплащат такса в размер на 70-80% от пенсиите. Има домове, в които са натрупани задължения от неплатени такси, като основната причина за това са починали потребители, за които няма данни за наследници или потребители, напуснали услугата без предупреждение.

Общият размер на неплатените такси към края на 2021 г., установен от АКСУ, е 97 815 лв. неплатените такси по вид на дома. От всички домове за пълнолетни хора с увреждания прави впечатление, че няма незаплатени такси в тези за лицата със сетивни нарушения.

Потребители 

Общият брой на социалните услуги в подадените към 31 март отчети е 2 597. От тях най-голям брой са за специализираната социална услуга „Резидентна грижа“ – 575, където се обслужват 9 726 потребителя.

Общият брой на подадените справки за домовете за пълнолетни лица с увреждания е 77, където се обслужват 4 651 потребителя.

Общият брой потребители във всички отчети и справки е 93 614, като 88 936 е подадения брой в отчетите и 4 651 в справките. От АКСУ обръщат внимание, че предвид факта, че потребителите могат да ползват повече от една СУ, при следващото отчитане трябва да се изискат и данни за такива случаи.

Услугата „Асистентска подкрепа“ е с най-голям брой потребители - 203 отчета за 14 153 потребителя. С най-малък брой потребители е услугата „Осигуряване на подслон“. За подадени 70 отчета, потребителите са 1 487.

Възнаграждение на служителите

В анализа се посочва, че една от основните причини за незаети длъжности в социалните услуги е ниското възнаграждение. "Повишение на заплащането би могло да доведе до по-висока удовлетвореност на служителите в работата им, а от там и до вероятно по-дългосрочно задържане на работа в сферата и повишаване на качеството на предлаганите услуги", смятат от АКСУ.

Информацията за възнагражденията на служителите е обобщена от годишния отчет и годишната справка само за социалните услуги, които са делегирани от държавна дейност, защото по-голямата част от частните доставчици на услуги не са посочили тази информация в годишните си отчети. Тя включва данни за общата сума и среден месечен размер на възнагражденията на служителите, разпределени по услуги, както и процентът за заплати на служителите от бюджета на СУ. 

Общия брутен годишен размер за 2021 г. на възнагражденията (заплати и осигуровки, платени от работодателя) за всички делегирани от държавата дейност социални услуги, които са анализирани, възлиза на около 268 899 986 лв (77% от общия бюджет на услугите).

Нетното годишно възнаграждение, получено от служителите, е около 169 186 708 лв. Средният нетен годишен размер на възнагражденията на служител е около 7 997 лв., което е около 666 лв. на месец.

Процентът на изразходваните средства за заплати от бюджетите във всички делегирани от държавата дейност социални услуги е:

- изразходвани между 80% и 100% от бюджета – 574 СУ;
- изразходвани между 60% и 79% от бюджета – 1 068 СУ;
- изразходвани между 40% и 59% от бюджета – 227 СУ;
- изразходвани между 20% и 39% от бюджета – 62 СУ;
- изразходвани между 0% и 19% от бюджета – 21 СУ.

Най-ниско е заплащането в услугата "Асистентска подкрепа" – около 332 лв. нетно месечно възнаграждение на служител, а най-високо - в Резидентна грижа – около 843 лв. нетно месечно възнаграждение на служител.

От Агенцията обобщават, че предвид естеството на работа и в условията на нарастваща инфлация в последните години тези ниски възнаграждения не могат да мотивират служителите да работят в тази сфера. Текучеството на кадрите, мотивирано от ниското заплащане, не позволява нормалното функциониране на системата.

Таблица: Агенция за качество на социалните услуги. Таблица с възнагражденията на служителите в социалните услуги

Права на потребителите; проверки 

През 2021 г. екипи на АКСУ са извършили 55 проверки по сигнал, като 16 от тях са свързани със съмнения за нарушаване правата на потребителите (ограничаване на свижданията, отнемане на лични документи, вещи, мобилни телефони и други) и съмнения за нарушения, свързани с грубо отношение към потребителите от страна на служителите.

Агенцията прави уточнението, че подадените сигнали са 57, но има два случая, при които проверяващите не са могли да осъществят контакт с ръководството или служителите в социалните услуги, или сградите са били заключени. 

От извършените проверки 2 сигнала са потвърдени и 2 са частично потвърдени.

Случаите са следните:

 • В досието на потребител е приложено заявление от роднина с молба да не се дават сведения и да не се допускат на свиждане други лица без негово знание. С оглед на факта, че потребителят не е лице, поставено под запрещение, а контактите с него са ограничени без правно основание и само по подадено заявление от трето лице, се нарушават основни права на потребителя, а именно самостоятелно вземане на решения относно режим на посещения;
 • В друг случай се наблюдават изградени негативни нагласи във всички заинтересовани страни – служители, потребител и неговите близки, както и липса на конструктивна комуникация и съвместна работа за най-добрия интерес на потребителя;
 • Проява на грубо отношение на ръководителя на дома към потребителите;
 • Неправомерно отнемане на личния мобилен телефон на потребител, чрез който е поддържал контакти с близките си.

В почти всички домове има смесване на пълнолетни лица с различни увреждания, което е предпоставка за възникване на проблеми и затруднения при работата с тях.

При проверки в Домове за пълнолетни лица с увреждания са установени единични случаи на накърняване достойнството на потребители, ограничаване на свободата чрез заключване в помещения без съгласието на потребителите, извършване на физическо насилие върху потребители.

Също така в голяма част от тези услуги, не е осигурено индивидуално пространство за съхранение на лични вещи и облекло за всички потребители, а в някои домове потребителите използват едни и същи дрехи и тоалетни принадлежности.

Други установени нарушения, които са свързани с правата на потребителите:

 • Наличие на детски легла с дървени решетки, които са твърде малки и
  жизненото пространство на потребителите е силно ограничено;
 • Установено е заключено спално помещение. След осигурен достъп в
  помещението, вътре е открит потребител без дрехи, завит в одеяло, седнал на легло без
  дюшек и завивки – върху желязната рамка, поклащащ се напред-назад. Санитарният
  възел също е бил заключен. Стените са изровени на места до тухла, подовата настилка
  липсва;
 • Установено е спално помещение с три легла, на 2 от които няма матраци и
  завивки. Потребителите са били увити в одеяла;
 • Монтирано видеонаблюдение в стаите на потребителите, за което не е
  предоставено писмено съгласие от лицата;
 • Наличие на решетки на прозорците в спалните помещения, с цел недопускане
  излизане на потребителите през прозорците;
 • На потребителите не се дава възможност за избор на храна.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  X

  За политиката