Създава се регистър на предприятията на хора с увреждания

Нели Чолашка 12 март 2014 в 15:56 5367 0

Минчо Коралски, Агенция за хората с увреждания.

Агенцията за хората с увреждания ще води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Регистърът ще е публичен и ще се поддържа в електронен вид.

Това предвиждат промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, който парламентът прие на второ четене.

В регистъра ще се вписват данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания - ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността; данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган - име, постоянен и/или настоящ адрес; предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания.

Регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания ще са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват.

С измененията се редуцира броят на изискваните документи за регистрация, предвижда се изискване за проверка на документи, които могат да бъдат проверени по служебен път. Агенцията за хората с увреждания ще води и регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

Промените са свързани и с очакваните изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), който предвижда поръчките по специален списък от продукти да се възлагат само на предприятията на хора с увреждания и само, ако няма кандидат от тези предприятия, да се допускат и други фирми до процедурата.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови