Правителството се похвали, че е осигурило работа на повече хора с увреждания

Ивайло Анев 26 март 2014 в 15:58 6603 4

Днес правителството прие доклад за изпълнението на плана за действие по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания.

Отчетът обхваща дейностите, осъществени в периода 2012-2013 г., като обобщава информацията от всички ангажирани в процеса страни: държавна власт, местна власт, неправителствен сектор.

В доклада се посочва, че през 2012 г. броят на регистрираните в бюрата по труда лица с трайни увреждания е 15 100, а през 2013 г. - 15 670, като техният дял от всички регистрирани безработни е съответно 4,1% и 4,2 на сто.

Отчита се, че от заложените 88 мерки са изпълнени 73, като неизпълнението се дължи основно на необезпечен финансов ресурс.

Оставащите 15 мерки ще бъдат заложени в подготвения в момента план за действие по Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Днес правителството прие и План за действие за периода 2014-2015 по Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания (2008-2015).Неговите основни цели са свързани с подобряване качеството на живот и социалното включване.

Мерките, свързани с осигуряването на архитектурна достъпност до различни културни и спортни обекти, училища, детски градини и други обществени сгради ще се осъществяват от министерствата на младежта и спорта, на културата, на вътрешните работи, на образованието и науката, от Агенцията за хората с увреждания, кметове и неправителствени организации.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще реализира дейности за осигуряване на достъп до междуградския, железопътния, въздушния и морския транспорт.

Усилията на Министерството на труда и социалната политика, кметове и НПО ще бъдат насочени към откриване на нови социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания, деинституционализация на специализираните институции, както и повишаване квалификацията на доставчиците на социални услуги.

Участие в процеса по прилагане на политиката за включващо образование на децата със специални образователни потребности ще вземат Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, училища и ресурсни центрове.

Продължава изпълнението на проекта „Детство за всички”, насочен към децата с увреждания над 3 г. от домовете за медикосоциални грижи за деца и за децата и младежите от домовете за деца с умствена изостаналост до окончателното им извеждане в семейна или близка до семейната среда. Извършена е оценка на нуждите на всяко от 1797-те деца в домовете.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „БАРИС” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган – Агенция за социално подпомагане.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови