Прессъобщение

OFFNews Последна промяна на 20 юни 2014 в 10:45 1543 0

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


„ВЕДА КОНСУЛТ” ЕООД - Габрово, Център за професионално обучение успешно приключи проект „ЗАЕДНО” - професионално обучение на 105 безработни лица от уязвими групи.

Общата цел на проекта беше - насърчаване на икономическата активност чрез квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и повишаване на адаптивността към изискванията на пазара на труда и конкурентноспособността на безработните лица от област Габрово. Общата цел на проекта е в съответствие със стратегията на ЕС «Европа 2020» за създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за Учене през целия живот за създаване на икономика, основана на знанието и иновациите.

Конкретни резултати от проекта:

1. Реализирано професионално обучение на 105 безработни лица за придобиване на степен на професионална квалификация по специалностите «Организация на хотелиерството”, «Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца», «Сътрудник в малък и среден бизнес», «Производство на кулинарни изделия и напитки», «Текстообработване»;
2. Предоставено обучение на 105 лица по ключова компетентност - КК7 «Инициативност и предпримачество» - «Асертивно поведение в работна среда» и мотивационно обучение. Предоставени 420 бр. учебни помагала.
3. Изплатени стипендии на участниците в целевата група в размер на 89760.00 лв.
4. Резултати след приключване на обученията:
- 100 % преминали през професионално обучение лица. 99 % успешно завършили.
- 96 % преминали и успешно приключили ключова компетентност КК7 и мотивационно обучение.
- 4 безработни лица са започнали работа преди приключване на дейностите по проекта;

Проектът е реализиран и приключил успешно.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Веда Консулт” ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или на ОПРЧР - Агенция по заетостта.

Най-важното
Всички новини