БАН отличи 10 разработки в конкурса за високи научни постижения

ОFFNews 12 декември 2014 в 17:32 3956 0

Ръководството на Българската академия на науките отличи 10 разработки на учени и научни колективи от БАН в Конкурса за високи научни постижения, посветен на 145-годишнината на Академията. На тържествено събрание, което се състоя на 11 декември 2014 г. в Големия салон на БАН, отличените учени и научни колективи бяха наградени с парични награди, юбилейни грамоти и плакети.

В конкурса, обявен през месец февруари 2014 г., се включиха над 40 учени и научни колективи с разработки в деветте научни направления. Разработките бяха оценени от специални петчленни комисии във всяко научно направление по показатели като актуалност, теоретичен и/ или научно-практически принос, престижност на издателството, цитати от български и чуждестранни автори, практическо реализиране на научни постижения и продукти и др.

В направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ беше награден проф. Николай Николов от Института по математика и информатика за набор от статии, третиращи проблеми от областта на геометричната теория на функциите на няколко комплексни променливи и от областта на инвариантните метрики и разстояния в n-мерното комплексно пространство.

В направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” беше отличен акад. Дечко Павлов от Института по електрохимия и енергийни системи за монографията „Lead-acid Batteries: Science and Technology”, описваща съвременните теории и технологии на оловните акумулатори.

Доц. Стефка Карталева и нейният колектив от Института по електроника бяха наградени в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ за въвеждането и развитието на две нови направления в института – квантова оптика на пари от алкални метали и лазерна спектроскопия със свръхвисока разделителна способност на нанометрични и микрометрични слоеве от пари на алкални метали. В същото направление бе отличен и колектив с ръководител чл.-кор. Илия Рашков от Института по полимери за създаване на ново поколение микро- и наноструктурни полимерни материали чрез развитие на авангардната технология „електроовлакняване“.

Колектив под ръководството на доц. Евгени Христов Семков от Института по астрономия бе отличен в направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“ за цикъл от работи, свързани с изследване на свойствата на новообразувани звезди.

В направление „Биомедицина и качество на живота“ наградата получи гл. ас. д-р Захари Райков от Института по микробиология за научни публикации, в които има значителни научни приноси от проучвания върху онкологичните паравируси, а резултатите са с важно значение за лечението на онкологичните заболявания у човека.

Колектив от учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания беше отличен в направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ за монография том 11 от фундаменталната поредица „Флора на Република България“, в която подробно са разработени четири големи семейства от българската флора, представени с 262 вида.

За монографията „Фамилия графове Пеячевич, между легендите и реалността (втората половина на XVII – XX в.) беше отличена доц. д-р Йорданка Гешева от Института за исторически изследвания в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“.

В направление „Човек и общество“ наградата получиха д-р Алла Кирова, доц. д-р Ирена Зарева и доц. д-р Матю Матев от Института за икономически изследвания за колективна монография „Съхранение и развитие на човешкия капитал в образованието и науката“. Трудът представлява мащабно изследване в теоретичен и практико-приложен аспект на явлението „човешки капитал“ в сферите на образованието и науката в условията на икономика на знанията.

На тържественото събрание ръководството на БАН връчи специални грамоти на учени и научни колективи, всеки от които е работил по проекти на обща стойност над 1 млн. лева в последните пет години и така са привлекли значителен ресурс към дейността на институтите и на Академията като цяло. Проектите са финансирани по различни оперативни програми на Европейския съюз, по Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, от Фонд „Научни изследвания“ и др. Дейностите по тях са реализирани самостоятелно или в партньорство с различни научни организации, вкл. и други институти към БАН, структури на държавната администрация, търговски дружества и др.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови