Quantcast

Армията и полицията с вързани ръце или как (не) се пази граница

Използването на оръжие е практически забранено, кучетата с повече права от граничарите

OFFNews Последна промяна на 09 март 2016 в 14:45 9777 13

manevri
Учението край Кулата не даде отговор дали военни и полицаи може да ползват оръжие срещу мигрантите

Тези дни в парламента се разгоря лют спор дали армията ще пази с оръжие границата ни, след като и бе разрешено със законова промяна тя да излезе на браздата. Военният министър Николай Ненчев уклончиво заяви пред Нова тв, че в някои случаи военните ще са въоръжени, а в други не. След като гледаха показното учение на Кулата и Ненчев, и вътрешният министър Румяна Бъчварова, и премиерът Бойко Борисов се заклеха пред камерите, че държавата е в състояние да се опази от мигрантите.

Въпросът за използването на огнестрелно оръжие от полицаи и военни тактично бе отклонен. Защото, въпреки всички уверения на политиците, се оказва, че нито армията, нито граничните полицаи може да стрелят, ако се наложи. Законът и инструкциите не им позволяват такива действия. OFFNews направи справка как се регламентира опазването на държавната граница. Резултатът е удивителен - тя не се пази, а само се "наблюдава".

В "Държавен вестник", бр. 83 от 27.10.2015 г. е публикувана Инструкция № 8121з-1244 от 14 октомври 2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки. Това е най-актуалният документ, който урежда охраната на държавните граници. По смисъла му: „Наблюдение на границата“ е полицейска дейност по организиране и прилагане на охранителни мерки между гранично-пропускателните пунктове за предотвратяване на незаконното преминаване на държавната граница, спазване на граничния режим и недопускане заобикаляне на граничните проверки.

В чл. 77 на инструкцията - уреждаща ползването на служебни кучета - е записано, че : "Издирването, преследването и задържането на извършители на престъпления с използване на служебни кучета се извършва по мирисова следа, а при липса на такава или загубване на същата преследването се извършва или продължава по вероятното направление за движение на нарушителите.

(2) Използването на служебни кучета за откриване и задържане на извършители на престъпления, както и употребата на оръжие, физическа сила и други помощни средства се осъществяват по реда, предвиден в ЗМВР".

В Закона за МВР обаче е казано, че: 

Чл. 87. (1) Полицейските органи могат да използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо:

(3) Полицейските органи могат да употребяват оръжие без предупреждение при осъществяване на граничното наблюдение:

1. при въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива...
(4) При осъществяване на граничното наблюдение в пределите на вътрешните морски води и териториалното море на Република България полицейските органи имат право да употребяват оръжие и в случаите, предвидени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) Полицейските органи преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.
(6) Забранява се употребата на оръжие за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.
(7) След използване на оръжие полицейските органи изготвят доклад.
Чл. 88. Планирането и контролът на използването на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи включва мерки за постигане на законната цел при минимален риск за живота и здравето на гражданите.

От тези текстове става ясно, че оръжие не може да се ползва срещу мигрантите, защото в повечето случаи те не са въоръжени, нито пък оказват въоръжена съпротива, когато щурмуват граничните пунктове. Поне така бе при последните сблъсъци на гръцко-македонската граница. За сметка на това законът урежда задълженията на граничните полицаи, които ще бъдат изпълнявани и от армията. А те са:

Чл. 102. (1) За осъществяване на граничен контрол полицейските органи...:

8. приемат, придружават и предават нарушители на държавната граница от и на съседните гранични органи и други държави в съответствие със закона и с международните договори, по които Република България е страна;
9. поставят и използват технически средства за наблюдение и заснемане, резултатите от които могат да се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или нарушения, включително за предотвратяване и разкриване на незаконно преминаване на държавната граница, на престъпления или нарушения на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове, насочени срещу паспортно-визовия режим, или на заплахи за сигурността на личния състав, сградите и съоръженията на службата;
10. настаняват принудително в помещения за настаняване на задържани лица или в специални домове чужденци, нарушили режима на движение през границите и подлежащи на принудително отвеждане до границата или на експулсиране, по ред, определен със закон, като на лицата не могат да се ограничават други права освен правото на свободно придвижване;

Нормативният акт все пак допуска употреба на оръжие или помощни средства. Според закона: "Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни – кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини; бронирани машини и хеликоптери.

В същото време обаче прилагането на такива методи е практически невъзможно, защото: "Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства". Сред мигрантите винаги ще има бременни жени и малки деца, а пък и кой граничен полицай или пък армейски командир ще рискува кариерата си, да издаде такава заповед. Отделен въпрос е как ще се докаже в съда, че са били изчерпани "всички други средства". 

Инструкцията на МВР, по която ще се ръководи и армията продължава с интересни детайли. Например - при съставянето на планове за "наблюдение": 

"Чл. 8. ...Не се изготвят предварителни планове за организирано взаимодействие и сътрудничество със:
1. органите за местно самоуправление;
2. неправителствени организации и юридически лица с нестопанска цел".

По силата на тази разпоредба кметове или ловни дружинки, или мъже като Динко от Ямбол не могат да подпомогнат граничарите в кризисна ситуация, защото инструкцията не го предвижда. Документът пояснява че "Зачисленото служебно оръжие – пистолети, картечни пистолети, автомати, гладкоцевни пушки-помпи, снайперски пушки, картечници, ръчни гранатомети, бордови картечници, артилерийски установки и др., служи за респектиране и поразяване на установени извършители на престъпления и се използва само когато е абсолютно необходимо съгласно предвидените в ЗМВР случаи".

Регламентирано е обаче основно граничарите да въоръжени с късо нарезно оръжие, което задължително се носи в кобур. За по-бързо придвижване е предвидено да има и патрули на велосипеди, наред с пешите, мотоциклетните,  хеликоптерните и тези с джипове. 

Един от способите за прикриването на държавната граница е кордонът от полицаи и военни:

"Чл. 49. (1) Кордон е гранично полицейски наряд за ограничаване на достъпа до определена територия и за създаване на направляващи коридори, осигуряващи посоката на движение на лица и ППС.
(2) Кордонът може да бъде:
1. обикновен – съставът се разполага на разстояние 1 – 2 метра един от друг;
2. усилен – съставът се разполага на разстояние 1 метър един от друг;
3. разреден – съставът се разполага на разстояние повече от 2 метра един от друг.

Простата аритметика показва, че 500-те военни, които Ненчев изпраща са достатъчни за половин до два километра от границата ни.

Но, да се върнем на споменатите по-горе служебни кучета. Според чл. 21 от Инструкцията:

"Служебните кучета не се използват за изпълнение на задачи в случаите на:
1. заболяване на кучето или отсъствие на неговия водач;
2. неблагоприятни метеорологични условия (проливни дъждове, ураганни ветрове, снежни виелици и др.);
3. въведени ветеринарни ограничения;
4. температура на въздуха, по-ниска от минус 10 °С и по-висока от +30 °С, когато работата им е свързана с непрекъснат престой на открито".

В документа обаче има загриженост и за хората. В чл. 54 пише:

"На граничнополицейските наряди, изпълняващи задълженията си при 12-часови работни смени, се определя време за отдих 30 минути, а при 24-часови работни смени – 4 часа време за отдих.
(3) При температура на въздуха, по-ниска от минус 10 °С и по-висока от +30 °С на сянка, на служителите, назначени в наряд, може да се осигури физиологична почивка 10 минути на всеки час.
(4) Времето и мястото за отдих се определят в зависимост от метеорологичната обстановка и особеностите на обслужваната територия.
(5) Времето за отдих на нарядите се определя от инструктиращия служител при провеждане на инструктажа, а ползването на отдиха се разрешава от оперативните дежурни или от старшия на наряда в зависимост от състоянието на оперативната обстановка".

Още по-грижовен за личния състав е чл. 133:

"По протежението на патрулните пътеки и пътищата в гористи и планински местности се поставят ориентири. При необходимост на отдалечените райони се оборудват специални пунктове, които предварително се снабдяват със средства за отопление и средства за осветление".

В заключение може само да поясним за министър-председателя Бойко Борисов, че заповедта "Изпълнявай Тунджа-200", за прикриване на държавната граница, която той цитира на миналото правителствено заседание,  е неизпълнима в наши дни. Защото нормативните документи не позволяват такива действия. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

15.03 2016 в 13:18

АКо нашата граница не се пази както ревете тука като девици за Х.Й,сега щяхме да имаме повече емигранти от Гърция.Така че спрете да се оплаквате,и вижте че колкото и да изкарвате лоши управляващите,в случая с бежанците се справят прекрасно.Само че чугунените ви глави не го осъзнават!

10.03 2016 в 15:10

Ако един маргинал се опита да влезе в дома ви, ще извадите законното си оръжие и ще стреляте? Едва ли. Има поне сто други начина да го спрете - с викове, със заплахи, с обаждане на 112... А накрая - с ритници. Недопустимо е без покана непознат човек да ви вилиза в къщата, не е нормално тия "бежанци от войната" да нахълтват през границата ни. И трябва безкомпромисно да бъдат спирани - с водни струи, със сълзотворен газ, с електричество по телените заграждения (но не със стрелба на месо). И дано им дойде на ума на управниците в Брюксел - да се финансира изграждането на бежански град на територията на Сирия, на границата с Турция. С охрана, със сателитно наблюдение и регулярна доставка на храни, напитки, дрехи и други такива от първа необходимост. Който се чувства бежанец - там. А който търси по-добри условия за труд и по-висока заплата - да ги търси в Кувейт и ОАЕ.

10.03 2016 в 00:59

Нито самолети взе нито граница пази. ОСТАВКА !
Че както се е тръгнало ще има "работата те прави свободен"

09.03 2016 в 17:38

Не ви ли е ясно, че правителствата в Европа са продажни боклуци. Целта е ясна, насилствено създаване на кафява раса с коеф. интелигентност 75-80, достатъчно за свирки и мотика и абсолютно недостатъчно за абстрактна мисловна дейност. Като гледам някои "демократи", доста близко са и без арапския к.у.р.
Да живее Фюрера!

09.03 2016 в 17:01

зоро16:39 09 мар 201607
Първо няма луди да искат да живеят в Булгаристан. Второ тези хорица от добро не бягат! Стига злоба нечовешка!
===========================================================

Много наивно, да не използвам друга квалификация.
1. Първо 85% от тези "хорица" са мюсюлмани мъже на възраст 20-35;
2. Под 20% от тези "хорица" са сирийци, не идват от конфликтни райони.
3. Няма луди да искат да живеят в България? Последното преброяване показа около 7 милиона "луди" българи които живеят тук. Аз мисля че реално са около 5 милиона, но това е друга тема.
4. Ако няколко стотин хиляди мюсюлмани влязат в България, не дай боже няколко милиона, какво си мислите че ще стане?
Ще седят мирно и тихо да се молят или медитират?
Има достатъчно видео материал на vbox и youtube, проверете сам/и.

Тези "хорица" могат спокойно да отидат в богатите арабски страни, като Саудитска Арабия, Катар, Емирствата... Защо не го правят? Една религия са, етнос, култура...

Това на което ставаме свидетели е нападение, война. Организирано и финансирано мюсюлманско нашествие.
Границите трябваше да бъдат затворени преди една година.

09.03 2016 в 16:47

Границите на ЕС трябва да се пазят навсякъде по един и същи начин.
Какво толкова се чудят?

09.03 2016 в 16:39

Първо няма луди да искат да живеят в Булгаристан. Второ тези хорица от добро не бягат! Стига злоба нечовешка!

09.03 2016 в 16:03

Съвсем правилно законът за използване на оръжие е рестриктивен. Дори би трябвало срещу невъоръжени хора изобщо да не се споменава за оръжие.

Ако пък се даде възможности от сорта "да може да се стреля по крадец влязъл къщата ти" може изведнъж да се окаже, че тъщите поголовно са почнали да влизат по чужди къщи и са били объркани за крадци. Да не говорим колко ще е удобно за справяне с неудобни хора: просто ще се окажат нощни крадци. Изобщо раншко е още за толерантност в тази деликатна област. Предвид все още съществуващите диваци, рамбовци и милитаризирани атакистчета, дето щъкат необезпокоявани, търсейки да си излеят агресията и простотията.

09.03 2016 в 15:43

Минните полета ще пазят по-добре, като накичат дърветата с шалвари и поганците няма и да си помислят да преминават от там където не трябва.........

09.03 2016 в 15:34

Да се пази границата без огнестрелно оръжие е все едно младоженецът да отиде на сватба без п--ка.