Обява по проект

OFFNews 23 януари 2014 в 23:15 1518 0

Проект: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР свързани с тях”

В община Бойчиновци, област Монтана се провежда проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев”, с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР свързани с тях”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. номер ВG161PO001/4.1-03/2010/066 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.”. Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество”, подприоритет 4.1 “Дребномащабни местни инвестиции”, бюджетна линия BG161PO001/4.1-03/2010/066. Общата цел на проектното предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР свързани с тях" е подобряване в дългосрочен план на възможностите за развитие, повишаване на качеството на средата на живот чрез подобряване на основните елементи на образователната инфраструктура и преодоляване на съществуващия дефицит относно лошата материална база. Специфичните цели на проекта са да се повиши енергийната ефективност на сградата на ОУ "Владимир Минчев" с. Владимирово и Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев";
Да се осигури ВЕИ в сградата на ОУ "Владимир Минчев" с.Владимирово и Професионалната гимназия по транспорт „Владимир Минчев”; да се осигури социално включване и равен достъп до образование на децата с увреждания и деца от ромски произход.

Постигането на общата и специфичните цели на проекта ще допринесе за: развитието на общинската образователна система, както и на община Бойчиновци; за подобрение качеството на образованието и качеството на живот, жизнена и работна среда на ученици, учители и помощен персонал. Проектът като целеви групи обхваща учениците в ОУ "Владимир Минчев" и Професионалната гимназия по транспорт, които общо са 327 ученика: (156 в основното училище; 171 в професионалната гимназия); Педагогическия персонал в ОУ "Владимир Минчев" и Професионалната гимназия по транспорт, които са 32 учители и ръководен персонал (15 учители и ръководен персонап в основното учипище; 17 учители и ръководен персонал в Професионалната гимназия по транспорт); Помощно обслужващия персонал на ОУ "Владимир Минчев" и Професионална гимназия по транспорт, които са 13 работника (11 работника в Професионалната гимназия по транспорт и 2 работника в основното училище). За проекта са изработени две информационни табели, разпространени са хиляда брошури, проведени са две пресконференции.

Основните дейности на проекта са: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта. Дейност 2: Визуализация и информационни дейности. Дейност 3: Избор на изпълнител за строителен надзор. Дейност 4: Изпълнение за строителен надзор. Дейност 5: Избор на изпълнител за внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях. Дейност 6:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР свързани с тях. Дейност 7: Мониторингови дейности, отчети и завършване на проекта.

Всички извършени дейности по проекта ще бъдат използвани за изготвяне на нов общински план за развитие на следващ програмен период 2014- 2020 година.

*„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Атентатът в ''Света Неделя''. Лекция на проф. Вили Лилков