Силно замърсяване с тежки метали около сметището в Карлово

Актове и глоби за 700 000 лева са наложени на кмета Емил Кабаиванов

Елена Атанасова 22 октомври 2015 в 19:42 9169 6

Значително замърсяване с тежки метали е на почвата и водата е установено в района на Карлово.

Изследвани са проби от водите на река Стара река в района на депото за твърди битови отпадъци и проби от почвата в района на депото.

Анализът е извършен от Централната екологична лаборатория към Централния институт по биоразнообразие и екосистеми към БАН.

Резултатите са отразени в Протокол No8 от 15.10.2015 г.

На 16.09.2015 г. OFFNews съобщи, че Изпълнителна агенция по околната среда започва проверка на сметището в Карлово.

Междувременно по репортажи на БНТ и местни кабелни телевизии са показани репортажи за тежкото състояние на депото за смет до Карлово, огромно изсипване на боклуци и отровен инфилтрат в реката, причинили и измиране на рибата по данни на жители на Баня и Карлово.

Поради пасивността на службата, която е натоварена с непосредствения контрол на сметището РИОСВ – Пловдив, инициативен комитет от граждани и общински съветници от Карлово и народният представител от района Методи Андреев, се обърнаха към Българската академия на науките, с молба за спешна проврека и анализ на почвата и водите около депото. 

Наличието на тежки метали в почвата, наслоените седименти и водите на Стара река нямат никакво логично обяснение.

Стойностите на мед са повече от 3 пъти от максимално допустимите концентрации на вредни вещества опасни за човешкото здраве. Свръхконцентрация има на тежки метали като олово, кадмий, манган, желязо и др. Пробите взети преди и след депото показват, че причинител на замърсяването с тежки метали е депото. Преди отварянето на депото съдържанието на кадмий е било 1,4 мг/кг в почвата, а след депото 4,6 мг/кг, т.е. увеличение 3,3 пъти, оловото е било 63 мг/кг, а след отварянето на депото - 353,3 мг/кг, т.е. увеличението е близо 6 пъти.

Над 3 пъти повече от максимално допустимите концентрации е медта, никелът е 2,3 пъти повече от допустимото ниво опасно за човешкото здраве.

На места, от които са взимани проби, концентрацията на мед достига до 945 мг/кг и е 19 пъти повече от нормата за предохранителна концентрация на тежки метали и металоиди в почвите, посочени в Наредба No3/2008 г. на МОСВ. Установени са стойности на манган 2935 мг/кг почва, т.е. почти по 3 гр., а на желязото 32954 мг/кг, т.е. почти 3,3 гр/кг почва.

Според експертите и според изискванията на Закона за управление на отпадъци е недопустимо в депо за битови отпадъци да има съдържание на тежки метали в пъти над застрашаващата живота норма. 

Единственото обяснение е, че в нарушение на закона, в депото тайно са изсипвани и заривани огромни количества опасни, животозастрашаващи индустриални отпадъци. Техният най-вероятен произход е отпадъци от метало-химично или галванично производство, дериватни фракции от минно-преработваща промишленост, утаечни шлаки от хвостохранилища. Депонирането на всички тези неразграждащи се тежки отрови, дължащи се на металните съединения и металоиди, очевидно е ставало тайно, без знанието на жителите на общината.

Свръхвисоките концентрации на тежки метали в почвата, седиментите и водата, са потенциални причинители на множество заболявания от алергии, хранителни отравяния, до рак.

Кметът Емил Кабаиванов продължава драстично да погазва Закона за управление на отпадъците и никога не е публикувал на интернет страницата на Община Карлово, информация и данни за състоянието на депото, каквото задължение има по чл.19, ал.3, т.13 от ЗУО.

Само през 2013 и 2014 г. контролните органи и съдът са издали 4 акта за установяване на административни нарушения за работата на сметищното депо на кмета на Карлово Кабаиванов и са му наложили глоби и предявени вземания за близо 700 000 лв.

Ето списък на наложените наказания:

1. На 22.08.2013 г. е съставен е АУАН №50, а въз основа на него е издадено НП №2/16.01.2014г. с наложено наказание имуществена санкция в размер на 30 000лв. за осъществен състав на чл.138, ал.3,т.6, пр.1, вр. чл.64 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 64, ал.1 ЗУО. НП е обжалвано. С решение РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила решението на първоинстанционния съд.

2.На 24.04.2014г. е съставен АУАН №35, а въз основа на него е издадено НП №99/06.10.2014г. с наложено наказание имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за осъществен състав на чл.138, ал.3,т.2, вр. чл.60, ал.2, т.1 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 60 ЗУО. НП е обжалвано. С решение РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила решението на първоинстанционния съд.

3.На 24.04.2014г. е съставен АУАН №36, а въз основа на него е издадено НП №100/06.10.2014г. с наложено наказание имуществена санкция в размер на 30 000 лв. за осъществен състав на чл.138, ал.3,т.6,пр.1, вр. чл.64, ал.1 ЗУО-невнасяне на две поредни месечни отчисления по чл. 64 ЗУО. НП е обжалвано. С решение РС-Карлово е потвърдил НП, Административен съд-Пловдив е оставил в сила решението на първоинстанционния съд.

4. На 27.06.2014г. е съставен Акт за установяване на публично държавно вземане във връзка със задълженията на Община Карлово към РИОСВ-Пловдив, произтичащи от Закона за управление на отпадъците и Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Общият размер на задълженията на Община Карлово към РИОСВ-Пловдив към датата на съставяне на Акта възлиза на 646903.25лв., от които: 37530.03лв.-задължения за непреведени месечни отчисления по чл. 60 ЗУО за 2013г. и 2014г.; 609373,22лв., представляващи главница за непреведени месечни отчисления по чл. 64 ЗУО за 2012г, 2013г. и 2014г.
Общият размер на законната лихва за забавяне на преводите за месечни отчисления по чл. 64 ЗУО, изчислена към 07.04.2014г. е 43419.96лв. Актът не е обжалван, влязъл е в законна сила и е предаден на НАП за принудително събиране.

След констатиране на описаните нарушения е изпратена покана с писмо изходящ №1637/30.05.2014г. на нарушителя д-р Емил Станев Кабаиванов в качеството му на Кмет на Община Карлово за съставяне на АУАН. На посочената в поканата дата същият не се е явил в деловодството на РИОСВ, поради което на 16.06.2014г. е бил съставен АУАН №61/16.06.2014г. за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002 г., посл. изм. ДВ бр.22/2014г.) в отсъствието на нарушителя.

След съставяне на цитирания акт са направени многократни опити от страна на служителите на РИОСВ-Пловдив същият да бъде връчен на нарушителя.

Съставени са констативни протоколи от извършени проверки на място на Община Карлово във връзка с връчване на АУАН №61/16.06.2014г. на кмета на Общината. В момента на проверките кметът на Общината не е открит, поради което със Заповед №РД-320/15.12.2014г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и на основание чл.43, ал.6 от ЗААН административно-наказателното производство е било спряно.

С цитираната Заповед е било разпоредено да се изпрати писмо до РУ Полиция, гр.Карлово за съдействие относно връчването на АУАН №61/16.06.2014г. на Община Карлово.

С писмо изх.№3076/22.12.2014г. е изпратено писмо до Началника на РУ Полиция, гр.Карлово за съдействие относно връчването на АУАН №61/16.06.2014г. на Кмета на Община Карлово.

С вх. №3076/20.02.2015г. два броя АУАН №61/16.06.2014г. са върнати от РУ Полиция, гр.Карлово надлежно връчени лично на нарушителя на 17.02.2015г. Със Заповед №РД-47/23.02.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, административно-наказателното производство е възобновено, считано от 17.02.2015г.

Във връзка с горното от Директора на РИОСВ-Пловдив е издадено наказателно постановление №34/13.03.2015г. на стойност 10 000 лв.

Част от постановленията все още не са връчени на кмета Кабаиванов, който дори е бил издирван с полиция, за да му бъдат връчвани наказателните постановления и актовете.

И досега не е ясно коя фирма е била оператор на депото в периода до юли 2015 г., тъй като определения за това оператор е следвало да бъде отстранен, поради факта, че КЗК със свое Решение No45/20.01.2011 г. е обявил обществената поръчка за избор на оператор за депото за незаконосъобразна, а ВАС потвърждава решението на КЗК изцяло.

Народният представител Методи Андреев вече е внесъл парламентарно питане до министъра на околната среда и водите, очаква се депутатът да сезира и главния прокурор.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови