Лекарите ни все по-възрастни, на 10 хил. души население се падат средно по 42-ма специалисти

OFFNews Последна промяна на 17 юни 2020 в 12:51 1577 0

Възрастните лекари у нас са все повече, тези до 35 г. са едва 14%, показват данни на Националния статистически институт за 2019 г. Средно 42.6 лекари и 10.6 зъболекари се падат на 10 хил. души население у нас. По отношение на осигуреността с болнични легла средно те са 776.8 на 100 хил. души и се увеличава, но основно заради намаляването на населението у нас заради влошената ни демографска картина. Най-голяма е осигуреността в областите Смолян, Пловдив и Плевен, най-малка е в Перник, Ямбол и Видин.

Болници

341 са болничните заведения у нас към края на 2019 г. В тях има 53 997 легла. Болниците са 319 с 51 776 легла, заведенията за извънболнична помощ - 2 079 с 1 223 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 144 с 1 914 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове.

Болниците са многопрофилни и специализирани. Многопрофилните са 184 с 38 249 легла. В 57.7% от болниците е съсредоточен 73.9% от легловия им фонд в страната. Броят на леглата варира от 16 до 1 489. Най-голям е делът на многопрофилните болници със 100 до 299 легла - 44.0%. До 99 легла има в 35.3%, с над 500 легла са 8.2%. Специализираните болници са 135 с 13 527 легла. От тях за активно лечение са 74 с 4 482 легла; за продължително лечение - една със 145 легла; за продължително лечение и рехабилитация - 16 с 2 006 легла; за рехабилитация - 32 с 4 777 легла; държавните психиатрични болници са 12 с 2 117 легла. Центровете за кожно-венерически заболявания са 3 с 30 легла. Комплексните онкологични центрове са 7 с 1 169 легла. Центровете за психично здраве са 12 с 1 022 легла.

Осигуреност с легла

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2019 г. е 776.8 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2018 г. се увеличава със 17.2 пункта (759.6).
Най-високи са стойностите на показателя в областите Смолян (1 018.0 на 100 000 души от населението), Пловдив (985.3) и Плевен (946.2), а най-ниски са в областите Перник (375.0), Ямбол (385.2) и Видин (404.4)).

Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в страната са 2 079 с 1 223 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с 0.6%, а броят на леглата в тях намалява с 2.4%.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 144 с 1 914 легла, като най-голям е броят на хосписите - 44 с 1 103 легла. В сравнение с 2018 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения намалява с 8.2%, което се дължи предимно на намаления брой на леглата в домовете за медико-социални грижи за деца.

Лекари

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 612 лекари. Зъболекарите са 7 376. 6 493 от тях работят в практики, със сключен договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 491, от които 30 546 медицински сестри и 3 269 акушерки.

В болници и центрове със стационар практикуват 16 999 лекари и 29 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са 27 386, от които 19 412 медицински сестри. В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 455 лекари и 6 967 лекари по дентална медицина, включително всички лекари (6 911) и лекари по дентална медицина (6 493), които работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. В другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите, работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 761) и в диагностично-консултативни центрове (1 388). В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 2 158 лекари и 380 лекари по дентална медицина.

Пол и възраст

Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари по пол и възраст е следното:

• мъже са 13 060 (44.1%), жени - 16 552 (55.9%);

• най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 10 465, или 35.3%;

• младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 4 157, или 14.0%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 5 169, или 17.5%.

Специалности

Най-много са общопрактикуващите лекари - 4 119 (13.9% от всички лекари в страната). Следват кардиолозите (6.1%), специалистите по акушерство и гинекология (5.9%), анестезиолозите (5.5%), хирурзите (5.2%), и невролозите (5%).

Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за страната е 42.6 на 10 000 души от населението, а със зъболекари - 10.6. В сравнение с 2018 г. и двата показателя се увеличават незначително, което се дължи на намаления брой на населението към 31.12.2019 г. (съответно 42.4 и 10.3 на 10 000 души от населението).

Осигуреността на населението с лекари по области варира от 24.8 до 62.8 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници - Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 5.9 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен (8.3 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.0) и Монтана (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.4 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3), Разград и Русе (по 4.6).

Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.6 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.2 на 10 000 души), София (столица) (14.2), Варна (12.4), Перник и Смолян (по 11.8). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище (5.4), София (5.5), Разград (5.7) и Силистра (5.9 на 10 000 души от населението).

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X