„За безумното им решение да вдигнат заплатите в МВР, сега даваме 240 млн.“

OFFNews 03 ноември 2015 в 10:53 25172 12

„За безумното им решение да вдигнат заплатите в МВР, сега даваме 240 млн.“

Отпадането на 20-те заплати, които се изплащат при пенсионирането на военни и полицаи, не е коментирано на извънреднтото заседание на правителството при гласуването на проектобюджета за следващата година. 

Това става ясно от стенограмата от заседанието от 30 октомври.

Отношение по законопроекта взимат само премиерът Бойко Борисов и финансовият министър Владислав Горанов.

Борисов оправдава актуализацията на бюджета за МВР и Министерството на отбраната с действията на правителството на Пламен Орешарски. След като стана ясно, че двете министерства не могат да оптимизират разходите си, както беше заложено в бюджета за изтичащата година, правителството беше принудено да отпусне още пари, за да закърпи положението със заплатите и обезщетенията в двете министерства.

За увеличението на заплатите в МВР Борисов заявява:

За безумното им решение (и то е противозаконно) да вдигнат заплатите на служителите в МВР без да имат финансово основание, законът го забранява. Защо няма повдигнати обвинения – не знам, но законът го забранява, а те го направиха. И сега ние сме задължени заради хората, които са си получавали заплатите, да актуализираме бюджета за армията и за МВР и там отиват сумарно, за двете министерства, 240 милиона за това, че необосновано тези, които имат наглостта да говорят сега, са го направили. 

Пълният текст на стенограмата 

БОЙКО БОРИСОВ: Горанов!
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, ще направя едно кратко представяне на общата рамка, предварително подготвена, впоследствие ще можем да коментираме детайли.
Благодаря на министър-председателя и на вас, че ми помогнахте в последния възможен срок да разгледаме и приемем съставните на консолидираната фискална програма бюджети и да можем своевременно да ги внесем в Народното събрание, като същевременно избегнем те да са централна тема за политически дебат по време на местните избори.
В съответствие с чл. 79 от Закона за публичните финанси подготвихме законопроекта за 2016 година, който е придружен от актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година, която представлява мотиви към законопроекта.
Бюджетните перспективи при подготовката на бюджета за 2016 година и в средносрочен план се основават на рамката, заложена в бюджета за 2015 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 година, одобрена от правителството през пролетта на тази година. Отчетени са, разбира се, и последните очаквания за изпълнението на бюджета за тази година, както и актуалната есенна прогноза за основните макроикономически показатели до 2018 година.
В макроикономически план прогнозните очаквания за развитието на българската икономика са ревизирани в положителна посока и отразяват по-добро от планираното представяне през 2015 година и благоприятни тенденции в периода до 2018 година. Очакванията за реалния растеж на Брутния вътрешен продукт през 2016 година са да достигне 2,1 на сто растеж и да се запази на относително стабилни нива през 2017 и 2018 година, съответно растеж през 2017 – 2,5 на сто и през 2018 – 2,7 на сто. Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план е стремежът за запазване на стабилността на публичните финанси. В този контекст определящо на параметрите на бюджетната рамка за периода е продължаващата постепенна консолидация, сиреч – намаляване на дефицита, изразяващ се в годишна стъпка за подобряване на дефицита в размер на около 0,5 на сто от брутния вътрешен продукт.
Приоритетите, които можем да очертаем в бюджета за 2016 година, са инвестиции в човешки капитал, основно чрез финансиране на целенасочени мерки в областта на средното образование, и инвестиции в инфраструктура, защо не – и изпълнение на ангажиментите, свързани с капацитета на страната да отговори на натовските стандарти и критерии.
Фискални цели и параметри, средносрочните цели и стъпки на консолидация за периода 2016-2018 година. Коментирах вече, че е планирано постепенна консолидация, като планираният дефицит през пролетта, когато гледахме средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 година, разчитахме в 2016 година дефицитът по консолидираната фискална програма да достигне 2,5 на сто от брутния вътрешен продукт. В резултат на по-доброто изпълнение на плана на приходите в 2015 година преценихме, че е по-добре по-бърза стъпка на консолидация, сиреч – на намаляване на бюджетния дефицит в следващата година, и предлагаме да ревизираме дефицита от 2,5 за 2016 година на 2% и това е предложено в проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 година, като съответно дефицитът за 2017 и 2018 година предлагаме да се намали съответно на 1,4 от брутния вътрешен продукт и на 1% през 2018 година.
Предварително правя уговорка, че получаваме значителни критики за това, че при относително стабилна макроикономическа среда си позволяваме да продължаваме да трупаме дългове през дефицит по Консолидираната фискална програма, затова и моето предложение е целите, които си поставяме като дефицит в 2016, в 2017 и в 2018 година да бъдат горните граници на този дефицит, като се стремим да бъде намален в хода на изпълнението до възможно по-ниски нива.
Общите разходи по Консолидираната фискална програма в средносрочен план показват тенденция за намаление от 39,4 на сто от брутния вътрешен продукт през 2016 година до 38,2 от БВП през 2018 година. Всъщност, те имат основен принос за намаляването на дефицита.
Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2016-2018 година, съотношението на държавния дълг към прогнозния брутен вътрешен продукт се очаква в края на периода да възлезе на около 28,9 на сто от брутния вътрешен продукт. Основната предпоставка за нарастване на държавния дълг е потребността от осигуряване на средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на натрупваните дефицити в съответните години и поддържане на буфери във фискалния резерв за текущи ликвидни дисбаланси. Знаете, че в следващата година предстои преглед на качеството на активите и ние би трябвало да имаме готовност за евентуални неблагополучия във финансовата система.
Мерки за намаление на бюджетния дефицит за 2016 година. Споменах вече, че предлагаме 2% да е бюджетният дефицит, като 0,5 на сто е спрямо тригодишната предварителна бюджетна прогноза и 1,3 на сто е консолидацията спрямо очакваното приключване на 2015 година. Вчера на Националния съвет за тристранно сътрудничество коментирах, че предложената актуализация в 2015 година отчита възможно най-консервативния сценарий, тоест – песимистичният, ако мога така да се изразя. По предварителни данни се очаква първите десет месеца на годината да приключат с балансиран бюджет, така че, според мен, още в 2015 година тези 3,3% дефицит на консолидирана основа най-вероятно няма да бъдат постигнати, но следващите два месеца ще го покажат. Сложили сме всички възможни рискове, свързани с приключването, в това число осигуряването на допълнителен ресурс за някои министерства, и гарантиране нормалното приключване на програмния период до края на 2015 година.
Очаквани са около 1 милиард по-високи приходи спрямо заложените в средносрочната бюджетна прогноза в резултат на мерките, които се взимат за подобряване на събираемостта и от макроикономически ефекти. Планираното намаление на дефицита се дължи на увеличение на приходите с 0,6 процентни пункта, като дял на брутния вътрешен продукт и намаление на разходите с 0,7 процентни пункта от брутния вътрешен продукт. Тоест, от тези 1,3% намаление на дефицита, 0,6 на сто от тях през приходите и 0,7 на сто – през разходите в следващата година.
Данъчно-осигурителната политика сме имали възможност да я коментираме във връзка с приетите промени в данъчните закони и тя ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и подобряване на бизнес средата, както и ограничаване на данъчните измами и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен план.
За периода 2016-2018 година не се очакват промени в основните данъци и ставки, с изключение на конкретни законодателни промени при акцизите, произтичащи от достигането на минималните нива на акцизните ставки в Общността, което ще окаже положителен ефект върху приходите при равни други условия.
По отношение на осигурителните вноски, предвижда се да се запазят съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като за 2017 и 2018 година се повишава размерът на осигурителната вноска за Фонд „Пенсии“ с по 1 процентен пункт – така, както в резултат на измененията в Кодекса за социално осигуряване от лятото, е предвидено като график.
Предвижда се и поетапно повишаване на частта на минималния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителните вноски на лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, пак в съответствие с приет в Закона за здравното осигуряване график за следващата година. Осигуряването на лицата, които се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ще бъде върху 55 на сто от минималния осигурителен доход от 1 януари 2016 година, като всяка следваща година се увеличава с 5-процентни пункта до достигане на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Същото е намерило отражение и в следващите години от прогнозирания период.
По отношение на политиката по доходите, тук понеже моето представяне е за консолидирания бюджет, може на някои места да анонсирам предварително неща, които колегата Калфин би споменал във връзка с бюджета на Държавното обществено осигуряване, но ще мина през тях.
Увеличаване на размера на минималната работна заплата е предвидено от 1 януари 2016 година на 420 лева, от 1 януари 2017 година – на 460 лева и запазването му за 2018 година на нивото от 2017 година. Това повишение цели постигането на номинален ръст на възнагражденията на най-нискодоходните групи на пазара на труда и ще способства за постигането на социална кохезия и създаване на равни възможности.
Увеличение в системата на средното образование на стандарти за финансиране на дейности по образованието, с което се създава възможност за увеличение на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал. Знаете, че бяхме поели ангажимент за осигуряване на допълнителен ресурс за бюджета на Министерство на образованието и науката още през тази година. С тези 20 милиона, които пуснахме в сряда, и с предвидения ръст на стандартите за финансиране на дейностите за образование в следващата година се създава възможност за очертаването на образованието като реален приоритет и увеличаване на заплатите на педагогическия и непедагогическия персонал, което на практика стартира още от есента на тази година.
Увеличение на средствата за персонал в системата на труда и социалната политика сме предвидили. Господин Калфин сигурно после ще коментира.
Политика в областта на образованието през периода 2016-2018 година ще е насочена към постигане на по-висока ефективност на изразходването на средствата в образованието чрез финансиране на продукта на образователната система, оптимизация на структурите в системата на училищната мрежа и по-пълно обхващане на учениците в системата. Предвидено е подобряване на качеството на образование чрез подобряване на училищната среда и заплащането на персонала, което от своя страна ще подобри връзката между образователната система и пазара на труда. За подпомагане на политиката за осигуряване добри и мотивирани педагогически специалисти в бюджета за 2016 година са планирани допълнителни средства в размер на 80 милиона, които ще отидат приоритетно за увеличение на възнагражденията.
В областта на висшето образование целта на политиката е насочена към устойчиво развитие и гарантиране на качеството на висшето образование като основните мерки, които започнаха да се въвеждат и ще продължават да се прилагат през следващите години, са утвърждаване на рейтинговата система на университетите и предоставяне на гаранции за студентски кредити.
В бюджета за 2016 година са предвидени средства за финансиране на изпълнението на програми за консолидация и оптимизация на държавните висши училища, разработени от самите висши училища и приети от Министерския съвет.
Предвидени са средства за допълнително финансиране на защитени специалности и за реализиране на програма за увеличаване броя на обучаваните студенти по професионални направления „Информатика и компютърни науки” и „Комуникационна и компютърна техника”. Увеличаване на частта на средствата за издръжка на обучението, което се определя въз основа на комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Намалява се финансирането на отделни професионални направления в отделни висши училища, получили ниска оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. В следващата година се предлага за първи път намаление на средствата за издръжка на обучението за тези професионални направления, които имат ниска оценка за качеството на обучението с до 20 на сто.
По отношение на здравеопазването ще пропусна тази част, тъй като, предполагам, че господин Москов ще докладва в частта бюджет на НЗОК.
По отношение на пенсионната политика само ще спомена какво предвижда пенсионната формула за периода 2016-2018 година.
Процентът на увеличение на пенсиите от 1 юли всяка година за 2016 година – 2,5 на сто от осъвременяването по действащото „швейцарско правило”, описано в чл. 100 на Кодекса за социално осигуряване.
През 2017 година прогнозните разчети показват увеличение от 2,7 на сто при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,13, а през 2018 година разчетите показват 2,8 на сто увеличение при нарастване на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,13 на 1,161.
В регионалното развитие и благоустройството, както и развитието на транспортната инфраструктура, те безспорно са приоритети. Реализирането предполага водещо място на инвестициите в инфраструктурата, като финансирането ще се осъществява, както с национални средства, така и с предвидените по оперативните програми мерки, насочени към икономическо, социално и териториално сближаване.
По отношение на нефинансовите предприятия от реалния сектор, предвижда се намаляване на средствата за капиталови трансфери за предприятия от железопътния транспорт и за финансиране на проекта за отстраняване на минали екологични щети на приватизирани предприятия, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията им, а през 2017 и 2018 година размерът се запазва на нивото на 2016 година.
По отношение на енергетиката, разчетени са разходи в размер на 72 милиона 239 хиляди за всяка година за изпълнение на Националния план за инвестиции, именно за преоборудване и подобряване на националната енергийна инфраструктура с цел пряко или непряко намаляване на емисиите на парниковите газове, изпускани от инсталации за производство на електрическа енергия и от инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, и разходи в размер на 290 милиона за всяка година за покриване на разходи извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от Закона за енергетиката, определени с решение на КЕВР.
Целите на политиката в областта на качеството на публичните финанси са насочени към повишаване на ефективността при управлението на публичните финанси чрез поддържане на фискални правила и ограничения и постоянно наблюдение на въздействието на бюджетното законодателство и прилагането на по-добри бюджетни практики.
По отношение на общините разходите са насочени към разширяване на възможностите за устойчиво и балансирано развитие и повишаване ефективността на местните власти. Сред приоритетите в работата са подобряване на механизмите за разпределение на изравнителните субсидии и на целевата субсидия за капиталови разходи.
Продължава диалогът с представителите на местната власт както по отношение на усвояването на европейски средства, така и по всички въпроси, свързани с местните общности.
По отношение на отбраната. Спазено е изискването средствата за отбрана за следващата година да са не по-ниски от размера на одобрения минимум за сектор „Отбрана” в съответствие с решението на Консултативния съвет за национална сигурност при президента от 27 април 2015 година.
Предвидени са средства за ремонт, поддръжка и придобиване на авиационна техника и средства за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби, ремонт на кораби, оборудване и подготовка на военноморските сили.
С настоящата актуализирана прогноза за периода 2016-2018 година е ревизирана оценката на Програмата за 2015 година, като необходимостта от промени в рамката по държавния бюджет за 2015 година произтича, от една страна, от прогнозираното значително преизпълнение на приходите, а от друга страна – на обективни обстоятелства, водещи до възникването на допълнителни разходи.
Най-значителен допълнителен натиск върху разходите се оказва от по-високото усвояване на средствата от ЕС в резултат на приключване на програмния период 2007-2013 година, както и други допълнителни разходи по самостоятелните бюджети в консолидираната фискална програма за сметка на наличностите. Тук става въпрос най-вече за общините.
Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 година и пакета от документи към него са съгласувани, макар и в относително кратък срок, с колегите от Министерския съвет.
В заключение, като обобщение бих могъл да кажа, че вероятно не всички колеги или всеки един от колегите министри ще има определени резерви и ще среща трудности и през следващата година, но започнахме нашия мандат в една доста разклатена фискална и финансова система и трябва да положим усилия да успеем да я върнем в нейните нормални параметри, защото, знаете, че краят на предходния мандат на правителство с премиер Борисов приключи през 2012 година с под половин процент дефицит, а в 2014 година отидохме на свръхдефицит заради неблагоразумното управление за периода около година и половина между края на 2012 и края на 2014 година, откакто ние носим отговорност за изпълнителната власт.
С това най-общо очертаване на рамката ви предлагам и моля да подкрепим така разработената рамка и проектобюджет за следващата година.
Със сигурност в хода на изпълнението, ако успеем да си свършим работата и да поддържаме това темпо на събираемост, ще можем да решим и допълнителни проблеми, които възникват в хода на изпълнението и ако, разбира се, международната макросреда не се отрази допълнително негативно върху нашата икономика.
Благодаря!
БОЙКО БОРИСОВ: За да се изпадне в ситуация да трябва всеки да си каже болките, ще ви кажа няколко неща.
Първо, да не пропусна, понеже е болен и го няма, проф. Танев има рожден ден днес, да ни е жив и здрав, да му пожелаем бързо оздравяване, да е късметлия и всичко да му е наред.
Една много важна тънкост, която правителството трябва да спазва, защото ние имаме и ляво крило, да го кажем, в правителството, но в общи линии е дясно центристко управлението и не случайно от ляво сме взели тези, които разбират, могат, през годините са работили най-добре в социалната политика – в лицето на вицепремиера Калфин, и затова виждате и заплати вдигаме там, и ще видите тази година колко много неща…, в реформата за детските помощи. И всичко това е направено и ще дава резултати. Има още, което да се желае, и дай, Боже, приходите да са по-големи, ще се опитаме в хода на годината и там да донаправим още неща. Но, най-важното за едно десноцентристко управление е стриктната фискална дисциплина.
Не случайно най-добрите финансисти и икономисти в света, в Европа, са се събрали навремето в Маастрихт и са казали, че бюджетният дефицит не трябва да превишава 3% и в същото време дългът да е до 60%.
За големите държави дългът не е много опасен. Опасен е, тежък е, но за малките е изключително критичен. Понеже много всезнайковци има, които казват „Вдигайте дефицита, да харчим, после ще видим!”.
Предишния мандат ние го бяхме направили до 0,45, само за една година той мина 3,8.
Да ви го обясня на разбираем език.
Дефицитът означава, че вземаш дълг и тези, които направиха 3,8 от 0,45 в момента имат нахалството да говорят, че ние вземаме дълг. Като кажем 2% дефицит означава, че ние ще вземаме милиард и осемстотин заем, защото всичко това, за което говорим, трябва да го дофинансираме с милиард и осемстотин, нали така, Горанов?
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: С 1,8.
БОЙКО БОРИСОВ: Ако го направим 3, прибавите по 900 нагоре до 3,8, докъдето стигнете.
Правилното е министърът на финансите да иска 0% бюджетен дефицит. Това означава от вас да вземем милиард и осемстотин, от всички. След това тежко поражение, което нанесоха на държавата за тази година и половина, ние не можем да си ги позволим. Но не можем, ако искаме да сме десноцентристко управление и да имаме тези претенции, да не сваляме дефицита.
Сиреч, всеки от вас ще иска за нещо и повече, и повече пари. За безумното им решение (и то е противозаконно) да вдигнат заплатите на служителите в МВР без да имат финансово основание, законът го забранява. Защо няма повдигнати обвинения – не знам, но законът го забранява, а те го направиха. И сега ние сме задължени заради хората, които са си получавали заплатите, да актуализираме бюджета за армията и за МВР и там отиват сумарно, за двете министерства, 240 милиона за това, че необосновано тези, които имат наглостта да говорят сега, са го направили.
Аз съм добър, кротък човек, демонстрирам всеки ден разбиране, ама те с нахалството си вече минават границите. Те направиха дълга. Ние сега сме принудени да дадем тези пари, веднъж. Втори път, не се подвеждайте, когато ви казват, защото и при мен са били синдикатите: „Пуснете го 2,5 бюджетния дефицит, нали 3 ви е границата”. Да, но това означава да харчим на следващите поколения парите. Да, ние дадохме 100 милиона за добавки на пенсионерите. Лява политика е това, но те са нашите майки и бащи – даваме ги. Дадохме 100 милиона да поправим магистралите, които преди 40 години са правени. И мостовете – щяха да паднат. Дадохме ги. На животновъди, тютюнопроизводители и на кой ли не…
Трябва да ви кажа, ако не се бяхме хванали да си съберем тези милиарди в бюджета, по никакъв начин нямаше сега дори да можем да вържем на 2% дефицит.
Така че, Дянков – лош, но за държавата и за историята това, че той го доведе до 0,45, е най-правилната финансова позиция. Отговорната финансова дисциплина.
Сега, за да бъдат удовлетворени много от вас, защото в същото време и в самата управленска програма сме казали, че спешната помощ трябва да е по-добре платена, за да има по-добро здравеопазване на терен, трябва да го изпълним.
В общините – ако не кофинансираме проектите, губим милиарди, които идват от Брюксел.
И, между другото, тук да кажа за Ивелина, на която иначе гласа не можеш да й чуеш, но в нейния ресор реформаторски има усвояване на 99% от еврофондовете. С цялото си мълчание, но много тихичка работа.
И вчера това, дето се вика – връзваме лятно време целия кръг: Слънчев бряг, Ахелой, Равда, Несебър, това са 4 хиляди тона фекалии на месец! Министър Москов ще ви каже какви ешерихие коли и какво плува в морето, и защо децата се връщат, и всички туристи от Слънчев бряг, като си дойдат всеки кашля, киха или има стомашно-чревно разстройство. 2000 тона е утайката сега, което се е утаявало в този иначе затворен залив.
И всичко това е направено в полза на туризма, министър Ангелкова, на бизнеса, на здравето и екологията на тази държава. Така че не мога да не й кажа „Браво!“, защото тя безшумно си работи, тихичко, не се пъчи и не може да й чуем името, дето се вика Реформаторите може и нея да прегърнете малко, защото това е добро.
Това беше да ви подобря малко настроението.
Във всички сфери ние ще продължим – с НАП, с „Митници“, с МВР, с ДАНС да събираме повече пари. Това ви го обещавам. Така че ви призовавам да приемем в този вид. Все пак и в Парламента ще има доста изказвания, ще защитаваме, ще търсим решения допълнителни. Но аз не искам политическите партии, които ще подкрепят бюджета, да ни притискат с дефицита да го вдигам нагоре. Имайте предвид финансовата дисциплина – бюджетен дефицитен от 2%, от една страна, дори е малък за публиката, но за финансистите това означава, че милиард и осемстотин милиона ще похарчим повече от това, което сме произвели. Нашето правителство трябва да се стреми да минем под 1%. Предишното го докарахме до 0,45. И ако виждате балансите и разликите – нито в здравеопазването, нито в образованието са драстични, или в социалната сфера, цифрите на бюджет, който е харчен тогава и сега. Имаме резерви. Може при Калфин и с Москов от инвалидните пенсии – в смисъл, има резерв от тези, които лъжат. Не казвам, че резервът е да им спрем пенсиите. Точно обратното, да им ги удвоим, ако трябва, защото, пази, Боже, да си в това положение. Но тези, които лъжат с болнични листове, с еди какво си – електронната карта, ако трябва – отпечатъци, каквото трябва, но да се съберат приходите, за да може догодина като дойдем, живот и здраве, по това време, да имаме повече пари за политики. Защото сега ние огромната част от бюджета, виждате, още на 1 януари ще замине за пенсии, заплати, социални, с които малко политика може да се направят, МВР, отбрана. Знаете как стискахме за отбраната, държахме ги на долния праг, но, един път, като членове на НАТО сме задължени да спазваме тези правила. Сега, много им е лесно и на синдикатите, и на работодателите да казват: „Популистко е, не давайте за отбрана, защото за образование и здравеопазване е по-важно”. Така е, по-важно е и ние затова се постарахме да увеличим и на учителите заплатите, както бяхме обещали. Да, иска ни се още да увеличаваме и ще увеличаваме като имаме повече приходи, но не можем да оставим армията в положение да е в недостиг или да се създава риск за хората. Имаме повече приходи, мисля, че и министър Ненчев от това, което, поне това ме е молил да го направим, това сме го направили, за да може да излезе пред армията и да каже (не само пред нашата, но и пред НАТО-вските партньори), че полагаме огромни усилия. Знаете, в правосъдието правим сгради, в инфраструктурата, в строителството, навсякъде. Те ни трябва милиарди повече. Не забравяйте, че санираме за 2 милиарда жилищните блокове на хората, което ще свали разхода на енергия, на отопление.
Така че, взели сме с Горанов под внимание всичките искания, има резерви, ще работим много активно (това ви го обещавам) да съберем повече приходи и в рамките на годината ще се опитваме там, където, както и тази година възникваха неотложни нужди, навсякъде сме се опитали да ги покрием и в огромния обем сме ги покрили. Така че ви моля да го подкрепим, за да може да отиде в парламента в този вид. Между първо и второ четене пак ще има дебати, ако някъде нещо сме пропуснали или толкова е важно, все пак нашият работодател парламентът ще ни нареди. Но тогава той ще каже – взимаме от Министерството на финансите или от Министерството на външните работи, или от Министерство на правосъдието и ги даваме, примерно, на Министерство на земеделието и храните или на спорта. За всичко трябват пари.
Мисля, че рамката 2% е достатъчно компромис, който постигнахме с финансовия министър, защото, ако сме на 0% дефицит, това означава с милиард и осемстотин по-малко да разполагаме. За ваша информация – един милиард плащаме лихви на година държавата. Един милиард отива за лихви! Не искам да забравяте, че цъкащата бомба в енергетиката от близо четири милиарда продължава да съществува. Банките вече не дават банкови гаранции без държавна гаранция за енергетиката. Така че, знам колко е важно за всеки един от вас, но това е положението.
Приемаме точка 1 единодушно.


Точка 2
Проект на Решение за изменение на Решение №276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 3
Проект на Решение за одобряване проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 4
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 5
Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Тук искам да поздравя министъра на здравеопазването и министъра на финансите, че положиха вчера огромни усилия, за да може с пълно мнозинство бюджетът на Здравната каса да се приеме.
Москов!
ПЕТЪР МОСКОВ: Благодаря, господин премиер.
Преди представяне на бюджета на касата, искам да благодаря на министъра на финансите за добрия процес и добрия диалог по време на бюджетната процедура. Наистина много държа да намерим решение в хода на парламентарната процедура по бюджета по гарантиране на записаното в програмата гарантиране на кадровия състав на Спешна помощ и мисля, че имаме добър разговор с министъра на финансите.
Няколко думи за бюджета на Касата.
В проектобюджета на Касата за 2016 г, който предлагам да одобри Министерски съвет и да внесем в Парламента, приходите на бюджета на Касата за следващата година са предвидени на ниво 3 204 749 хиляди. Това е средно увеличение с около 4,2% в сравнение с бюджета за 2015 г. Искам да направя един такъв малко сравнителен анализ, защото, като се говори за това какво трябвало и какво не трябвало на здравеопазването, да припомня, че последната бюджетна година на колегите от предишното правителство – правителството на господин Орешарски, заложената цифра в бюджета беше 2 823 милиона. Първият бюджет на нашето правителство за тази година беше на ниво 3 075 милиона, тоест, сравнително увеличение спрямо 2014 г., правителството на Орешарски – с 9%, плюс прогнозата, която гарантирано е част от общата финансова рамка на държавата – с 4,2% тази година, това означава, че ако вземем и втората година, за две години работа на правителството, всъщност, парите в здравноосигурителната каса като приходи се увеличават в сравнение с последната година на нашите колеги с 13,2%. Това, мисля, че е ясен отговор е ли това някакъв тип добра политика или не.
Да кажа няколко конкретни неща, свързани с бюджета.
Първо, с цел контрол върху ръста на разходите, в законопроекта се запазва ролята на НЗОК при определяне на дейностите в регулация на изпълнителите на извънболнична помощ за назначаваните от тях специализирани медицински дейности. Редът за прилагане на регулацията се определя от Националния рамков договор за медицински дейности за 2016 г., ако такъв не е приет, за решенията по чл. 45, алинея 9 от Закона за здравното осигуряване.
Предлагат се и следните промени. Промени, свързани с оптимизиране на контролната дейност на Касата по изпълнението на договорите с изпълнителите на медицинска и дентална помощ, създаване на ред за промяна на цените на медицинската помощ при констатирано отклонение на текущото изпълнение на разходите за здравноосигурителни плащания спрямо определеното от Надзорния съвет месечно разпределение, въвеждане на минимален размер на санкции при неизпълнение на НРД и отпадане на забраната за договаряне на максимален брой извършвани дейности и ограничение на обема за разпределение на броя на изпълнителите.
Националните рамкови договори, това е особено различно, влизат в сила от 1 април на съответната година или, както предлага Лекарският съюз, от 7 април, да не е 1 април, тъй като за ефективността на преговорния процес са необходими ясни финансови параметри от Закона за бюджета на НЗОК за съответната година, които обикновено стават ясни през месец декември – технологичното време не е достатъчно за провеждане на реални детайлни преговори.
Със законопроекта се цели да се осигурят оптимални възможности за финансирането на здравеопазването през 2016 г. и да се подобрят механизмите на контрол върху разходите.
Нека да кажа и още нещо – че тази цифра за приходите на бюджета, която, още веднъж да кажа, е 3 204 749 хиляди или увеличение с 4,2% в сравнение с бюджета за 2015 г., е и цифрата, при която в официално становище партньорите от Лекарския и Стоматологичния съюз са готови да отиват на подписване на Национален рамков договор.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 5.


Точка 6
Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 7
Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по дело С-406/15 на Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 8
Проект на Решение за одобряване проект на Протокол за сътрудничество в областта на обучението по туризъм между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Португалската република

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.


Точка 9
Проект на Решение за откриване на посолство на Република България в Абу Даби, Обединени арабски емирства

БОЙКО БОРИСОВ: Те също за първи път отварят.
С това закривам заседанието.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

   
  X

  Какво пречи на българското кино? С директора на Национален филмов център Петър Тодоров разговаря Искра Ангелова (подкаст)