Приоритетите за околна среда: Нов ВиК закон, зелени обществени поръчки, eкоавтомобили за администрацията

Ще се преосмисли дейността на ВиК холдинга и на държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири

Рени Петрова Последна промяна на 13 декември 2021 в 14:09 1473 0

Снимка pixabay

Създаване на нов ВиК закон и въвеждане на Зелен кодекс в държавните институции – зелени обществени поръчки, СУОС, използване на автомобили с ниски нива на емисии за администрацията са сред приоритетите, записани в коалиционното споразумение за сектор "Околна среда и води" между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България".

Приложението е разделено на сектори - общи приоритети, климат, гори, въздух, води, отпадъци, кръгова икономика, взаимодействие с бизнеса и устойчиво развитие и почви. Част от приоритети на проектокабинета бяха договорени по време на преговорите за съставяне на коалиция. 

Без въпроси дюната дюна ли е. Екошишета и коли за министерствата (преговорите за екология)

Общи приоритети

В приложението за околната среда и водите са заложени няколко приоритета, около които са се обединили всички политически сили.

Част от тях са, че политиките за климата и околната среда трябва да са хоризонтални и да се постави на фокус връзката между околната среда и доброто здраве. Както във всички сфери, така и в тази е заложена нулева толерантност към корупцията.

Приоритет на коалицията е устойчивото управление на горските и природни ресурси и използване на природата като конкурентно предимство. Да се затворят наказателните процедури и дела в сектор "Околна среда" максимално бързо и с всички необходими мерки, е друг приоритет, като не се уточнява как ще стане това и какви са сроковете. 

От проектокабинета са заложили и на създаване на условия за биоикономика и актуализация и подобрение на законодателството в сферата (в полза на общите приоритети, където липсват предпоставки или могат да бъдат създадени подобри). Ще има и строг контрол върху прилагането на законодателството.

Създаване на ефективен механизъм за мониторинг и контрол върху изпълнението на Оперативна програма “Околна среда” и въвеждане на Зелен кодекс в държавните институции – зелени обществени поръчки, СУОС, използване на автомобили с ниски нива на емисии - също са сред основните приоритети на кабинета "Петков". 

Климат

В сферата за климата е заложено на следните мерки: преход към нисковъглеродна икономика, повишаване на енергийната и ресурсна ефективност и защита на озоновия слой. Сред тях са  и ефективно планиране, плавно и устойчиво постигане на националните цели по ограничаване изменението на климата, създаване на условия за развитие на нисковъглеродна енергетика, транспорт и земеделие, въвеждане на индикатори за въглероден отпечатък и прилагането им като хоризонтален принцип и използване на нови технологии за намаляване на въглеродните емисии, включително и при горене на въглища и геотермални технологии.

Функцията на вицепремиера по климатичните промени също е определена - планира се Национален климатичен съвет към вицепремиера с политическо участие на ниво поне зам.-министър и създаване на административни звена, отговарящи за политики по климата в относимите институции, и участие в съвета.

Гори

Относно горите е записано създаване на самостоятелно ведомство на пряко подчинение на Министерски съвет и разделяне на контролната функция (Агенцията по горите) от стопанските функции. Освен това ще бъдат направени административни и законодателни реформи за въвеждане на горите като компонент на околната среда. Досега тя бяха към Министерството на земеделието, храните и горите. 

Дигитализацията на управлението на горите и по-добри възможности за контрол и сигнализиране от граждани са сред останалите приоритети в сферата на горите. 

Въздух

В приложението към споразумението на проектокабинета е заложено постигане на качество на атмосферния въздух в пълно съответствие с европейските норми и избягването на нови наказателни процедури. Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух ще бъде разширена и ще се осигури публичен достъп до данните от мониторинга в реално време, за да се подобри контролът.

Мониторингоните станции ще бъдат увеличени, като освен това ще се използват нови технологии. 

Контролът върху индустриалните източници на замърсяване и включване на адекватни санкции ще бъде засилен.  Заложена е и програма за повишаване на ефективността от отоплението – поетапна замяна на отоплението от дърва и въглища, както и мерки за повишаване дела на нисковъглероден транспорт.

РИОСВ ще предприеме засилен контрол по големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха, а министерството на околната среда и водите ще внесе в Министерския съвет "Програма за изграждане на електрическа инфраструктура и подмяна на автопарка на всички държавни институции, след оценка на експлоатационния потенциал на съществуващите превозни средства".

Контрол ще има и върху продажбата на мокра дървесина и при индустриални съоръжения и нерегламентираното изгаряне на отпадъци.

Ще бъдат направени нормативни промени за повишаване на критериите за озеленяване в градска среда, както и ще се въведат допълнителни изисквания за осигуряване на качеството на атмосферния въздух в издадените административни актове по оценка на въздействие върху околната среда и комплексни разрешителни.

В документа е записано, че ще се създадат условия за зареждане на електромобили и ще се разработят финансови инструменти, данъчна политика и такси за насърчаване на автомобили с ниски емисии. Като приоритет са записани анализи на целесъобразността от въвеждането на зони с ниски емисии и забрана за МПС с високи емисии в тези зони, както и анализ на повишаването на данъците за автомобили с високи емисии. 

Освен това е заложено изграждане на инфраструктура за електрически транспорт и осигуряване на електрически транспортни средства в обществен транспорт и транспорт за лично ползване - електрификация и модернизация на обществения, обслужващ и междуградския транспорт. 

Води

Част от приоритетите на коалиционните партньори в сферата на водите са създаване на нов ВиК закон след изготвяне на Националната стратегия за управление и развитие на водния отрасъл, както и мерки и контрол за предотвратяване на екологични рискове като пресъхване, наводнения и заливания. 

За създаването на защитени акватории, вкл. в Черно море и поречията съгласно европейските политики и устойчиво управление и доизграждане на канализационна система в градската среда също са се договорили от четирите политически сили. 

В приложението е записано, че ще бъде възстановен басейновият принцип на управление и спазване на рамковата директива за водите. Ще бъдат разработени санитарно-охранителни зони и ще се актуализира стратегията за морските води.

Водозагубата ще бъде ограничена чрез разработване и въвеждане на стратегия за поддържане на речните нива и пречиствателни станции за питейни води.

Ще се проучи и направи анализ за създаване на единен воден орган на управление и възможност за създаване на воден кодекс. "Цялостна реформа във ВиК сектора. Преосмисляне на дейността на ВиК холдинга, както и Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, са сред останалите приоритети в сектора за управление на водите. 

Относно реките и язовирите до края на годината ще стартира оглед на състоянието на избрани язовири с цел недопускане на бедствия. Като примери са дадени язовири Бели Искър, Тича, Камчия, Студена, Ястребино, Тракиец и Огоста. В приложението е заложено и иницииране на паспортизация на язовирите и административна и законодателна реформа в управлението на водния процес.

Отпадъци

За отпадъците коалиционните партньори са постигнали консенсус за вземане на мерки за борба с нерегламентирано изхвърляне, депониране и внос на отпадъци, както и за повишаване на капацитета на длъжностните лица в сферата.

Ще се направи задълбочен анализ на управлението на отпадъци чрез изгаряне и одит и анализ на процедурата по планираната инсталация за изгаряне на отпадъци в София. Ще се контролира, проследява и санкционира нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Ще се проучват възможностите за изгаряне на отпадъци в ТЕЦ Марица-Изток 2.

Изграждането на модерна система за устойчиво управление – разделяне, премахване на анонимността и прилагане на принципа „замърсителят плаща“, вкл. чрез законови промени е сред приоритетите в сферата на отпадъците. Рязко ще се повиши броят точки за разделно събиране и ще се въведе депозитна система – клиентът плаща за опаковка и получава възстановяване на плащането при връщане на опаковката.

Вносът на отпадъци ще се следи дигитално, а потреблението на пластмаса ще се контролира. Заложено е и недопускане на монополи и картели в областта на управление на отпадъците чрез поощряване на малки и средни предприятия в сферата.

Кръгова икономика, взаимодействие с бизнеса и устойчиво развитие

В сферата на кръговата икономика е заложено намаляване и повторна употреба на производствените отпадъци, както и провеждане на масивни информационни кампании за повишаване на осведомеността и доверието в принципите на кръговата икономика.

Ще бъдат въведени технически изисквания и гаранции, които обективно ще водят до спазване на европейските стандарти в сектора и ще се направи ревизия на норми, които априори изключват МСП от кръговата икономика и създават монополи и картели в сектора.

Сред приоритетите и е въвеждане на “електронни бюра” в помощ на бизнеса за спазване на екологичните стандарти и насърчаване на екоиновациите, както и намаляване на административната тежест.

Ще се разработят изисквания за екостроителство, зелена инфраструктура, собствено енергийно производство и енергийна ефективност при инвестициите в индустриални паркове и ще се въведе таксономия за екологичен отпечатък при финансиране на проекти и даване на разрешителни за инвестиции.

Поощряването на споделено потребление – споделено пътуване, туристически ресурси и др. чрез разработване на нормативни промени е друг от приоритетите, заложени в споразумението. 

Почви

В приложението е предвидено да бъде актуализиран националният почвен регистър и ще се направи оценка на състоянието на почвите по места.

Ще се приложи програма за ограничаване на синтетичните пестициди и прилагане на повече методи от агроекология.

Всички забавени защитени зони от Натура 2000 ще бъдат обявени. Ще се създаде регламент за защита на уличното озеленяване и градски гори. Освен това ще бъдат инициирани законови изменения за установяване на органи за управление на защитените зони по Натура 2000.

План за борба с инвазивни видове, включително забрана за отглеждане на норки е друга от мерките на проектокабинета. 

Ще се направи и анализ върху статуса на ОУП за Черноморските общини при влезли в сила и процедирани по екологичното законодателство и възможности за мораториум върху застрояването на морския бряг до приемане на промени в ЗУЧК.

От коалицията са се договорили и за анализ на възможността за създаване на структури (отдел, звено) към МВР “Престъпления срещу животните и природата”, които да поемат правомощията и на зоополиция. Целта е да се утвърдят капацитет и правомощия, гарантиращи завишени отговорности, контрол и санкции срещу престъпления от този характер. Ще се създаде и Национална стратегия за къмпиране.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови