КЗК разреши ББР да придобие 18,35% от ПИБ

OFFNews Последна промяна на 28 юли 2020 в 16:13 2610 0

Комисията за защита на конкуренцията разреши Българска банка за развитие да придобие 18,35% от Първа инвестиционна банка и постанови незабавно изпълнение на решението си.

То е от 23 юли, публикувано е днес.

Според КЗК сделката не представлява концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. По нея не са постъпили становища в Комисията.

99,9 от капитала на ББР (1 307 773 500 лв.) са собственост на държавата в лицето на Министерството на икономиката. Правата на държавата в Общото събрание на акционерите упражнява ресорният министър. Капиталът на ПИБ е разпределен между Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, всеки от които досега притежаваше по 42,5% и след влизането на ББР дяловете им ще намалеят до 31,35% за всеки. 

С решение от 23 април ПИБ предприе увеличение на капитала си чрез капиталова емисия в размер до 200 000 000 лева, представляваща емисионната стойност на 40 000 000 новоемитирани акции с емисионна стойност от 5 лева всяка. За участие в процедурата ББР е получила предварително одобрение от БНБ. На служебен аукцион на 10 юни 2020 г. ББР АД придобива права, даващи възможност да се запишат акции, съставляващи 18,35% от уставния капитал на ПИБ след увеличението и е подала заявление за записване.

Уведомителят декларирал, че се предвижда изменение в устава на ПИБ единствено в частта, отразяваща размера на капитала след увеличението и броя на акциите.

В уведомлението си ББР пишат, че ПИБ АД - като най-голямата банка с изцяло български капитал - "би могла да бъде разглеждана като естествен партньор при инвестирането в акции от увеличението на капитала на тази банка. ПИБ разполага с една от най-добре развитите клонови мрежи на пазара на банки у нас, а данните за позициите на емитента в малки и средни предприятия (МСП) и сегмента на банкиране на дребно показват високо пазарно проникване. Това обстоятелство ще позволи на ББР АД да се възползва от този потенциал, чрез използването на съществуващите дистрибуционни канали за улесняване прилагането на държавните политики и механизми по имплементирането им. В същото време това капиталово участие няма да се отрази на изпълнението на целите на ББР, която ще продължи да развива възложената ѝ уникална роля на банковия пазар, включително и чрез структурата си от съществуващи дъщерни дружества".

Според КЗК "независимо, че планираното увеличение на капитала на ПИБ ще доведе до промяна в акционерната структура и съответно в притежавания от тях (Цеко Минев и Ивайло Мутафчийски - бел. ред.) акционерен дял (по 31,35% от акционерния капитал), същото няма да се отрази на вида контрол, осъществяван към момента и неговите носители. По данни на Уведомителя, не се предвиждат изменения в Устава на ПИБ, отнасящи се до начина на вземане на решения от управителните органи на дружеството и начина на управление".

По устав се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал за вземане на определени решения от ОС, в т. ч. избор и освобождаване на Надзорен съвет. "В тази връзка двамата основни акционери заедно ще имат възможност да налагат вето върху решения, които са съществени за конкурентното поведение на предприятието", пише антимонополният орган.

"В хипотеза, при която на ОС присъстват всички акционери, всяко едно решение, вкл. стратегическо не може да бъде взето без съгласието на двамата мажоритарни акционери. В случаи, при които не е представен целия акционерен капитал, лицата Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, с оглед притежаваното от тях акционерно участие, биха могли дори самостоятелно да приемат съответните решения. Предвид дългогодишните и трайни икономически интереси на двете физически лица, може да се приеме, че същите и занапред ще продължат да следват единна политика относно търговското поведение на ПИБ.

Наред с горното и с оглед правилата за вземане на стратегически за предприятието решения, навлизането на ББР като акционер с 18,35% от капитала не му предоставя права, в т.ч. специално уговорени права, посредством които да осъществява решаващо влияние върху търговското поведение на ПИБ.

Във връзка с гореизложеното, придобиването от страна на „Българска банка за развитие“ АД на новоемитирани акции, представляващи 18,35% от капитала на „Първа Инвестиционна Банка“ АД, не води до промяна в лицата, осъществяващи контрол върху ПИБ и съответно не е налице концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК", се казва още в правните ѝ изводи.

Решението може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на Комисията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови