Дилър със средно образование оценявал проектите за наука

Александра Маркарян 12 февруари 2013 в 15:39 7903 3

Подалият оставка управител на фонд
Подалият оставка управител на фонд "Научни изследвания" Христо Петров, седнал до бившия образователен министър Сергей Игнатов, на заседание на комисията по образование в парламента. Снимка: БГНЕС

Дилър със средно образование е оценявал научните проекти, кандидатствали за държавно финансиране от Фонд "Научни изследвания". Радослав Василев Христов е един от тримата (общо са шестима) главни експерти във Фонда, които са назначени, без да отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

Това е само едно от десетките тежки нарушения, констатирани в доклада след проверката на междуведомствената работна група на дейността на Фонд "Научни изследвания" по сигнали за нарушения в конкурсната сесия за 2012 г. Групата е включвала експерти от дирекция "Главен инспекторат" на Министерския съвет и от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Докладът доведе до три оставки, поискани от министър-председателя Бойко Борисов: на министъра на образованието Сергей Игнатов, на управителя на Фонда Христо Петров и на председателя на изпълнителния съвет на Фонда Рангел Гюров.

Първите двама обявиха, че подават оставки на 28 януари, Гюров си отиде няколко дни по-късно.

Христо Петров и Рангел Гюров са дадени на прокурор.

Докладът е връчен на премиера след извършената от 20 декември 2012 г. до 25 януари 2013 г. проверка. Заповедта за нея е на премиера, тя е от 19 ноември.

 

Назначенията

Радослав Христов е назначен за главен експерт във фонда на 2 април 2012 г.

Работата на всеки от главните експерти във фонда е да извършва административна оценка на проектите в конкурсната сесия на фонда. Те трябва да имат и поне 3-годишен професионален опит, както и висше образование.

Христов обаче няма задължителния за заемане на длъжността 3-годишен професионален опит, няма и задължителната придобита степен "бакалавър". Завършил е частно бизнес училище "Евростандарт" със специалност "Икономист". Там е получил и професионална квалификация по професия "Посредник, специалист в търговията с ценни книжа и парични средства - брокер и дилър".

Христов не е скрил, че има само средно специално образование - това е било отбелязано в досието му личен формуляр, но въпреки това е назначен.

Друг главен експерт във фонда, оценявал научните проекти в конкурсната сесия за 2012 г., е била Милена Стефанова. Тя също е назначена през 2012 г., а преди това е работила като разпоредител в Драматичен театър "София", установяват проверяващите.

Третият назначен, също през 2012 г., за експерт без задължителния минимален стаж е Десислава Банкова. Преди да стане главен експерт във ФНИ, тя е работила като технически изпълнител във фондация "Новото време", след което - и в политическа партия "Новото време".

Не по-малко скандално е назначението, също през 2012 г., на главната счетоводителка на Фонда Галя Николаева Капитанова. Тя има висше образование, но по счетоводство, както изисква Законът за счетоводството от специалистите, които имат в длъжностната си характеристика изготвяне на финансови отчети. Бакалавър е по финанси от Великотърновския университет от 2003 г. Работила е в различни частни фирми като организатор пласмент, секретар, касиер-консултант, продавач-консултант. В същото време тя е трябвало да има минимум 3 години стаж, 2 от които - в областта на счетоводството.

Интересен подход към нуждата си от почивка е приложил пък управителят на Фонда Христо Петров. Той е искал отпуск от себе си и, разбира се, си го е разрешавал. Петров си е разрешил общо над 230 работни дни отпуск  за 2012 г.

От април 2008 г. Петров работи във фонда като главен юрисконсулт, след което заема и длъжността зам.-управител, а по-късно - и управител. Така Петров подава молба да ползва платен отпуск от 2010 г. в качеството си на заместник-управител и главен юрисконсулт. Подава я до себе си на 1 февруари 2012-а (датата, на която е назначен за управител), вече в качеството на управител. Впоследствие си разрешава още 19, 11 и 177 дни неплатен отпуск. Ако е искал да спази правилата, е трябвало да подаде заявлението до предишния управител на фонда и то преди 1 февруари 2012 г. За ползването на неплатения отпуск Петров е трябвало да упълномощи друг, който да разпише заявлението, например зам.-управителя.

Конкурсът

Нарушенията в конкурсната сесия за 2012 г. на Фонда започват още с "пропуск" на тогавашния министър Игнатов. Той е трябвало лично да упражнява контрол върху дейността на фонда. (По време на мандата си той не прехвърля отговорността за контрола върху фонда на зам.-министър.) Но Игнатов така и не издава задължителния Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществяван от висшите училища и научните организации. 

Бившият вече министър не представя документи на проверяващите до края на проверката, доказващи, че членовете на изпълнителния съвет имат право да бъдат такива (изрично е забранено членове на съвета да са ректори, членове на Управителния съвет на БАН, както и председателят и членовете на Управителния съвет на Националния център за аграрни науки, директорите на научни институти или пенсионирани доценти и професори).

Отгоре на всичко заповедта на Игнатов, определяща членовете на съвета, се разминава с реалния му състав, описан на сайта на МОМН. Вместо определените първоначално 9-има членове има 10. Включена е и проф. Мария Видолова, председател на УС на „Тексим банк“. Проф. Видолова бе освободена от Държавната комисия по сигурността на информация заради конфликт на интереси заради работата си в банката.

Членовете на изпълнителния съвет, под предполагаемия контрол или поне знание на министъра на образованието, са решавали кой проект да бъде отхвърлен, кой - одобрен, кой колко пари да получи под формата на финансиране за наука. Затова те на съвета отговарят солидарно за имуществените вреди, причинени на фонда, респективно - на държавата.

 

Конкурсът

Общо парите за научни проекти, отпуснати на Фонда със заповед на министър Игнатов, за 2012 г. са 14.8 млн. лева. Още от пръв прочит на отчетеното изпълнение на бюджета е видно, че Фондът е отпуснал с 234 600 лв. в повече от утвърдения бюджет за конкурса.

От Фонда са си позволили още нещо - в разрез с изискванията, включително собствените си, са добавили научни области, по които могат да отпускат държавно финансиране (Фондът няма право да финансира проекти извън обявените за приоритетни за българската наука области). Така се появява комисия, която оценява проекти в област "Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление". Своеволно е добавена и област "Педагогически науки".

Договори

Десетките сключени граждански договори от управителя на фонда Христо Петров също са пълни с нарушения: има договори без договорени клаузи по тях, приемо-предавателните протоколи са изготвяни без конкретизиране на извършената дейност по предмета на договора и подписи от възложител и изпълнител; допуснато е сключване на договор с клаузи, които не защитават интересите на Фонд „Научни изследвания”; сключен е договор с дата за начало на действието му преди датата на неговото сключване; сключвани са договори, при които приемането на дейностите от изпълнителя се извършва ежедневно от възложителя, за което липсват приемо- предавателни протоколи или отчети.

Един от фрапиращите договори е с Михаил Димов Тодоров. Според "Дакси" той е един от управляващите фондация "Теоретична и изчислителна физика и астрофизика" и съсобственик на "Евро-американски консорциум за подпомагане на приложението на математика в техническите и природни науки". Същият съсобственик на консорциум е в специализираната комисия, оценяваща проекти в областта на информационните технологии. Той е попълнил и декларация за липса на конфликт на интереси и неразгласяване на информация, станала му известна на рецензията, но на декларацията не е отбелязана датата. Липсва и приемо-предавателният протокол за изпълнение на договорената дейност от изпълнителя по оценяване на проектни предложения.

 

През просото

При разпределянето на парите от Фонда са си позволили фрапиращи нарушения, едно от които е промяна в първоначално заложените приоритетни области в науката, по които ще се финансират проекти. Към първоначално включените съгласно приетата от НС научна стратегия са самоволно добавени „Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера“  (в разрез и с правилника на Фонда) и комисия, която да разглежда "Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление".

За участие в конкурса са подадени 1094 проекта. 628 от тях са отстранени още на първия етап.

Има протести, които неправомерно са били изхвърлени още на първия етап - например съвместен проект на Софийския, Медицинския университет, Агробиоинститут - Селскостопанска академия е бил отхвърлен още на първи етап с мотив, че Агробиоинститутът дължи на Фонда 1.62 млн. лева. Това не се оказва вярно. Проект на Агробиоинститут и партньори отговаря на всички условия при първоначалното пресяване, но е отхвърлен.

В същото време има проекти, които е трябвало да бъдат отстранени на първия етап за административно несъответствие, но това не е било направено. В един от тях - на Института по експериментална морфология и антропология с музей - БАН, ръководителят на проекта е пропуснал да се подпише, при друг оценки на двамата рецензенти са били подменени с оценка на "суперрецензент", която е прокарала проекта. Трети проект, на Земеделския институт, е минал първия кръг въпреки неспазване на изискването за финансиране на първия етап на 70% от общата стойност - десетки проекти са отхвърлени по същия показател. Проект на Регионалния етнографски музей в Пловдив, НБУ и фирма "Креста" е допуснат въпреки липсващите подписа и на представители от трите кандидатстващи организации.

Съществено нарушение е и фактът, че одобреният от изпълнителния съвет на фонда списък на членовете на комисиите и рецензенти е подписан от председателя на фонда, а не са разгледани предложенията от отделните институции и организации. Било е допуснато назначението на втори рецензент да е представител на кандидатстващата организация. Втори рецензент в комисията "Енергия, енергийна ефективност и транспорт - развитие на зелени и екотехнологии" е бил ръководител на научен екип, кандидатстващ за финансиране в същото приоритетно направление. Въпросният рецензент е оценил четири проекта.

Прилагани са различни критерии при различни проекти по отношение на допускане на оценяване от трети, суперрецензент.

При оценяването на проектите в приоритетното направление "Здраве и качество на живот, биотехнолгии и екологично чисти храни" изобщо не са ясни критериите, по които е извършено класирането. В някои от случаите оценяването противоречи на методиката. Неясни са критериите и при класирането на проектите в направление "Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии". Тук също ръководител на проект е оценявал.

В направление "Информационни и комуникационни технологии" част от класираните и финансирани проекти имат по-ниски оценки от класирани, но нефинансирани. Друг проект е бил класиран въпреки изричната оценка на експертите от временната комисия, че проектът не трябва да бъде финансиран.

Финансирани проекти с по-ниски оценки от класирани, но нефинансирани има и в „Мултидисциплинарни изследвания с приложение в повече от едно приоритетно направление”. В един от проектите е била ръчно задраскана сумата за финансиране и е била написана по-висока сума. Подпис под тази корекция няма. Парите обаче са дадени. 

В "Нови материали и технологии" също има отхвърлен за финансиране проект, който в крайна сметка е получил пари от фонда с решение на изпълнителния съвет.

Нарушенията не приключват дотук. Било е допуснато финансиране от фонда за наука на фирма, която няма в предмета си на дейност научноизследователска дейност.

До финансиране не е бил допуснат проект на Медицинския университет в София с 99 точки. За сметка на това 16 проекта с по-ниски оценки са получили пари от фонда.

Друг проект на МУ-София и Техническия университет в София за въвеждане на телегенетика в медицината не е одобрен за финансиране въпреки оценката си 975, а 10 проекта с по-ниска оценка са получили финансиране.

Неоснователно нефинансираните проекти са десетки, според проверяващите. Разумно обяснение за мотивите за тези решения те така и не са получили.

Фондът е допуснал и други нарушения - били са раздавани пари без обявяване на обществени поръчки, липсвали са и вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки, плащани са пари на рецензенти без спазване на установения за целта ред.

 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!