Право на отговор: Да откраднеш бизнес - крадецът вика 'Дръжте крадеца'

OFFNews 05 ноември 2018 в 09:34 10403 0

Право на отговор: Да откраднеш бизнес - крадецът вика 'Дръжте крадеца'

По повод статията ни Да откраднеш бизнес: Адвокати и охранители превзеха електроцентрала пред очите на МВР в редакцията на OFFNews беше получено опровержение по отношение на част от изнесените факти в статията.

Става въпрос за спор между частни компании за отдаването на имот - соларен парк, под наем. На 19 октомври, в твърдишкото село Оризари пред погледите на униформени полицаи, представители на частна фирма, придружавани от адвокати и охранители, нарушават съдебно решение като буквално превземат частен имот, разрушават част от оградата му и отправят заплахи за саморазправа. Въпреки своевременно подадения сигнал за незаконните действия, полицаите не предприемат нищо за пресичането им.

Спорът между фирмите е във връзка с отдадения под наем имот, като договорът за наем между собственика на парка - чуждестранната "Сиус" и "Финикал" - първоначално собственост на управителя на първата фирма, а впоследствие - продадена на германски гражданин, е оспорен в съда. 

Засегнатата страна по случая - адв. Петър Демерджиев, поиска право на отговор, като оспорва някои от фактите и констатациите в статията. Основната му теза, е че фирмата наемател на фотоволтаичния парк "Финикал" не може да бъде изгонен от съдебен изпълнител, както станало това на 19 октомври, тъй като съдът е издал изпълнителен лист спрямо фирма "Сиус" - собственика на обекта, но не и спрямо наемателя "Финикал". Причината е, че "въвод въз основа на изпълнителен лист" не се "разпростира върху трети лица". 

В изпратеното опровержение не се отговаря на твърденията дали частни охранители са демонтирали част от оградата на фотоволтаичния парк, както твърдят в сигнал до МВР "Българско индустриално общество - Био Амрита" ЕАД. В същото време, в телефонен разговор, адвокат Демерджиев заяви пред OFFNews, че оградата не е била демонтирана.

В изпратения до редакцията на OFFNews текст се правят и твърдения за политическа намеса в случая, като пряко се замесва името на Димитър Абаджиев - консул в Шанхай. Според адв. Демерджиев, който държи опровержението му да бъде със заглавие "Крадецът вика: дръжте крадеца", всъщност се прави опит да се открадне бизнес, но не от фирмата, която представлява той, а от китайските собственици на електроцентралата.

Според него - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е извършила незаконни действия спрямо представляваната от него компания наемател на електроцентралата "ФИНИКАЛ“ ЕООД, за което са сигнализирани компетентните органи "за осъществен натиск върху комисията от страна на г-н Димитър Абаджиев, който се манифестира и като действащ адвокат – съдружник в Адвокатско дружество „Петрова и Абаджиев“, БУЛСТАТ 175909259".

Според твърденията: "Същият грубо и неправомерно протектира г-н Гуо Хайронг (собсвеник на „СИУС“ ООД) и пред КЕВР под предтекст, че като консул в Шанхай стимулира китайски инвестиции. Очевидно г-н Абаджиев не прави разлика между функциите си на консул и функциите си на адвокат, ангажиран от г-н Гуо Хайронг да защитава неговия частен интерес като използва положението си на представител на Българската държава, за защита на частни интереси и то на лица със съмнителен криминален статус. Зад дружеството („БЪЛГАРСКО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО БИО АМРИТА“ АД пък стои икономическия интерес на Иван Димов (бившият депутат от СДС, после член на ВСС от квотата на ДПС, напуснал заради съмнения за корупция във връзка с добре познатата афера „Красьо Черния“, развила се в съдебната система и сега председател на частен арбитражен съд, чийто заместник е самият г-н Абаджиев). Дружеството „БЪЛГАРСКО ИНДУСТРИАЛНО ОБЩЕСТВО БИО АМРИТА“ АД, е тясно свързано с г-н Димов, доколкото собственик на капитала на това дружество е съпругата на г-н Димов", посочва още в опровержението си адвокатът.

Пълен текст на опровержението: 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас в качеството ви на издатели на сайта https://m.offnews.bg
В посочения по - горе материал в нарушение на чл. 1.1.6 от Етичния кодекс на медиите не е взето нашето становище като заинтересована страна и е изнесена невярна и опозоряваща / дори граничеща с набеждаване в престъпление / информация. Възползвайки се от правото си на отговор като засегнато лице, уличено в кражба на бизнес, превзело чужда собственост, моля да публикувате опровержение със следния текст:

„Крадецът вика „Дръжте крадеца“

Пълномощник съм на дружеството „ФИНИКАЛ“ ЕООД, ЕИК 130778595, с управител на дружеството – немският гражданин Винфрид Алфонс Фишер.

Съгласно тристранно споразумение № 1 от 18.11.2013 г. към договор № 1083 от 30.09.2013 г, сключено между крайния снабдител ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, „ФИНИКАЛ“ ЕООД и „СИУС“ ООД, довереното ми дружество замества изцяло „СИУС“ ООД в правата и задълженията по Договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници №1084/30.09.2013г. Налице е и Договор за наем, вписан с вх. №5535/24.07.2013г. по описа на Служба по вписванията – Сливен. Към посочения договор за наем са сключени и два броя анекси, подписите под които са нотариално заверени – Анекс № 1 от 03.06.2013г. и Анекс № 2 от 18.11.2013г. В последния изрично е уговорено, че договорът за наем се сключва за срок от 3 години, считано от 18.11.2013г. Т.е. така уговореният срок изтича на 18.11.2016г. В Раздел II – Срок, Предаване и приемане, т. 3.1. от Договор за наем от 03.06.2013г., вписан с вх. рег. № 5535 / 24.07.2013 г. по описа на Служба по вписванията – Сливен, изрично е предвидено, че срокът на договора се удължава автоматично с нов 3 /три/ годишен период при писмено искане от страна на Наемателя, отправено до Наемодателя до 5 дни преди изтичане на срока по договора / т.е. преди 18.11.2016г., съобразно уговореното в Анекс № 2 от 18.11.2013г. /. Такива искания са отправени няколкократно до управителя на „Сиус“ ООД – г-н Хелмут Панитц, а по-късно, с оглед възникналия конфликт между страните по договора за наем от една страна и между управителите на „Сиус“ ООД, искания в тази насока са отправени отново с две нотариални покани – едната, от които е изпратена на адреса за кореспонденция по договора за наем, а втората - по адреса на управление на „Сиус“ ООД, вписан в Търговския регистър. Първата покана е връчена, чрез нотариус Катерина Антонова с рег. № 427 на НК и район на действие – районът на Пловдивски районен съд, като нотариусът е констатирал, че на посочения в договора за наем адрес за кореспонденция, няма работник, служител или друг представител на „Сиус“ ООД. При това положение поканата следва да се счита за надлежно получена от адресата си, съгласно уговореното в т. 21.1. от договора за наем. Втората покана е връчена на „Сиус“ ООД на 07.11.2016г., чрез нотариус Юлиан Комсалов, рег. № 646 на НК, с район на действие района на СРС, видно от отразяването в самата покана. С оглед на изложеното и на няколкократно отправените до наемодателя искания в хипотезата на т.3.1. от договора за наем, срокът на същия е продължен за нов тригодишен период, който ще изтече на 18.11.2019г. / ако договорът не бъде продължен при уговорените в същия условия/.

Продължава на 2 страница...

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови