Администрацията дава 4 стипендии за студенти, но приютява хиляди пенсионери

56.37% от ведомствата нехаят за мнението на хората, заради които съществуват и които ги издържат - българските граждани, показва доклад на МС

Александра Маркарян 11 август 2017 в 17:37 5526 1

За цялата 2018 година държавната администрация отпуска всичко на всичко 4 стипендии за студенти. Малкото места предлага не една от 559-те структури у нас, това е обобщение на всички оферти. Смущаващото с оскъдността си предложение ни провокира да проверим в какво състояние е администрацията. Перфектно ли работи тя, че да няма нужда от млади хора?

Краткият отговор е "Не", а доказателството е последният доклад за състоянието на администрацията - за 2016 г., приет и публикуван от Министерския съвет.

Същата година свободните места в администрацията са 5 840. Общо щатните бройки са 132 648 по данни на отчелите се, като трябва да се има предвид, че 35 администрации са пропуснали да го направят, а други са допуснали грешки. От тези близо 6 000 места незаетите повече от 6 месеца са също в хиляди - 2 811.

Според Националния стаистически институт към края на 2016 г. заетите щатове са 98 342. Тук не са включени наетите в МВР и Министерството на отбраната. Младите служители (до 29 г. включително) са под 10% - 11 913 (9.4%). В същото време, служителите на и над 60 години са 8 388 (6.6% от реално заетите). 960 от тях са ръководители. Пенсионираните или навършилите години за пенсия, но работещи в администрацията са 2 852 (2.2%) от реално заетите служители. От тях 1 728 са се пенсионирали и след пенсиониране са назначени на длъжност – 1.4% от всички реално заети служители. Към тях трябва да се добавят и част от хората, които придобиват или вече са придобиви право на пенсия през 2017 г. - още 1 955 служители.

Висшистите са общо 73 963, но 444 са с основно образование.

Как стои въпросът със заплатите? По данните, подадени до Евростат най-високото основно възнаграждение е на главен секретар - 3 900 лева. Долният праг е 420 лв. - за главен експерт, инспектор, старши специалист, главен специалист, технически сътрудник и изпълнител.

Отчетите на администрацията показват немалко текучество. През 2016 г. са прекратени 11 712 договора или 9.2%. Най-голямо е то в администрацията на Министерския съвет - след оставката на предното правителство и освобождаването на политическите кабинети си отиват 21.5%.

Може ли да приемем, че работещите в администрацията, макар и с празни щатове, макар и застаряваща, се справят толкова добре, че просто нямат нужда от млади помощници?

Отговорът отново е "Не".

Ето само някои данни от доклада, потвърждаващи това:

- 15.56% от администрациите нямат система за документооборот;

- 15.38% от администрациите нямат система за правно-информационни услуги;

- 34.53% от администрациите не са въвели система за управление на човешките ресурси;

- 4.11% от администрациите нямат система за труд и работна заплата;

- 4.29% от администрациите нямат счетоводна система;

- 44.36% от администрациите нямат система за управление на база данни;

- 64.76% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през WEB.

Наблюдава се застой в броя на администрациите, неизползващи или неразполагащи с различни типове информационни системи и през 2016 г., отбелязват авторите на доклада.

Само 30.05% от администрациите имат системи за управление на качеството.

Още по-смущаващо е, че все по-голяма част от администрациите изобщо не проверяват дали хората, заради които съществуват - българските граждани, са доволни от тях. Става въпрос за 56.37% от всички структури. Наредбата за административното обслужване изисква това да се прави поне веднъж годишно, но масово се "пропуска".

Колко затворени към гражданите са администрациите показва и констатацията, че само 28 централни администрации са създали възможност искания или заявления, жалби, сигнали и предложения да се подават и на място в териториалните им звена или чрез общинските администрации. Само 2 централни администрации (НАП и НЗОК) са създали възможност за подаване чрез общинските администрации.

74 администрации нямат разработен ред за регистриране на жалби.

През 2016 г. все още 13 от общо 487 отчели се администрации нямат утвърдени Вътрешни правила за организация на административното обслужване.

Само в 71 администрации е въведена система за измерване и анализ на потреблението на услуги чрез различните канали за достъп според профила/типа клиент, което води до оптимизиране на процеса на обслужване. На въпроса дали имат въведени
системи за измерване и анализ на потреблението на услуги голяма част от администрациите посочват, че събират анкетни карти и анализират жалби, което показва неразбиране на идеята за наличие на такава система, отбелязват в доклада.

През 2016 г. 61 администрации продължават да отказват да приемат заявления за достъп до обществена информация по електронен път.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови