Защо е важно опасните отпадъци да се изпозват до специализирани депа?

OFFNews Последна промяна на 22 април 2021 в 14:34 1987 0

извозване на опасни отпадъци
извозване на опасни отпадъци

Кои отпадъци са опасни?

Управлението на отпадъците е едно от най-големите предизвикателства пред съвременните хора. В последните десетилетия начинът на живот предполага натрупване на голямо количество боклуци, чиито източници са бита, строителството и производствената дейност.

Те могат да бъдат класифицирани по различни характеристики, но независимо от разделението им, безспорно най-сложна е ситуацията с определените като опасни отпадъци. Това са всички онези, които създават риск за здравето и живота на хората и околната среда. Опасните отпадъци може да са отровни, корозивни, инфекциозни или да имат друго вредно въздействие върху природата и живите организми.

По тази причина тяхното събиране, транспортиране, обезвреждане и подготовка за вторична преработка са сложен и изключително важен процес.

Битови, строителни, промишлени и радиоактивни отпадъци

В последните години всяко едно домакинство е източник на все повече отпадъци и не малко от тях са опасни. Причината е, че химикалите, почистващите препарати, лепилата, маслата, батериите и много други ежедневно използвани материали попадат сред боклуците, към които трябва да имаме отговорно отношение по отношение на тяхното депониране.

Източник на подобен отпадък са и офисите. Остарялата компютърна техника, принтери и други използвани съоръжения също попадат в тази графа.

Строителните отпадъци основно се отделят след ремонтните дейности. Опасни тук са различните видове бои, лакове, цимент, азбестови изолации и други.

Големият източник на опасни отпадъци си остава производствената дейност. Маслата, химикалите и тежките метали са сред най-проблемните боклуци. Не се ли вземат мерки за тяхното правилно третиране и съхранение те са заплаха за хората и природата.
Най-рисковите обаче са радиоактивните отпадъци, чиито източник са производството на атомна енергия и добиването на радиоактивни руди.

Управление на опасните отпадъци

Боклуците, които се изхвърлят от домакинствата, са ангажимент на общините в страната. Те имат задължение да организират тяхното събиране и транспортиране до специализирани депа. Там според вида на отпадъка той се сортира и при възможност се подготвя за вторична обработка или влагане в ново производство.

Промишлените предприятия пък имат разписани нормативни правила, които гарантират производството да е максимално щадящо околната среда.

В страната ни действа Закон за управление на отпадъците, който урежда въпросите, свързани с тяхното третиране при минимален риск. Задължително е опасните отпадъци да бъдат събирани и транспортиране при спазване на разписаната нормативна уредба. Складирането им става в регионални депа и фирми. Те разполагат с необходимата техника и системи за безопасност, за да може боклуците да се подготвят за повторна употреба, рециклират и обезвреждане.

Една част от тях се транспортират извън страната. Причината е, че в чужбина има инсталации за обработка на рисковия боклук.
Съществуват компании, които рециклират отпадъците и разполагат с нужната техника и обучен персонал за осъществяване на подобна дейност.

Налични са и фирми, които разполагат с екологични разрешителни и регистрации, за да предлагат услуги в областта на екологията. Те помагат при управление, извозване на опасни отпадъци , както и юридическо консултиране и услуги в сектора.

Превоз на опасни товари по шосе

Консултант по безопасност е необходим на всички предприятия, които осъществяват превоз, опаковане и товаро-разтоварни дейности на опасни отпадъци. Това е изискване на

Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR , което касае сухопътния, железопътния и транспорта по вътрешни водни пътища.
Консултантът има задачата да сведе до минимум риска от всички дейности, за да са те безопасни за хората и околната среда.

При екологични казуси и проблеми търсете консултантски фирми в сектора. Те разполагат е екип специалисти и квалификация, за да са полезни в различни ситуации.

Оптимизиране на процесите, свързани с управление на отпадъците, може да постигнете с помощта на „Еко Абонамент“ ЕООД. Дружеството има дългогодишен опит в консултирането и реализирането на проекти в областта на екологията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X