Под шапката на МОН НИМХ ще има 724 служители, право на собствени приходи и имущество

Александра Маркарян 11 декември 2018 в 15:21 3371 0

Националният институт по метеорология и хидрология преминава към Министерството на образованието и науката с имуществото си, в него ще работят до 724 души на щат, ще бъде управляван от генерален директор, когото ще назначава министърът на образованието. Учените с академични длъжности ще ги запазят при трансформирането на структурата. НИМХ ще може да обучава и докторанти.

Това става ясно от проекта за устройствен правилник на НИМХ, предложен от министър Красимир Вълчев и публикуван за обществено обсъждане. През януари 2019 г. се очаква Министерският съвет да го утвърди с постановление.

След протести на метеоролозите заради хроничния недостиг на финансиране и мизерните, по думите им, условия, в които работят, те постигнаха договореност за излизането на института от Българската академия на науките и преминаването му към МОН.

Това ще се случи от 1 януари 2019 г.

Оттогава НИМХ ще разполага с бюджет по бюджета на МОН, който ще бъде управляван от генералния директор.

Ще бъде национална научна организация за осъществяване на оперативни дейности в областта на метеорологията, хидрологията и агрометеорологията, за научни изследвания и научно-приложна, иновативна и образователна дейност.

НИМХ ще бъде и националната хидрометеорологична служба на Република България, се казва в проекта. Дейността му ще може да се финансира и от  собствени приходи, проекти и програми, финансирани от ЕС и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства.

На НИМХ се възлагат национални и международни дейности в т.ч.: поддържане на системи за метеорологични, хидрологични и агрометеорологични наблюдения (мониторинг) на територията на Република България като регионален компонент от Глобалната интегрирана система за наблюдение на Световната метеорологична организация към ООН (СМО); контрол, обработка и анализ на информацията от хидрометеорологичния мониторинг; издаване на метеорологични, хидрологични и агрометеорологични прогнози; разработване и поддържане в оперативен режим на специализирани системи за ранно предупреждение в случаи на природни бедствия от хидрометеорологичен произход; изготвяне на оценки на потенциала на възобновяеми източници на енергия; научноизследователска, научно-приложна и оперативна дейност, свързана с моделиране на метеорологичните и хидрологичните процеси и явления и разпространението на замърсители в атмосферата и морето; изучаване на климата, оценка на водните ресурси; фундаментални и приложни научни изследвания, подготовка на докторанти и на висококвалифицирани специалисти самостоятелно, както и съвместно с висши училища и научни организации; издаване и разпространение на издания в областта на метеорологията и хидрологията; хидрометеорологично обслужване на държавните институции и обществото; изпълнение на задълженията на Република България към Световната метеорологична организация (СМО) и в други международни организации, съгласно международни договори; обмен на хидрометеорологична информация; осигуряване на специализирана морска прогноза за корабоплаването; наблюдение и изучаване на глобалните и регионалните изменения на климата, съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменения на климата; обмен на информация на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) чрез регионалния телекомуникационен център в София, съгласно договореностите между МААЕ и СМО; получаване, разпространение и използване на спътникова информация от EUMETSAT.

Ръководните органи на НИМХ ще са общо събрание на учените, научен съвет и генерален директор. Генералният директор ще се назначава от министъра на образованието по предложение на научния съвет.

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от държавата на институтът, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови