България създава 160 училищни центъра с фокус природни науки и математика

Александра Маркарян 29 април 2020 в 16:01 3053 0

Започва изграждането на до 160 нови училищни центъра, чийто фокус ще са природо-математическите науки.

Решението за това взе Министерският съвет днес, като отпусна и 20 милиона лева за изпълнението на програма "Изграждане на училищна STEM среда" на Министерството на образованието и науката. Днес МС одобри общо 21 образователни програми на МОН за 2020 г., обезпечени с  139 650 000 лв. Четири от тях са нови.

Националната програма "Изграждане на училищна STEM среда" ще се изпълнява за първи път през 2020-а. Насочена е към природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката.

Новите центрове ще са "интегрирана съвкупност от специално оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки в държавните и общинските училища в цялата страна", се казва в прессъобщение на правителствената пресслужба.

Всеки от тях ще включва промяна на физическа среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на съществуващи пространста) в училищата, включване на нови технологии, промяна в учебното съдържание, методите на преподаване и управление на образователния процес.

Програмата е насочена към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математика (STEM).

Реализирането ѝ цели мотивирането на учениците за изучаване на природни науки, математика и технологии, придобиване на практически умения и насочването на ученици към технологични професии.

Програмата цели създаването на интегрирана учебна среда от ново поколение в българските училища, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM, креативността и изследванията. Планираните инвестиции ще подпомогнат въвеждането на нови методи на преподаване, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и създаване на ново учебно съдържание в посока интегриране на предметните области от STEM.

Предвижда се преобразуване на физическата среда в класната стая и извън нея, като се създадат общи пространства, външни зони за STEM дейности; обзавеждане и интериорен дизайн, подкрепящ ученето и творчеството; интегриране на дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в административните процеси и процесите на преподаване и учене.

По отношение на учебното съдържание е заложено въвеждането на интегрирани уроци, интегрирани учебни модули, интегративни предмети, нови модули на учебно съдържание, нови учебни предмети, извънкласни дейности с фокус върху STEM.

При преподаването ще се използват методи за проектно-базиран или проблемно-базиран образователен процес, учениците ще работят по групи. Ще бъдат включвани и външни партньори, така че учениците да практикуват в реална среда.

Програмата е насочена към всички държавни и общински училища и по нея например за прогимназалния и гимназиалния етап ще могат да се изграждат центрове за технологии в креативните индустрии, като в тях учениците ще могат да създават дигитални игри, дигитални приложения и др. В тези центрове ще може да има видео студиа и снимачна техника; звукозаписно студио; екрани; симулационна и друга техника.

Вторият вид са центровете за дигитални създатели, където ще бъдат създадени условия за работа по някои от следните направления: приложен програмист и системен програмист, профил "Хардуерни и софтуерни технологии" и др. Там учениците ще се занимават с дигитални науки и създаване на дигитално съдържание с практическо приложение. Ще се симулира реална работна среда в технологична компания, вкл. ще има място за творческа дейност, индивидуална работа и работа в екипи, нетрадиционна учебна и работна среда, високоскоростна интернет свързаност и т.н. Според виждането и нуждите на конкретното училище този център може предлага 3D техника, електронни платки и микрокомпютри, набор от инструменти за програмиране и роботика и др.

Третият вид е център по природни науки, изследвания и иновации, който би могъл да предоставя работа на учениците по приложни проекти, които решават реални казуси и проблеми на бизнеса, изследвания, експерименти и анализи. Целта е да се използват нови методически похвати, свързани с проблемно-базираното обучение, учебни експедиции, казуси, симулации.  В него може да имапрактически лаборатории по традиционните природни науки, както по-специфична среда като лаборатории по биотехнологии, генетични анализи, фармацевтиката, елементи от производството на хранителни продукти.

По програмата ще се създават и кътове тип "работилници" за творчество и дигитални технологии, а също и оборудвани изследователски лаборатории за лабораторна работа.

Останалите три нови национални програми на МОН са:

- „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти";

- „Участвай и променяй — родителят, активен партньор в училищния живот";

- „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно развитие".

В съществувалата и досега „Осигуряване на съвременна образователна среда" също има нови моменти - ще се изпълняват два нови модула: „Библиотеките като образователна среда" и „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". По програмата продължава финансирането на модулите „Модернизиране на системата на професионалното образование", „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки", „Подкрепа на целодневното обучение на учениците" и „Културните институции като образователна среда".

Надграждане с нови дейности има и в НП „Успяваме заедно" и „Роден език и култура зад граница". Първата ще се реализира посредством три модула, като новите дейности са обособени в два от модулите - „Иновативна детска градина" и „Обединени за качествено предучилищно образование".

В НП „Роден език и култура зад граница" са разработени и ще се изпълняват новите модули „Подкрепа за квалификация на учителите от българските неделни училища в чужбина" и „Партньорства".

През 2019 година новата тогава НП „ИТ бизнесът преподава" беше насочена само към ИТ сферата. През 2020 година действието на програмата се пренасочва към бизнеса като цяло и дейностите ще се осъществяват във всички училища с профилирана или професионална подготовка в областта на STEM професии и профили. Програмата ще се нарича „Бизнесът преподава".

Продължава реализирането на програмата „Иновации в действие", която подкрепя нововъведенията в училищата в страната, споделянето на успешни практики и креативното мислене. Разработен е нов модул „Форуми за иновации в образованието", който предполага по-добро разпространение и прилагане на иновативните практики в българското училище.

Ще продължи изпълнението и на НП „Мотивирани учители", която стартира през 2019 година. В тазгодишната програма ще се обръща особено внимание на необходимостта от мотивирани специалисти в училищата с групи, застрашени от социална изолация. Целта е повишаване качеството на образованието в училищата в уязвими общности, с ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус.

Всички образователни програми за 2020 г. може да видите тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови