БНР публикува свалените от ЗРТ текстове и кани на обществена дискусия

OFFNews Последна промяна на 11 ноември 2020 в 13:14 925 0

Снимка OFFNews

Българското национално радио отправя към слушателите и читателите на съдържание покана за обществена дискусия по промените в Закона за радиото и телевизията.

Както стана известно, след близо половингодишна съвместна работа на група експерти от БНР, БНТ, СЕМ, Министерството на културата, Министерството на финансите, Сметната палата и независими медийни професионалисти, министърът на културата Боил Банов взе еднолично решение да премахне текстове от подготвения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, припомнят от Радиото.

Министър Банов обоснова това свое решение с мотива, че отговаря на желание на група интелектуалци, които по-рано тази година протестираха срещу възможността да се увеличи продължителността на мандата на генералния директор на БНТ Емил Кошлуков.

Към поканата Радиото публикува и премахнатите 8 члена, заради които генералният директор на БНР Андон Балтаков подаде оставка. По-късно той я оттегли. Премахнатите текствове засягат управленските задължения на генералните директори и Управителните съвети, техните отговорности и задължение да служат медиите да се управляват в съответствие с концепцията на генералния директор, мандатността на генералния директор и на УС, вкл. увеличаването на мандата им от 3 на 5 години:

§9. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1;
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Договорът за възлагане на управлението на генералния директор включва:
1. концепция за управление на БНР, съответно на БНТ за изпълнение на
обществената мисия;
2. срокове за изпълнение на основните задължения по договора;
3. периодичност на отчетите на генералния директор пред Съвета за електронни
медии;
4. отговорност за неизпълнение на договора.
(3) Договорите за възлагане на управлението на членовете на управителните
съвети включват:
1. задължения за изпълнение на обществената мисия на БНР, съответно на БНТ;
2. задължения, свързани с концепцията на генералния директор на БНР,
съответно на БНТ;
3. други задължения, свързани с правомощията на управителния съвет;
4. отговорност за неизпълнение на договора.“
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава нова ал. 3:
„(3) Управителните съвети осъществяват правомощията си по чл. 62 в
изпълнение на обществената мисия на БНР, съответно БНТ, като се ръководят от
концепцията на генералния директор.“;
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1.В ал. 1 цифрата „3“ се заменя с „5“.
2. В ал. 2 след думата „два“ се добавя“ последователни.
3. В ал. 4 думите „до утвърждаването на новите управителни съвети от
Съвета за електронни медии.“ се заменят с „до встъпване в длъжност на новите
управителни съвети.“;
4. Създава се ал. 5
„(5) При прекратяване на мандата на генералния директор, по чието предложение
са утвърдени, членовете на управителните съвети на БНР, съответно на БНТ, изпълняват
своите правомощия до встъпване в длъжност на новите управителни съвети.“
7
§12. В чл. 61 се създава ал. 2:
„(2) Мандатът на член на управителен съвет се прекратява при прекратяване на
мандата на генералния директор, който е предложил неговото утвърждаване при
условията на чл. 60, ал. 5.“

§ 14. В чл. 66 е правят следните изменения:
1. В ал. 2 цифрата „3“ се заменя с „5“.
2. В ал. 3 думите „ 3-годишни“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„ (4) Не по-късно от един месец преди изтичане на мандата на генералния
директор на БНР, съответно на БНТ, Съветът за електронни медии открива процедура
за избор на нов генерален директор. В случай че при изтичане на мандата на генералния
директор на БНР, съответно на БНТ изборът по ал. 1 не е осъществен, те продължават
да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите генерални
директори. “
§ 15. В чл. 67 , ал. 1, се създава т. 3:
„3. на основанията, предвидени в договора за управление.

§19. В чл. 71, т. 1-3 думите „субсидията на държавния бюджет и фонд „Радио и
телевизия“ се заменят с „трансфера от държавния бюджет“.

§32. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на този закон, генералният
директор на БНР, съответно на БНТ, предлага на Съвета за електронни медии за
утвърждаване членове на управителните съвети, с които да бъдат сключени договори за
управление, в съответствие с чл. 56, ал. 3.
(2) Мандатите на членовете на управителните съвети, изпълняващи задълженията
си към влизане в сила на този закон, се прекратяват от датата на встъпване в длъжност
на утвърдените по реда на ал. 1 членове.

§37. Законът влиза в сила от … , с изключение на § … , които влизат в сила от …

Може да се включите в обществената дискусия, която продължава до 18.11.2020 г., като представите Вашите позиции на специалната страница за публично обсъждане ТУК. Коментари може да изпратите и на електронния адрес в БНР gendirector@bnr.bg до 16.11.2020. Те ще бъдат обобщени и предложени в Министерството на културата.