Кражба на фирма ще се наказва със затвор

Александра Маркарян 30 март 2016 в 13:50 11526 7

Елена Маркова

Снимка Сергей Антонов

Елена Маркова

Елена Маркова е родена в Русе, където завършва езикова гимназия. Следва право в Русенския университет през 1997 г., а през 2000 г. завършва Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов с професионална квалификация „Специалист по международно търговско право и международен бизнес“.

Маркова започва кариерата си като адвокат по гражданско и административно право към Русенската адвокатска колегия и асистент-преподавател по международно публично право в Юридическия факултет на Русенския университет.
В периода 2001 – 2009 г. е юридически съветник на министъра на културата, а след това е юридически съветник на министъра на отбраната и директор на дирекция „Правно нормативна дейност“ в Министерство на отбраната.
Била е главен юрисконсулт в администрацията на президента Плевнелиев в периода 2013 – 2014 г.

Член е на Централната избирателна комисия в периода 2005 – 2007 г. и неин заместник-председател от 2007 г. до 2014 г.

Със заповед на министъра на правосъдието Христо Иванов, съгласувана с министър-председателя, от 30.03.2015 г. Елена Маркова е изпълнителен директор на Агенция по вписванията.

След 1 май функционирането на регистър БУЛСТАТ се променя. Какви са новостите за бизнеса и гражданите, г-жо Маркова?

Измененията в Закона за регистър БУЛСТАТ, публикувани в Държавен вестник бр. 8/29.01.2016 г., предвиждат той да стане изцяло електронен от 1 май 2016 г. В регистъра ще се води дело в електронна форма за всяко лице, подлежащо на вписване.

Информационната система на регистър БУЛСТАТ ще стане единна централизирана и публично достъпна за всеки гражданин, ще съдържа подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на субектите, регистрирани в специалния регистър по чл.2, ал.2 от ЗРБ.

Новата платформа на регистъра ще позволи приемането на заявления и искания, подавани по електронен път 24 часа, 7 дни в седмицата, а разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок. Няма да е необходимо на гражданите, на които се налага пререгистрация или нова регистрация да пътуват и да подават заявленията си по местоживеене. Във всеки един офис на Агенцията нашите потребители ще могат да подават заявленията си на хартиен носител, а от дома или офиса си – с електронен подпис. Така, както се подават заявленията към Търговския регистър. По този начин ще се изпълни и основната цел на законопроекта - намаляването на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Предвижда се водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му.

Системата ще работи в услуга на гражданите, а не против тях. Вече няма да им се налага да чакат на опашки пред гишетата.

За да го обясня, ще дам един пример. Ако вашата лична карта е от град Велико Търново и вие сте частен производител на грънци и сте регистрирана там в Задругата на майсторите, по сегашния режим трябва да отидете до Велико Търново, където сте по постоянен адрес, и да се заявите там в регистъра БУЛСТАТ. Сега ще може 24 часа 7 дни в седмицата да си го заявите от дома – промяна, различни обстоятелства, да вадите удостоверения. Само удостоверението, което ще получите на гише, че имате такъв Булстат, то ще струва пари, всичко останало е безплатно.

Предвижда се и отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и безплатно достъпна чрез интернет на страницата на регистъра.

Изключително важен елемент с положителен ефект от новите предложения е, че ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, както и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в регистър БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл.7 от Закона за обществените поръчки. При нарушение на това задължение виновните длъжностни лица ще се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

Регистър БУЛСТАТ ще е публичен, с изключение на информацията за субектите, съдържащи се в специалния регистър по чл.2, ал.2 от ЗРБ и самоосигуряващите се лица. За да няма противоречие със Закона за защита на личните данни информацията за физическите лица, ще е публична само по отношение на това дали лицето има регистрация като осигурител или не (регистрацията на физическите лица).

Достъпът посредством интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен. По регламентирани критерии ще могат да се извършват безплатни справки от информационната система на БУЛСТАТ, а за извършваните от служител на Агенцията писмени справки ще се дължи държавна такса, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Предвидено е издаване на удостоверения както на гише, така и по електронен път. Регистър БУЛСТАТ е интегриран с други регистри и системи, в съответствие със съвременните изисквания за съвместимост на електронните информационни системи.

Надграждането на Регистър БУЛСТАТ се извършва изцяло със средства по оперативна програма „Административен капацитет“. То не тежи по никакъв начин на бюджета на държавата. Агенцията по вписванията получава подкрепата на ръководството на Министерството на правосъдието – на министър Захариева и на ресорния заместник-министър Вергиния Русева.

В момента се провеждат тестове по изградената вече система.

Електронизацията на Регистър БУЛСТАТ е още една сериозна стъпка, която прави Агенция по вписванията в посока на електронното управление. БУЛСТАТ ще бъде публичен и безплатен. 26 са регистрираните субекти - посолства, консулства и търговски представителства се регистрират по БУЛСТАТ.

Как ще направите Търговския регистър по-сигурно място за бизнеса?

Моята цел е във всеки един момент гражданите и бизнесът да знаят какво се случва с документите им - от мига, в който ги донесат на гишетата до регистрирането им.

От много дълго време в обществото витае съмнението, че някой се обажда тук, че се изпълняват поръчки – не е така.

Документите, които влизат в Търговския регистър, получават уникален входящ номер: година, месец, дата, час, минута, секунда. Когато се получи този уникален номер, когато има заявено обстоятелство, примерно за вписване (това не се отнася за годишните финансови отчети), то се разглежда, съгласно чл. 19 от Закона за Търговския регистър, незабавно, в рамките на 3-дневен срок.

Това значи, че ако днес се подаде документ за смяна на управител или промяна на устав, до следващия работен ден, то се разглежда от длъжностно лице по регистрация.

Лицата по регистрация са 90, с директора - 91. 46 са в София, останалите са на територията в цялата страна, в рамките на окръжните съдилища.

Документите идват при тях на принципа на случайното разпределение. Когато отворят компютъра си, идва първото заявление от опашката и го разглеждат незабавно, съгласно разпоредбата на ЗТР. Имат три възможности: да напишат мотивиран отказ, ако документите не отговарят на изискванията на закона и този отказ се отразява по партидата в рамките на тези 24 часа; да дадат мотивирано указание, ако липсват определените по закон документи – тогава се брои 3-дневен срок в работни дни, в които заявителят има право да подаде документите и отново подадените документи попадат на опашката и се разпределят на случаен принцип. Много рядко може да попаднат при същия служител. Третата възможност е да се постанови вписване. Тогава то се подписва с електронния подпис на съответното длъжностно лице по регистрацията и влиза в системата. И оттук нататък никой няма достъп до постановеното вписване, дори да го редактира, ако има техническа или лингвистична грешка. 

Тези три дни са защита, съгласно норма в Закона за Търговския регистър, защото ако нечии права са били засегнати и евентуално е била „открадната“ фирма, засегнатият да може да отиде в съответния окръжен съд по регистрация на дружеството, за София това е Софийски градски съд, и да изиска спиране на вписването. Тогава съдът се произнася с определение, което отново пристига по електронен път, което отново се качва веднага в системата на Търговския регистър. В мига, в който определенията от съда влязат в системата, се разпределят по партидата.

Системата е предвидима. Във всеки момент се знае за всяко влизане и излизане от системата, дори журналист например, какво е гледал с електронния си подпис, от колко до колко часа е чел, абсолютно ясно е какво се случва.
Единственото, което е принцип, е да не се знае в кой момент кое длъжностно лице по регистрация, по отношение на Търговския регистър, какви документи разглежда и за кое дружество се произнася. Защото това значи да се влияе на тяхното право на становище. Аз не знам в кой момент, кой какво разглежда и се произнася. И първият, който се опита да влияе на решението на съответното длъжностно лице по регистрация ще понесе отговорност за това, защото това нито е редно, нито е морално, нито е правилно. И много държа да се знае.

Човек може да разбере веднага дали нещо се случва с фирмата му, само ако има SMS известяване. Доколко бизнесът знае и ползва тази услуга?

Ефект от SMS оповестяването има за всички, които са се абонирали за тази услуга, както за Търговския регистър, така и за Имотния. От началото на 2015 г. до този момент безплатен абонамент са заявили за съжаление само 5900 фирми. Първият SMS се получава в деня, в който се подадат документи по партидата и вторият - когато е извършено вписването. Представителите на търговските дружества, които имат или се канят да си направят такъв абонамент, който е безплатен, да реагират при получаване на първия SMS, защото само тогава може да се осъществи тази превенция и биха могли да заявят дали документите са подадени от съответното търговско дружество или от неправоимащо лице. Имотният регистър има около 3000 абонати за безплатното SMS-оповестяване. Съответният абонат, който има партида, получава съобщение за това какъв вид документ е получен по тази партида и дали е издаден той. Има възможност след това да се защити, ако някой извърши неправомерно движение по тази имотна партида.

Всички, които имат някакъв проблем, могат да се обадят на телефоните - има дежурни телефони, а на сайта на Агенцията е публикуван и моят e-mail. Старая се да отговоря на всички изпратени до мен съобщения.

Какви други промени предвиждате с цел ограничаване на явлението „кражба на фирма“?

Комплектът от мерки, които предвижда проекта за промени в Търговския закон, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието, не само ще служи за превенция, но и силно ще ограничи този вид престъпления. В проекта за изменение на Търговския закон /на обсъждане в момента/ се предвижда да се заверяват не само подписите, но и съдържанието на документа в случаите, когато се прехвърлят предприятия и дружествени дялове. В тези случаи екземпляр от съответния договор ще се пази в архива на нотариуса. Наличието на тези реквизити задължително ще се проверяват от длъжностните лица по регистрация в Агенция по вписванията. Законопроектът предвижда да се заверяват нотариално /подписи и съдържание/ и решенията за изменение на дружествения договор, решението за приемане и изключване на съдружник, решението за избор на управител и решението за придобиване и отчуждаване на недвижима собственост при дружествата с ограничена отговорност. Това са направените предложения от работната група в МП, която анализира конкретните проблеми, свързани с явлението „кражба на фирми”.

Факт са вече и промените в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър. Чрез тези промени ще се осигури възможност на длъжностните лица по регистрацията в Търговския регистър да извършват проверка в информационната система на Нотариалната камара относно наличието на конкретен документ, който е с нотариално заверени подписи и/или съдържание. В момента се работи върху текстовете на Инструкция за взаимодействие между Нотариалната камара, Агенция по вписванията и банките за практическото реализиране на достъпа до системата, поддържана от Нотариалната камара, чието приемане е предвидено в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

В проекта за изменение на ТЗ /на обсъждане в момента/ се предвижда също така да се заверяват не само подписите, но и съдържанието на документа и при решенията на Общото събрание на ООД за: промяна на дружествения договор, приемане и изключване на съдружници; избор и освобождаване на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Проверката ще се прави в Информационната система на нотариусите, до която длъжностните лица по регистрация на Търговския регистър ще имат достъп.

С предлаганото изменение се въвежда по-строга форма за валидност – едновременно удостоверяване на подписи и съдържание, подобно на пълномощните за разпореждане с недвижими имоти, при която форма на нотариално удостоверяване задължително остава екземпляр от документа при нотариуса. Това, от своя страна, би действало като превенция срещу съставяне на неистински документи, които стоят в основата на подобни измамни схеми, а от друга страна тази форма ще улесни доказването при евентуален спор или ще улесни наказателното преследване, защото оригинал на оспорения документ ще се съхранява при нотариус.

Както министър Екатерина Захариева информира, Министерство на правосъдието обмисля и предложение за квалифициран състав в НК – да се инкриминирт вредните последици от подобни явления като опитите за „кражби на фирми“.

Колко години затвор ще се предвиждат според промените в НК за кражба на фирма?

Конкретното наказание ще е обвързано с щетата.

Кога ще приключи синхронизацията с регистъра на нотариусите?

Ние имаме срок от два месеца. Очаквам след около месец да е приключило. Тепърва тестваме системата, в момента се работи върху свързването на двата регистъра – Търговския и регистър Единство на Нотариалната камара.
Когато промените в Търговския закон минат през парламента, ние вече ще сме готови със синхронизацията и ще извършваме предварителни проверки. На базата на това няма да се получават откази, но ние ще имаме информация дали функционира тази система или не.

От тази година крайният срок за подаване на годишните финансови отчети е един и същ за всички юридически лица. Как ще организирате работата на Агенцията, така че да избегнете големите опашки в последните дни?

Вече сме започнали кампания. Подават се и годишни финансови отчети. От началото на годината те са вече над 20 000. Миналата година над 70% от подалите ГФО го направиха по електронен път. Надявам се тази тенденция да продължи, започваме и кампания чрез изпращане на известия по електронната поща на търговците, обявили такава, с молба да подадат отчетите си по-бързо. Искам и чрез Вашата медия да апелирам за това.

Ще има ли санкции, ако не го направят или ако не го направят в срок?

Тази година ще ги санкционира НАП, а ние ще предадем информацията за неподалите в срок и неподалите въобще. Има толкова много регистрирани фирми – над 810 000, а подалите годишни финансови отчети за миналата година са малко над 400 000, което показва, че или не подават, или има спящи фирми, чиито собственици въобще не се интересуват, че имат фирма, че тя е регистрирана и т. н.

Кои са най-важните предстоящи задачи пред Агенцията по вписванията?

Една от най-важните задачи, която ни предстои, е взаимното свързване на регистрите на държавите членки на ЕС. Агенция по вписванията през тази година ще предприеме необходимите мерки, за да осигури тази взаимна свързаност и да приведе системата на Търговския регистър в съответствие с изискванията на Регламента. Срокът – 8 юни 2017 г. - ще бъде спазен. В момента сме на фаза превод на цялата техническа спецификация от английски език, за да идентифицираме предмета на поръчката за надграждане на системата на ТР.

Друго, което предстои е, че след промени в закона администрирането на Централния регистър на особените залози ще се поеме АВ. Предвижда се той да стане публичен и достъпен, точно като Търговския регистър. Оттам следва най-важното ново правило, предназначено да пази търговците: занапред залогът да се счита за учреден едва след вписването му в този регистър. Срокът за обсъждането му изтече на 9 февруари. Очаква се Министерският съвет да го внесе в Народното събрание, да се съобразят с бележките от междуведомственото обсъждане. Предстои първо и второ четене и промени. Въвеждането на възможността за ползването на електронни услуги ще доведе до намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури. Със създаването на възможност за електронен достъп до информацията се доразвива въведеният принцип на публичност на Централния регистър на особените залози.

Ще се повиши качеството на административното обслужване. Услугите, предоставяни от регистъра, ще са достъпни за гражданите и бизнеса.

Друга предстояща промяна, която се отнася до Агенция по вписванията, и вече е гласувана на първо четене в Парламента, е изменението на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които касаят и работата на Агенцията.
Със законопроекта се изпълняват конкретни мерки, заложени в приети от Министерския съвет в Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012–2015 година и Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 година.

Предлаганото прехвърляне на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията се очаква да има редица позитивни ефекти като:

Намаляване на административната тежест в процеса на регистрация на ЮЛНЦ – по-бърза процедура по регистрация, по-ниски държавни такси, електронно подаване на документи;

Повишаване на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ – публикуване на всички финансови отчети и отчети за дейността на организациите;

Освобождаване на съда от дела с ниска правна сложност, което ще позволи насочване на ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и ще има положителен ефект върху регулирането на натовареността;

Реализира се важен етап от регистърната реформа.

Предлага се процесът по прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ да следва модела на пререгистрация на търговските дружества, като се отчитат спецификите на ЮЛНЦ.

Изменителните разпоредби в Закона за Търговския регистър създават регистъра на ЮЛНЦ като част от Търговския регистър, определен като обща електронна база данни.

Въвеждането на възможност за ползването на електронни услуги в процеса на регистрация и отчитане на ЮЛНЦ отговаря на изискванията на Закона за електронното управление и съдейства за намаляване на административната тежест и спестяване на значителен организационен и финансов ресурс при изпълнение на законовите процедури.

В резултат от прилагането на предлаганите изменения ще се подобри качеството на нормативната уредба, ще се улеснят заявителите, ще се повиши ефективността, ефикасността на дейността по водене, съхраняване и достъп до Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови