Обезсилват акции за 9,6 млн. лева на Петя Славова в Инвестбанк

Александра Маркарян 28 април 2015 в 20:32 28945 4

Петя Славова (в средата)

Снимка Булфото/Миро Златев

Петя Славова (в средата)

Акции за 9 599 600 лева в Инвестбанк на Петя Славова, председател на Надзорния съвет на банката, ще бъдат обезсилени.

Причината е незаконно увеличение на капитала през 2010 г., което Софийски градски съд отменя на 9 август 2012 г. Решението влиза в сила на 23 юли 2014 г. БНБ разрешава намаляване на капитала и обезсилване на въпросните акции със заповед на подуправителя, ръководещ управление "Банков надзор, Димитър Костов от 23 април 2015 г., която днес бе публикувана в Търговския регистър.

Решението за въпросното увеличение на капитала е взето на общо събрание на акционерите, проведено на 19 ноември 2010 г. С него капиталът на Инвестбанк се увеличава от 80 млн. на 89 599 600. Новите 9 599 600 акции (10.71% от капитала) са записани на Петя Иванова Баракова-Славова (3 694 720 бр.) и "Феста Холдинг" (5 904 880 бр.). Петя Славова притежава 14 276 акции с номинал 1000 лв. във "Феста Холдинг", по данни от "Дакси". Другите акционери във "Феста Холдинг" са дъщеря й Жени Славова, на чието име са записани 1152 бр. акции с номинал 1000 лева, и синът й Ивайло Митков Василев, който също държи 1152 бр. акции с номинал 1000 лв.

Решението на общото събрание е обжалвано от Т.А.С. и К.Ц.Л. Техните правни претенции се основават на чл. 74 от Търговския закон, според който всеки съдружник или акционер може да предяви иск за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор, съответно на устава на дружеството.

В исковата си молба Т.А.С. и К.Ц.Л. твърдят, че решенията на общото събрание са незаконосъобразни, защото противоречат на Устава и повелителните норми на закона, и искат отмяната им. В молба от 29 март 2011 г. те уточняват, че голям брой акции не би следвало да участват в общото събрание. Освен това, пишат Т.А.С. и К.Ц.Л., трима от акционерите: "Феста Холдинг", Петя Славова и "Черноморско злато" АД се явяват лица, действащи съгласувано, като към момента на придобиване на акциите, така и към провеждането на общото събрание от 19.11.2010 г. всяко от тези лица не е получило индивидуално одобрение от БНБ за придобитите от него акции. Взети заедно, тези акционери са придобили 97,88% от акциите с право на глас в банката също така без изискуемото в този случай задължително предварително одобрение на БНБ. Такива одобрения не са представени и в Централен депозитар, каквито са изискванията. В този смисъл, допълват ищците, всички сделки, извършени от посочените трима акционери, във връзка с придобиването на въпросните акции, са нищожни. Те твърдят, че на общото събрание от 19.11.2010 г. са представени и са гласували изцяло акции, придобити чрез нищожни сделки и действия.

От "Инвестбанк" подали отговор, но той не е бил депозиран в предвидения от закона срок. В него от банката излагат възражение срещу допустимостта на исковете и срещу тяхната основателност. Твърдят, че представените от ищците "временни удостоверения" не представляват документи, които могат да ги легитимират като акционери на дружеството, тъй като акциите на банката са само безналични и легитимацията на ищците не е доказана.

По съществото на исковете се твърди, че общото събрание е проведено при спазване на процедурата, както и че не е вярно, че Петя Славова, "Феста Холдинг" и "Черноморско злато" са придобили акциите без предварителното одобрение на БНБ. Заповедите на БНБ, пишат от банката, са предоставени в Търговския регистър. Твърдят, че е невярно и твърдението за присъствалите нелегитимни акции. "Инвестбанк" оспорва и обстоятелството, че ищците са били акционери към датата, на която са взети атакуваните решения.

Съдът е задължил "Инвестбанк" да представи документи, доказващи твърденията им, но това не е станало в законовия срок. Не е доказано също, че на общото събрание е имало необходимия кворум. Не е било доказано също, че тези трима акционери, които са свързани лица и лица, действащи съгласувано и могат да купуват заедно акции в Инвестбанк само след предварително одобрение от БНБ са получили такова.

Следователно, заключава съдът, трябва да се приеме, че сделките на тримата акционери в Инвестбанк са нищожни и не им дават право на глас в общото събрание на акционерите. С решението си съдът отменя решенията на общото събрание, проведено на 19 ноември 2010 г. и разпорежда копие от него да бъде изпратен до Агенцията по вписвания за заличаване на вписванията. Решението е било обжалвано, но Апелативният съд го потвърждава и то влиза в сила през 2014 г. След това, на извънредно общо събрание, акционерите на Инвестбанк вземат решение за намаляване на капитала, в съответствие с решението на съда.

Със заповед от 23 април 2015 г. поуправителят на БНБ Димитър Костов разрешава намалението на капитала. Заповедта му може да се оспори пред Върховния административен съд.

В момента, след влизането на Адил Ал Шанфари (Оман) в банката - първо през лятото на 2012 г. с увеличение на капитала с 29 761 905 бр. акции (24.93%) и, второ, с ново увеличение на капитала през 2013 г. с още 11 904 762 бр. обикновени поименни безналични акции, отново притежавани от Шанфари, въпросните 9,6 млн. акции са 7.1% от капитала на Инвестбанк.

Потърсих ме г-жа Славова за коментар, но тя не отговори. Изпратихме й съобщение, за да уточним кой и защо я търси. Не получихме отговор.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови