ВАС отмени първото наказание на Мирослава Тодорова

02 август 2012 в 17:26 1986 1

Мирослава Тодорова.
Мирослава Тодорова.

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) омени днес решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което на съдия Мирослава Тодорова е наложено наказание "намаляване на заплатата с 15 на сто за две години" в началото на годината.

Наказанието ѝ беше наложено на 19 януари заради 57 забавени дела. Тогава ВСС намали заплатата на Тодорова с 15% за 2 години. Решението дойде след направена през 2011 година проверка в Наказателното отделение на Софийски градски съд. Тогава за наказание бяха предложени четирима съдии, заради това, че бавели дела – новоизбраният председател на съда Владимира Янева, Мирослава Тодорова, Владимир Астарджиев и Иван Коев. Последните двама вече бяха наказани – Астраджиев с намаляване на заплатата с 10% и за Коев – забележка. Единственият , който все още не е наказан е шефът на съда Владимира Янева, работата на която стана повод за проверката.

Жалба и защита

В жалбата си съдия Тодорова в дисциплинарното решение на ВСС липсва няма анализ на фактическата и правна сложност на делата, натовареността на магистрата и ангажиментите му извън съдийската работа, като на тази база да се прецени дали сроковете на делата са приключени в разумни срокове. Според нея липсват и мотиви за наложеното наказание, както и отговор на съществените възражения на дисциплинарно наказаното лице.

Тодорова заявява, че е лишена от правото ѝ на защита, тъй като не е била уведомена за заседанието на ВСС, на което е разглеждано предложението за дисицплинарно наказание. Съдия Тодорова оспорва и законността на дисциплинарния състав, състоящ се от двама прокурори и един следовател, което било в противоречие със Закона за съдебната власт. Според него комисията за атестирането на съдии, прокурори и следователи трябва да е съставена от 10 души, като трябва да има две подкомисии - една за съдиите и друга за прокурорите и следователите. В жалбата се посочва и нарушеното право на справедлив процес - съдия Тодорова сочи, че главният инспектор Ана Караиванова е дала две интервюта, в които се поставя под съмнение непредубедеността и безпристрастието на Инспектората при ВСС и ясно сочели целта на проверката – изобличаване на съдиите, които публично заели позиция във връзка с избора на председател на Софийски градски съд. 

От своя страна от ВСС заявяват, че дисциплинарната комисия не е незаконна, като решението е било взето на базата на натовареността на съдия Тодорова. Дисциплинарният състав е направил сравнителен анализ на натовареността и срочността при произнасяне на съдиите от наказателно отделение на Софийски градски съд. При определяне на наказанието административният орган отчел значителната продължителност на просрочие на делата, което било извън всякакви разумни срокове и това "се отразява негативно върху облика на цялата съдебна система, както и липсата на обективни причини, които да обосноват допуснатите от Тодорова нарушения". 

Решението: Има пропуски в ЗСВ

Според решението на съда от днес оспорваното решение на Висшия съдебен съвет е издадено от компетентен орган и в исканата от закона писмена форма. По отношение на правото на защита ВАС смята, че правото за защита на Тодорова е отнето.

С оглед на изложеното съдът счита, че правото на защита на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат е нарушено не само, когато на заседанието на Висшия съдебен съвет е присъствал вносителя на предложението и е взел становище, изнасяйки нови факти и обстоятелства, но и когато кадровият орган не го е изслушал. Правото на защита не може да се счита за надлежно упражнено, следователно за ефикасно, когато не е упражнено пред този, който е компетентен да вземе решението. 

Съдебният състав изразява становището, че самият факт на неизслушване е основание за отмяна на дисциплинарното наказание. "Законът за съдебната власт (ЗСВ) не само не предвижда изслушване на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат, но не допуска дори писмени обяснения до наказващия орган", се казва в решението. В частта за нарушеното право на справедлив процес съдът коментира и изказванията на Ана Караиванова в нейни интервюта за това, че: „данъкоплатецът им (на съдиите) плаща заплатите най-напред, за да си напишат делата, а в извънработно време, нека пишат декларации и позиции. Затова ще проверим кои са си написали мотивите към присъдите в сроковете, посочени в закона, колко ги бавят и какви са причините за това.“ 

"Точният и недвусмислен изказ на главния инспектор (Ана Караиванова, ръководител на Инспектората при ВСС, бел. ред.) в контекста на липсата по делото на предизвикалите проверката сигнали не оставя възможност на съда да направи извод различен от директно казаното. Точно тази причина за проверката Главният инспектор повторил и конкретизирал в изказването си на 02.07.2011г., т.е. тринадесет дни преди срока за изготвяне на акта за резултатите от проверката. „Да бъдат така добри и тези, които участват във форуми, дават непрекъснато идеи и как да се промени конституцията, как да се промени начинът на избиране, да си напишат първо делата и след това в извънработно време да дават идеи. ….. А някои от ръководителите, които се подписват под много остри декларации, имат с години ненаписани мотиви.“, както и „Конкретно те си знаят. Нека излязат резултатите и ще ги посочим конкретно.“ Видно, тази трайно отстоявана позиция на главния инспектор, която с оглед на законовата му компетентност по чл. 60 от ЗСВ да осъществява общо организационно и главното – методическо ръководство на дейността на Инспектората, както и с оглед на изготвените от него документи – неразделна част от проверката, дава основание да се постави под съмнение спазването на принципите на обективност и законосъобразност при извършване на проверката в наказателно отделение на Софийски градски съд, което рефлектира върху правото на справедлив процес", се казва още в решението.

Съдиите са категорични, че забавянето на написване на мотивите по дело с три години, не може да се определи като положително. В същото време обаче липсват обективни норми, които да определят какъв е разумният срок за написване на мотиви по едно дело. "Не може да се приеме a priori, че винаги, когато решаването на дадено дело е извън разумния за страната по делото и за обществото срок, виновен е съдията. Автоматичното приемане на вина, така както твърди вносителят на предложението, на база само на статистиката, е далеч от законовия критерий „разумен срок“, е записано още в мотивите на решението на ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в седемдневен срок. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови