Редно ли е кандидатите за I клас да имат предимство само за едно училище?

OFFNews Последна промяна на 27 януари 2018 в 08:06 14510 3

Мария Димитрова

Новите правила за прием на първокласници в София  залагат като основен критерий т.нар. райониране. Toва означава, че най-много точки ще имат деца с адрес в района на училището плюс поне 3-годишна уседналост на същия адрес. Важно е да се уточни, че всяко жилище попада в района само на едно училище. Следователно, и кандидатите ще могат да разчитат на (почти) сигурен прием в едно-единствено училище. Ако не изберат най-близкото, шансовете им за прием спадат.

По новата наредба трябва да влязат първокласниците през учебната 2018/2019 г.

Правилата бяха приети след множество жалби на родители с неприети деца в училища близки до домовете им. В отговор общинарите решиха водещ да е именно критерият "местоживеене".

Не залага ли това обаче нови опасности за новата кампания? Практиката показва, че много родители предпочитат едно или друго училище, като не винаги разстоянието до дома за тях е водещ критерий. Ще коригира ли новата система слабостите на предишната или напротив - ще доведе до ново (вероятно още по-мащабно) недоволство?

Публикуваме мнението на Мария Димитрова - майка на две деца, юрист по образование и практикуващ адвокат, която аргументира проблема в становище, внесено и до Столична община. Тя посочва, че единственото разумно непосредствено решение за приема за 2018/2019 г. е прилежащият район да съвпада с административния район, в който попада училището. Така родителите ще имат избор между няколко училища и поне някаква сигурност, че децата им ще бъдат приети в първи клас, пише Мария Димитрова:

Становище по Проект на система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Уважаеми господа,

Намирам, че предложеният Проект на система за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община е напълно неадекватен, немотивиран и дори абсурден:

• в частта с предложените „прилежащи райони“;

• в частта с подреждането на деца, когато броят на кандидатствалите за прием деца надхвърля броя на местата в училището.
Конкретните ми възражения срещу посочените части от проекта са следните:

1. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

1) Въвеждането на отделен прилежащ район за всяко отделно училище е немотивирано и неадекватно.

Принципът „едно училище – отделен прилежащ“ район води до допълнително ограничение при кандидатстването - един ученик ползва предимство за кандидатстване само в едно училище.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование („Наредбата“) не съдържа каквито и да било правила или ограничения относно територията на прилежащия район.

Наредбата не предвижда изискване за всяко училище да бъде определен отделен прилежащ район.

Също така, Наредбата не съдържа ограничение за две или повече училища да бъде определен един прилежащ район.

С други думи, няма законово изискване за въвеждане на подобно „закрепостяване“.

Няма и житейска логика, която да оправдава подобен подход в един голям град като София.

Проектът не отговаря на въпроса какво ще стане, ако детето не бъде класирано (и прието) нито в училището в прилежащия район (поради несъразмерен брой желаещи), нито в друго училище (напълно реалистичен сценарий).

2) Предложените прилежащи райони и принципът „един първокласник – едно училище“ противоречат на чл. 12, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда, че гражданите упражняват правото на образование:

• съобразно СВОИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ и възможности,

• в детска градина или в училище по техен ИЗБОР.

Според предложените прилежащи райони, децата ни ще упражняват правото си на образование в училище, определено според предпочитанията и по избор на РАБОТНАТА ГРУПА, разработила Проекта.

3) Предложените прилежащи райони не уреждат по никакъв начин ситуацията на семейства с две и повече деца, едното от които е прието по преди действащите правила за прием в първи клас.

Пример:

Дъщеря ми е приета в училище по правилата, действали през 2016 г. Училището е в административния район, в който се намира адресът ми.

Адресът ми по новоопределения прилежащ район не попада в прилежащия район на училището, в което учи дъщеря ми.
Нямам възможност да предвидя колко деца ще кандидатстват и ще бъдат приети в училището на дъщеря ми, за да определя шансовете на сина ми при кандидатстване в същото училище.

Естествено, за мен е от огромно значение децата ми да бъдат в едно училище.

И не, не става дума за т.нар. елитни или предпочитани училища.

Интересно ми е дали някой от работната група, подготвила Проекта, води две деца до четвърти клас в различни училища?

Защо за детските градини водещ критерий за класиране е адрес в целия административен район, а за училищата този критерий е отречен?

4) Границите на прилежащите райони са определени ПРОИЗВОЛНО.

Документите във връзка с предлаганата система и предлаганите прилежащи райони не съдържат каквато и да било обосновка за критериите или данните, въз основа на които са определени границите на прилежащите райони.

С просто око се вижда, че някои прилежащи райони обхващат непропорционално голяма територия.

5) НИТО ЕДНО съобщение на СО за предстоящите промени в изискванията за прием не съдържа информация, че предстои определяне на нови прилежащи райони.

6) Столична община не е взела мерки и не е осигурила участие, нито пък е поискала или получила становище от засегнатите страни – граждани на гр. София, в процеса по разработването на Проекта на системата за прием, включително при определянето на новите прилежащи райони.

Видно от публичнодостъпните данни, в работната група участват единствено представители на общината, РУО и директори на училища (неясно кои).

7) Възмутително е, че въпреки огромния обществен отзвук от последната кампания за прием на деца в първи клас на територията на СО от ЮНИ 2017 г., Проектът на система за прием в първи клас вижда бял свят в последния възможен момент, непосредствено преди началото на кампанията по прием на първокласници за 2018/2019 г.

По същия начин са се развили събитията и през миналта година, т.е. случващото се сега не е изключение, а правило.
Също така, и този път срокът за обществено обсъждане на Проекта е съкратен на 14 дни, с мотив, че СО трябвало да изпълни решение на Комисията за защита на личните данни, с което са обявени за дискриминационни критерии от предходната система за прием (действала само за предходната кампания).

Какво е свършено за почти една година от скандалите, съпроводили предходната кампания за прием в първи клас? Отговорът е – нищо. Това личи и от напълно формалните и празни откъм съдържание мотиви в Доклада на доц. д-р Чобанов и т.нар. “мотиви“ към Проекта и Предварителната оценка на въздействието.

2. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ

Всъщност предложената система не предвижда какъвто и да било ред при прилагане на допълнителните критерии.

Липсва каквато и да било процедура за класиране и прием на децата, които след прилагането на допълнителните критерии имат равен брой точки.

Вероятно се предполага, че този въпрос ще се решава от директорите по тяхно свободно усмотрение.

Това не е единствената предпоставка за корупция, която се съдържа в новия Проект.

3. ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ДОКУМЕНТА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ КРИТЕРИЙ ПО Т. 8.6

Според проекта за доказване на съответствието с допълнителния критерий – други деца от семейството, обучаващи се в училището, родителите следва да представят оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.
Намирам, че изискването на подобен документ за установяване на този критерий е напълно необосновано и прекомерно.
Какво общо има документът за семейно положение, при условие, че училището разполага с необходимите данни за другото дете от семейството (акт за раждане), а при записване на приетото дете също се представя копие от удстоверението за раждане на детето?

4. ИЗВОД

Вместо да реши един изключително наболял и дългогодишен проблем, Проектът създава допълнителни неясноти и прехвърля (както винаги) в тежест на родителите неспособността на държавата и в частност на общината да осигури равен достъп до качествено училищно образование.

Именно тази неспособност и престъпна незаинтересованост доведе до крайности. Родителите са готови да запишат детето си в определено училище на ВСЯКА ЦЕНА. Защото всеки родител се стреми в рамките на възможното да осигури най-доброто за децата си.

Подводните камъни в изискванията за прием в първи клас са заложени още с формулираните по безумен начин от МОН критерии за уседналост и реда за прилагането им с промените в чл. 43 от Наредбата, приети през м. Септември 2017 г.
На този етап вероятно е късно да се търси съдействието на МОН за промени на тези разпоредби на Наредбата преди предстоящия прием на първокласници за учебната 2018/2019 г. (въпреки че промените в Наредбата бяха предложени много набързо за обществено обсъждане в разгара на отпускарския сезон през лятото на 2017, след приключване на поредната скандална кампания за прием в първи клас).

Независимо от това, СО все още разполага с необходимите правомощия да намали щетите от непрецизно формулирани изисквания в Наредбата, като поне определи прилежащите райони по разумен начин.

Същевременно използвам настоящото, за да призова СО да впрегне всички усилия, да изиска съдействие от МОН, РУО, засегнатите граждани и да намери дългосрочно и адекватно решение на този остър и болезнен проблем.

Как е възможно СО да поддържа действащата електронна система за прием в детските градини, но да не е осигурила прилагането на тази система и за училищата? Защо се страхувате от прозрачност при кандидатстването за първи клас в училище?

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Намирам, че единственото непосредствено решение за приема за 2018/2019 г. е прилежащият район да съвпада с административния район, в който попада училището. Така хората ще имат избор между няколко училища и поне някаква сигурност, че децата им ще бъдат приети в първи клас.

Това решение е временно. СО трябва да положи необходимите усилия и да предприеме мерки за дългосрочно решаване на въпроса с приема в първи клас.

Също така смятам, че следва да отпадне изискването за удостоверяване на допълнителния критерий по точка 8.6 с представяне на документ за семейно положение.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8539

3

MakMurphy

19.04 2018 в 18:33

Мнението на жената е изключително нелепо.
1. Желанието да се влиза по административен район води до това, че дете от другия край на района ще влиза, а такова, което живее на 30 метра до училището, но е в друг административен район, защото булевардът ги разделя, ще остане навън.
Пример е моето училище, което е на границата на три района. И преди се случваше точно това. Но сега няколко улици от съседните два са в нашия район. Защото е важна физическата близост на адреса на детето и училището, а не административните глупости на тази и други "вещи" по въпроса.
2. Проектът няма нужда да отговаря на елементарния, явно не и за нея, въпрос какво става, ако не приемат детето в исканите две-три училища. В София има още 200 такива и местата в тях са с около 10 процента повече от учениците.
3. Няма никакво закрепостяване, както твърди жената, защото никой не задължава никого къде и дали да подава заявление.
4. Локумите, че тя трябвала да има избор къде да се учи детето й се удрят с пълна сила във факта, че дадени училища нямат възможността да приемат всички желаещи ги.
5. Системата за първи клас урежда въпроса с второ дете в същото училище, не знам къде е чела и недовидяла тази жена. Пише го изрично:
"При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение № 3 на Системата, така и прилежащият район, използван за приема на по-голямото дете."
6. Границите на прилежащите райони не са определени произволно, както твърди, даже не знам от къде е тази куха увереност. Явно е тайна за нея, че общините имат броя на децата, които ще кандидатстват, адресите им и т.н., от което се прави съразмерно разпределение сред училищата. Ние знаем колко са ни децата от района, от колко време живеят там и т.н.
7. С просто око се виждало, че някои прилежащи райони обхващали несъразмерно голяма територия. Не е важен размерът на територията, а количеството деца, които живеят на нея. Както вече стана въпрос в точка 6.
8. Не е вряно, че Столична община не е поискала или получила становище от засегнатите страни – граждани на гр. София, в процеса по разработването на Проекта на системата за прием, включително при определянето на новите прилежащи райони. Имаше доста дълъг срок за внасяне на становища, бяха публични, има ги и в интернет. Това, че тази не ги е видяла или се прави, че ги няма, не променя фактите.
9. Не е вярно, че предложената система не предвижда какъвто и да било ред при прилагане на допълнителните критерии. Напротив, нещата са елементарни.
10. Не е вярно, че липсва каквато и да било процедура за класиране и прием на децата, които след прилагането на допълнителните критерии имат равен брой точки. Напротив, изрично пише, но няма кой да чете:
"В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.
Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора."
11. Наглостта й стига до там, че внушава подкупност у директорите със следното:
"Вероятно се предполага, че този въпрос ще се решава от директорите по тяхно свободно усмотрение. Това не е единствената предпоставка за корупция, която се съдържа в новия Проект. "
Ами не, предполага се, че като си с тези претенции, ще ги защитиш, а няма да лъжеш и клеветиш.
12. Намирала, че единственото непосредствено решение за приема за 2018/2019 г. е прилежащият район да съвпада с административния район, в който попада училището. Така хората ще имат избор между няколко училища и поне някаква сигурност, че децата им ще бъдат приети в първи клас.
Аз пък намирам, че явно има личен интерес към някое училище от административния район и затова е изписала един тон глупости и лъжи. Намирам също, че няма как дете от прилежащия район да не бъде прието в най-близкото училище, защото както стана ясно, общината си е свършила работата и няма да има деца от един прилежащ район, да търсят друго училище, защото в тяхното не са ги приели.


4048

1

Anelia Petrova

27.01 2018 в 08:38

Напълно съм съгласна. Единственият извод, който за пореден път правя е, че ни управляват изключително некомпетентни хора. Нито един проблем не се решава адекватно и задълбочено, само се отчита дейност, същото е и с мръсния въздух, и с некачествените ремонти и т.н.