Прокуратурата отказа да разследва конституционния съдия на президента

OFFNews Последна промяна на 17 декември 2018 в 11:07 1966 1

Прокуратурата отказа да разследва конституционния съдия на президента

Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство срещу конституционния съдия Атанас Семов, който беше назначен на поста от президентската квота.

След номинацията на Семов държавното обвинение се самосезира по публикация на в. "Капитал", според която професорът по европейско право е бил замесен в случай на злоупотреби в софийския университет. Това пък беше повод президентът Румен Радев да заподозре политическа атака срещу него, подхваната от прокуратурата. 

От прокуратурата съобщиха, че за случая първоначално е подаден сигнал на 5 март 2013 г. от юрист, работил като научен сътрудник по “Международно право и международни отношения“ в Института за правни науки към БАН, докторант в Юридическия факултет на СУ по специалност „Право на Европейския съюз“.

В него се говори за развиване на частна стопанска дейност в Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и за , безстопанственост и сключване на неизгодна вредоносна за университета сделка във връзка с неакредитирана магистърска програма по „Право на Европейския съюз“. След подаване на сигналите е била възложена проверка на МВР – ГДНП. С постановление на СГП от 14.07.2016 г. е отказано образуване на досъдебно производство.

Именно това постановление е било проверено от Апелативна прокуратура – София, като не е установено основание за отмяната му. 

От прокуратурата изнасят фактологическата обстановка по случая:

„Център за продължаващо обучение при Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /ЦПОЮФСУ/ е сдружение, създадено през 2004 г. в изпълнение на решение на Факултетния съвет на ЮФ на СУ. Членове на сдружението са ръководители на катедри на ЮФ и представител на деканското ръководство. Към материалите по преписката е приложено копие от протокол № 7 от заседание на факултетния съвет на Юридическия факултет, който удостоверява провеждането на учредителното събрание на сдружението, с което единодушно е взето решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, за приемане на Устав и избор на управителни органи. Атанас Семов, спрямо когото е насочен сигналът, е ръководител на международната магистърска програма „Право на ЕС“,но не е член на УС на ЦПО.

С решение № 1/04.11.2004г. на СГС, 3-ти състав по ф.д. № 11869/2004г. , ЦПОЮФСУ е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. През месец май 2006г. е подписан договор за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Университета Страсбург – 3 „Робер Шуман“ и Университета Нанси – 2 /Европейски университетски център/, Франция, въз основа на който започва осъществяването на програма за следдипломна квалификация – „Правна и съдебна система на ЕС”.

С оглед успешното осъществяване на едногодишното обучение се създава и магистърска програма „Право на Европейския съюз“, съгласно решение № 3/24.10.2007г. на Академичния съвет на СУ. Същата се осъществява въз основа на договор между СУ и Университета Нанси – 2. Във връзка с посоченото, между Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и ЦПОЮФСУ е сключен договор за сътрудничество от 17.10.2007г. Впоследствие е приет учебен план за професионално направление „Право“, специалност „Международни отношения“ за образователно квалификационна степен „магистър“ за магистърска програма „Право на ЕС“. С решение от 25.02.2010г. са разкрити две магистърски програми в направление „Политически науки“ – „Право на ЕС“ за специалисти и неспециалисти. За същото ректорът на СУ е уведомил Националната агенция за оценяване и акредитация /НАОА/ с писмо.

Между ЦПОЮФСУ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 18.08.2010 г. е сключен нов договор за сътрудничество, който преурежда отношенията им. Предвидено е, че Центърът следва да осъществява помощни дейности по организирането и провеждането на програмата, но самото обучение по нея се провежда от СУ, както и от преподаватели от Университета Нанси – 2. Не е предвидено осъществяването на образователни функции от самия Център.

По преписката са приложени и множество други писмени документи – справки от МОН, от НАОА, от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, копие от годишните финансови отчети на ЦПОЮФСУ, копия от договори. Снети са сведения от лица, имащи отношение по въпросите, предмет на проверката.

След извършването на проверката, наблюдаващият прокурор от СГП е стигнал до извод за липса на данни за осъществено престъпление от общ характер и с постановление от 14.07.2016г., предмет на настоящата служебна проверка , е отказал образуването на досъдебно производство по преписката.

Прокурорът от първоинстанционната прокуратура е проверил и обсъдил всички факти и обстоятелства, имащи значение за изясняване на обективната истина.

На първо място, от доклада на директора на дирекция “Висше образование“ при МОН с вх. № 8088-30/15.10.2013г., приложен по преписката, се установява, че СУ редовно е регистрирал студентите от магистърска програма по „Международни отношения – Право на ЕС“ в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти. МОН от своя страна своевременно е издавало и стикери за дипломите на така регистрираните студенти по посочената магистърска програма. С писмо с вх. № 208/09/04/2013г. ректорът на Софийския университет е уведомил НАОА за разкриването на две магистърски програми с решение на Академични съвет от 25.02.2010г. Макар да е налице по-късно уведомяване за откриването им обаче, следва да се подчертае, че самите магистърски програми не подлежат на отделна акредитация. Правилно е отбелязано от прокурора от СГП, че в рамките на вече акредитирани направления, могат да се откриват магистърски програми, като НАОА следва единствено да бъде уведомена.

В същия доклад е посочено, че „междууниверситетски диплом за правна и съдебна система на ЕС“ / предвиден за издаване в договорите между СУ и Университета Страсбург – 3 „Робер Шуман“ и Университета Нанси – 2/, като вид не съществува по българското законодателство. Въпреки посоченото обаче и макар последното да съществува като договорна клауза, по преписката не са събрани данни да са издавани именно такъв вид дипломи. Видно е от същия доклад, че МОН е издавал стикери за получаване на диплома от СУ за съответната магистърска степен за регистрираните студенти по магистърската програма и няма никакви данни да е издавал непредвиден в законодателството ни като вид междууниверситетски диплом.
Установено е също така и че ЦПОЮФСУ не е осъществявал каквато и да било образователна функция, с което да са нарушени разпоредбите на Закона за висшето образование. Счетоводството на СУ и Центъра се води отделно, като с анекси към основния договор, ежегодно са уточнявани финансовите параметри /свързани с броя на студентите и таксите за обучение, с посещението на чуждестранни преподаватели като лектори и др./ Няма данни за нарушения и на Закона за счетоводството, както и такива, които да подкрепят твърденията, че сумите от събираните такси за обучение по програмата са в полза на ЦПОЮФСУ.

Ето защо, изведеният правен извод от първоинстанционния прокурор за отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на извършено престъпление, е правилен и като такъв се споделя и от въззивна инстанция – Апелативна прокуратура - София.

Независимо от липсата на основания за образуване на досъдебно производство и от факта,че СУ “Св.Климент Охридски“ е юридическо лице с академична автономия, АП-София е отбелязала, че ръководството на Софийския университет следва да прецени доколко целесъобразно е да продължава съвместната дейност между СУ и ЦПОЮФСУ при осъществяване на обучението по международната магистърска програма “Право на ЕС“.