Правителството се похвали с повишение на приходите в бюджета

OFFNews Последна промяна на 09 ноември 2016 в 13:49 3861 3

Правителството се похвали с повишение на приходите в бюджета

Министерският съвет одобри доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за деветмесечието на 2016 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2016 г. е положително в размер на 3 362,2 млн. лв. (3,8% от прогнозния БВП)) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1 947,4 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 1 414,9 млн. лв. За сравнение, за деветте месеца на 2015 г. беше отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта. Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи. Освен добрите параметри на приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите е 1,6% от прогнозния БВП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2016 г. са в размер на 25 650,3 млн. лв. или 77,7% от годишните разчети. Съпоставено с деветмесечието на 2015 г., приходите и помощите нарастват с 1 488,1 млн. лв. (6,2%). Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 905,2 млн. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) са по-малко. Постъпленията от помощи – основно възстановени сертифицирани разходи от края на 2015 г. по оперативните програми и фондовете на ЕС за програмния период 2007-2013 г. и постъпили аванси от ЕК по програмния период 2014-2020 г., са в размер на 2 325,6 млн. лв., 91,4% от разчета за годината.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 105,6 млн. лв., което представлява 77,4% от планираните за годината приходи. Съпоставено със септември 2015 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 8,3% (1 537,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 3 574,6 млн. лв. или 76,3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо септември 2015 г. нарастват с 309,2 млн. лв. (9,5%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 384,9 млн. лв., което е 78,3% от разчетите за годината. Съпоставено с края на септември 2015 г., постъпленията в групата нарастват с 837,3 млн. лв. (8,8%). Постъпленията от ДДС за деветмесечието на годината са в размер на 6 614,3 млн. лв. или 78,7% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 531,7 млн. лева. Размерът на невъзстановения ДДС към края на септември е 126,7 млн. лева. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 3 617,9 млн. лв. (77,5% от разчетените за годината), като спрямо септември 2015 г. нарастват с 8,6% или 285,3 млн. лева. Постъпленията от мита са 129,9 млн. лв. или 86,6% от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 780,1 млн. лв. или 85,6% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 5 366,0 млн. лв., което представлява 75,2% от разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 5,6% (285,0 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 219,2 млн. лв., което представлява 71,8% изпълнение на годишните разчети или с 368,1 млн. лв. (12,9%) повече спрямо края на септември 2015 г.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2016 г. възлизат на 22 288,1 млн. лв., което е 64,0% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към септември 2015 г. бяха в размер на 23 529,7 млн. лв. По-ниското усвояване на разходите през деветмесечието на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи, от една страна, на липсата на припокриване на плащания за изпълнение на проектите от два периода и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината поради технологични и процедурни фактори.

Нелихвените разходи са в размер на 21 015,0 млн. лв., което представлява 64,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2016 г. са в размер на 19 482,6 млн. лв. (73,5% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 532,4 млн. лв. (25,1% от разчетите към ЗДБРБ за 2016 г.). Лихвените плащания са в размер на 661,6 млн. лв. или 82,5% от планираните за 2016 г.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към септември 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 611,5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2016 г. е 14,3 млрд. лв., в т. ч. 12,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови