Незабавно ограничаване властта на главния прокурор в законодателната програма на бъдещия кабинет

Без такси за детските градини, всички учебници до 12. клас ще са безплатни. Променят закони в унисон с Истанбулската конвенция до 6 месеца

Александра Маркарян Последна промяна на 12 декември 2021 в 16:30 20529 0

Снимка БТА/Владимир Шоков

"Продължаваме промяната" публикува законодателната програма на проектоправителството с хоризонт пълен 4-годишен мандат. Тя е част от коалиционното споразумение с БСП, "Демократична България" и "Има такъв народ". Съдържа 73 точки. Част от тях са със срок на изпълнение или внасяне на съответните предложения за законови промени "незабавно", други - с конкретен краен срок, а при трети не е определен такъв.

Правосъдие

- разделяне и реформиране на КПКОНПИ. Антикорупционното звено/комисия трябва да получи разследващи функции - незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на Народното събрание;

- промени в Закона за съдебната власт (ЗВС) с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата - незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС;

- промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура - незабавно;

- въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство - незабавно;

- изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност - незабавно;

- диалог за обсъждане на конституционни промени - незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС;

- реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие - незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС.

Финанси

- увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с бюджет 2023 и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции. Изменение на ЗДДС - срок: въвеждане на два етапа – бюджет 2023 г. и бюджет 2024 г.

Икономика и финанси

- промени в Търговския закон в глава несъстоятелност, създаване на ново гъвкаво дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании - няма посочен срок;

Енергетика

- полагане на усилия битовите потребители да не бъдат извеждани на регулирания пазар от 01.01.2022 г. - срок: януари 2022 г.;

Здравеопазване

- създаване на нов Закон за лечебните заведения. Коригиране на дисбаланса в устойностяването на клиничните пътеки и извеждане на ролята им на финансов механизъм, като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране. Пилотно въвеждане на нови финансиращи механизми - срок: 2022-2023 г.;

- законодателна инициатива с оглед създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система - до края на 2022 г.;

- въвеждане на нови методични ръководства за лечение и диагностика - до декември 2022 г.

- законови промени, гарантиращи дейностите и структурите в трудно достъпни и отдалечени райони като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност - до декември 2022 г.

- промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина с оглед повишаване на достъпа на граждани до медикаменти (деца до 14 г. и др) - до декември 2022 г.

Вътрешна сигурност

- изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране “инхаус” процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства;

- промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП - да създаде механизъм за подобро функциониране - до 6 месеца;

- изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация – до 6 месеца.

Регионално развитие

- ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи правилата, във връзка с устройство на територията, защитени зони, категоризация на строежите и въвеждането им в експлоатация - до 1 година в срока на мандата.

Туризъм

- Закон за туризма, Закон за местните данъци и такси, Наказателен кодекс, с цел декриминализиране на превозите с МПС до 8+1 места, въведено през декември 2020 г., и ЗДДС с оглед запазване на специалната ставка 9% - до края на 2022 г., по отношение ЗДДС срокът е незабавен;

Околна среда

- изменение на ЗУО във връзка с въвеждане на мерки срещу нерегламентиран внос на отпадъци с цел въвеждане на депозитната система при опаковките, насърчаване на редукцията на отпадъци и рециклирането, както и разширяване приложението на принципа „Замърсителят плаща“ - до 12 месеца;

- изменение на ЗБР във връзка с въвеждане на органи по управление на защитените зони - до 6 месеца;

- изменение на законите за околната среда, за биологичното разнообразие, за чистотата на атмосферния въздух и за генномодофицираните организми с оглед прекратяване на наказателни процедури в сфера "Околна среда" - април 2022 г.

- промени в законите за устройство на територията и за околната среда с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете - декември 2022 г.;

- промени в Закона за опазване на околната среда с оглед контрол върху миризмите и светлинното замърсяване - декември 2022 г.

- промени в закона за защита от шума в околната среда с цел контрол върху шума от строителството и несистемните източници - декември 2023 г.;

- промени в закона за отговорността за причинени екологични щети с оглед обвързването му с административно наказателните процедури по ЗООС - декември 2022 г.;

- промени в Законите за горите, за лова и опазване на дивеча, за рибарството и аквакултурите и други свързани закони с оглед създаването на Държавна агенция по горите - януари 2022 г.

Международни отношения

- да се въведат в националното законодателство елементите от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), касаещи пряко насилието срещу жени и домашното насилие - незабавно, но не по-късно от 6 месеца;

Социална политика

- Кодекс на труда – регламентиране на дистанционната работа, дигиталните трудови книжки, европейски стандарти на добавката за нощен труд, транспониране на директиви на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски - второ шестмесечие на 2022 г.

- Кодекс за социално осигуряване – механизъм за обезщетение на осигурените майки през втората година на майчинството; обвързване минималното обезщетение за безработица с минималната заплата - първо шестмесечие на 2022 г.

- създаване на нов механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който да е устойчив във времето - второ шестмесечие на 2022 г.;

- дефиниране на „енергийна бедност” и „минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление” – изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане - в срок от шест месеца;

- изменение на Закона за местните данъци и такси – отмяна на таксата за ползване на детски ясли и градини - януари 2022 г.

Изменение на Кодекса за социално осигуряване - второ шестмесечие на 2022 г.:

- обвързване на максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;

- размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;

- обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната;

Изменение на Закона за социалното подпомагане – въвеждане на месечна социална помощ за пенсионерите, чиято пенсия е под линията на бедност за страната – в размер на разликата между получаваната пенсия и линията на бедност - януари 2022 г.

Изменение на Кодекса на труда - второ шестмесечие на 2022 г.:

- въвеждане на „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне размера на минималната заплата за страната;

- увеличаване на заплащането на нощния труд;

- въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;

- транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;

- прецизиране на уредбата на работата от разстояние;

Изменение на Закона за предучилищното и училищното образование: безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас - юли 2022 г.

Образование

Промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите. Подобряване на нормативната рамка за граждански контрол - 2022 г.

2022-2023 г.: ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи:

- правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции;

- административните изисквания към учителите;

- разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цел и средство за учители, директори, ученици и родители;

- нова система за стипендии за учениците;

- ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците; пълен преглед на учебното съдържание;

- улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата;

- нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап;

- нов модел за финансиране на училищата;

Земеделие

- законови промени в сектор "Земеделие" с цел активна роля в подкрепа на потреблението на български продукти. Насърчаване на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, които включват защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, както и продукти, произведени по национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество, произход, справедливо възнаграждение, достъп до пазар и здраве - 2022-2023 г.

- приемане и въвеждане на национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество (традиционен продукт, пресен продукт), произход (местен продукт, фермерски продукт, планински продукт). Справедливо възнаграждение, достъп до пазара (директно от производителя, пресен продукт) - 2022-2023 г.

- създаване на нормативна база и изграждане на административен капацитет за работа на тържищата и местните фермерски пазари. Изграждане на 6 регионални събирателни пазара с огледални мощности за пресни плодове и зеленчуци, и месо, чрез публично-частни партньорства (ПЧП) между държава, общини и оператори, които да дадат възможност на малките, средните и големите производители/вносители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори и/или за износ, събирайки в едно митници и НАП, лаборатория на БАБХ, сортировъчни мощности, пакетажни цехове, експедиционни, маркетингови и консултантски услуги, склад и съхранение. - 2022-2023 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови