Ива Митева vs. Денков: Законопроект парира налагането на нови правила за атестация в университетите

Александра Маркарян 19 май 2022 в 13:32 5255 0

Ива Митева

Снимка БГНЕС/Благой Кирилов

Ива Митева

Зам.-председателят на Народното събрание Ива Митева (ИТН) инициира отмяна на замисленото от министъра на образованието акад. Николай Денков силово налагане на нови правила за атестация на преподавателите върху университетите.

Тази сутрин тя внесе в деловодството на парламента законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в частта, която обвързва разпределянето на 20 милиона лева допълнително за заплати на преподавателите срещу условието университетите да променят правилата си за атестиране на преподавателите в унисон с предложената от Денков нова методика. Тя все още е проект за Решение на Министерския съвет, чието оттегляне поискаха редица университети. Вчера това направи и Софийският университет, чийто преподавател е и самият Денков.

Как ще бъдат оценявани преподавателите: МОН предложи озадачаваща нова методика

Добри или лоши, нови правила не може да се налагат с "извиване на ръце", т.е. "ще ви дадем пари, но само ако си промените правилата", категорични са в университетите. Подчертават, че еднократното отпускане на сума за заплати не може да бъде обвързано с промяна на правила, които се предполага да се прилагат дългосрочно, а също - че е незаконно Министерският съвет да им налага правила за атестиране, тъй според Закона за висшето образование (чл. 57) те имат правото сами да определят правилата си. Съмняват се, че това е в разрез и с Конституцията на Република България, която им дава академична автономия.

Как в разрез със закона се прокарват нови правила за атестация на университетските преподаватели

Сегашният текст на спорния параграф 17 от Закона за държавния бюджет гласи:

"§ 17. Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9. (20 млн. лв. за допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища) се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението, над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, след привеждането на критериите и показателите в правилниците им за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет, и се разпределят въз основа на получената комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, по професионални направления за всяко висше училище. В срок до 30 април 2022 г. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема критериите и показателите по изречение първо."

МОН създаде юридически Франкенщайн с пожелателен характер. Той не може да принуди университетите да предадат свободата си

Предложената от Митева и депутати от ИТН редакция е текстът за методиката да отпадне и параграфът да стане: "Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9. се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението, над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, след привеждането на критериите и показателите в правилниците им за атестиране на академичния състав в съответствие със Закона за висшето образование".

Обезценявате напълно труда ни! Минно-геоложкият университет написа 11 страници с въпроси и коментари към МОН

Мотиви

Мотивите на Митева и подписалите законопроекта депутати са:

"С параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. се отпускат допълнителни средства за увеличаване на възнагражденията на преподавателите във висшите училища. Същевременно предоставянето на средствата се поставя под условие - критериите и показателите в правилниците за атестиране на академичния състав да се приведат в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет. Разпоредбата е внесена между първо и второ гласуване от народни представители и видно от техните изказвания в заседанието на Комисията по бюджет и финанси от 18 февруари 2022 г. целта е тези средства да бъдат дадени въз основа на покритие на качествени показатели, определени от самоуправляващите се университети и съгласувани с методика. На заседанието на Комисията по бюджет и финанси текстът е допълнен с ново второ изречение, което в противоречие с изречение първо определя, че показателите и критериите вече не трябва да се определят от самите самоуправляващи се университети, а от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието.

С настоящия законопроект се премахва възникналото противоречие между изречения първо и второ от приетата норма в параграф 17 и се препраща към Закона за висшето образование. Отстранява се съмнението за противоконституционност на разпоредбата с чл. 53, ал. 4 от Конституцията на Република с оглед нарушаване принципа за академична автономия на висшите училища. Налице е несъответствие с чл. 57 от Закона за висшето образование, съгласно който показателите и критериите се определят в правилниците на съответните висши училища със задължително включен минимум в закона. По този начин законодателят чрез Закона за висшето образование дава право на висшите училища сами да определят показателите и критериите в съответствие със стратегическия им ориентир и жизнен цикъл на развитие. Недопустимо е на основание Закона за държавния бюджет (с предложение, направено между първо и второ гласуване), с акт на Министерския съвет, който дори не е подзаконов нормативен акт, да се определят показатели, критерии и методика, които не са предвидени в Закона за висшето образование и допускат навлизане в академичната автономия на висшите училища.

Законопроектът е необходим, тъй като средствата, определени в Закона за държавния бюджет, не може да бъдат усвоени по предвидения в параграф 17 ред. Изменението на този параграф е важно, за да се създаде възможност заделените от държавния бюджет целеви средства да достигнат до своите адресати, още повече, че променените икономически условия през последните месеци налагат в спешен порядък индексация на доходите на работещите в системата.

Със законопроекта не се засяга правомощието на Министерския съвет, предвидено в чл. 87, ал. 2 от Конституцията, да изготвя и да внася законопроекти за държавния бюджет в Народното събрание. С този законопроект не се извършва промяна в приходната и разходната част на бюджета, включително не се нарушава балансът на държавния бюджет, а само законодателят изправя една допусната от него грешка при приемането на параграф 17 и го привежда в съответствие със Закона за висшето образование. Законопроектът няма никакво въздействие върху Закона за държавния бюджет за 2022 г., т.е. не води до промяна на заложеното бюджетно салдо по държавния бюджет за 2022 г., съответно по консолидираната фискална програма за периода 2022-2024 г. Изменението няма самостоятелен характер спрямо приходната и разходната част на бюджета и не се отразява на фискалната политика на държавата. С него единствено се прецизира конкретната норма на параграф 17 с цел ефективното му изпълнение и съответствие с конституционните повели".

Под законопроекта и мотивите са се подписали - освен вносителят Митева - депутатите от ИТН Виктория Василева (зам.-председател на ПГ на ИТН), Тошко Йорданов (председател на ПГ на ИТН), Любомир Каримански - председател на Комисията по бюджет и финанси, Кирил Симеонов - член на бюджетната комисия и председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии, Снежанка Траянска - член на бюджетната комисия, Станислав Балабанов - председател на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, Танер Тюркоглу и Златомира Карагеоргиева-Мострова.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови