Защо обучението на МУ-София в чужбина е незаконно? Отговорите на МОН

Александра Маркарян Последна промяна на 07 октомври 2016 в 15:12 8189 0

Красимир Вълчев

Снимка БГНЕС, архив

Красимир Вълчев

Изопачен ли е докладът на Министерството на образованието и науката след одита в Медицинския университет в София? Прав ли е разследваният за злоупотреби в МУ бивш ректор проф. Ваньо Митев да отправя подобни обвинения? Манипулирани ли са хората, за да може някой "задкулисен злодей" да сложи ръка на десетките милиони левове, оставени на университета след умелото му управление или с това внушение бившият ректор просто иска да оправдае злоупотребите? Наистина ли в МОН не познават собствената си нормативна уредба, като твърдят, че обучението на университета в чужбина е незаконно?

Последното е внушение, направено от бившия министър на образованието и дългогодишен ректор на Нов български университет проф. Сергей Игнатов. Вчера той защити Ваньо Митев чрез в. "Труд" с думите:

"Всички тези действия (бел. ред. на настоящия ректор проф. Вихра Миланова, на МОН и вероятно на Прокуратурата, която образува досъдебно производство на база доклада на МОН) означават непознаване на нормативната уредба, тъй като през 2011 г. приехме поправка в Закона за висшето образование, според която изнесените центрове за обучение от такъв тип нямат нужда от акредитация, след като са структури на акредитиран университет."

По този повод OFFNews изпрати запитване до Министерството на образованието и науката. Отговорите на главния секретар на МОН Красимир Вълчев потвърждават категорично, че МУ-София са нарушили закона под управлението на проф. Ваньо Митев и показват в детайли как е станало това.

На въпрос прав ли е бившият ректор на НБУ проф. Игнатов да твърди, че отидорите на МОН не познават закона главният секретар на министерството отговаря, като разяснява какво точно предвиждат текстовете, приети през 2011 г. в Закона за висшето образование:

"Със Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование от август 2011 г. (ДВ, бр. 61 от 2011 г.) се даде правото на висшите училища да разширят сътрудничеството си с чуждестранни висши училища, като самостоятелно сключват договори за съвместна учебна дейност и договори за образователен франчайз; договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и иновационна дейност и други форми на съвместна дейност с чуждестранни висши училища и организации, признати по законодателството на съответната държава. С нова алинея 3 на § 4 от Допълнителните разпоредби на закона се даде и правото на българските висши училища да разкриват свои звена в чужбина при условията и реда на закона и при спазване на законодателството на приемащата държава.

В чл. 25, ал. 1 от Закона за висшето образование са посочени структурните звена на висшите училища – основни, обслужващи и филиали. Основни звена са факултетите, департаментите, институтите и колежите. Обслужващи звена са секторите, центровете, библиотеките, лабораториите, опитните станции, издателските комплекси, производствените бази и др. Филиалите са териториално изнесени структури на висшето училище.

В обслужващите звена не се провежда обучение на студенти. Редът за откриване на основните звена и филиалите е регламентиран от Закона за висшето образование: с акт на Народното събрание или на Министерския съвет след положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация. Повечето от специалностите на Медицинския университет – София, в т.ч. и визираните в одитните доклади, са специалности от регулираните професии. Звената, в които се извършва обучение по тези специалности, се откриват от Народното събрание. В какви точно звена на медицинските университети се провежда обучението по специалностите от регулираните професии от системата на здравеопазването, се посочва в чл. 175 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за здравето. Преди измененията и допълненията в Закона за висшето образование и в Закона за здравето от 1 март 2016 г. такива звена са факултетите или филиалите. Основно звено или филиал на Медицинския университет – София, на територията на друга държава с акт на Народното събрание не е откриван. От изложеното дотук следва, че Медицинският университет – София, не се е възползвал от възможността, предоставена от разпоредбата на §4, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование от м. август 2011 г.: да разкрие свои звена в чужбина по реда на българското законодателство и при спазване законодателството на приемащата държава.

С измененията и допълненията на ЗВО от август 2011 г. се дава възможност на българските висши училища да сключват самостоятелно договори за съвместна учебна дейност с чуждестранни висши училища и договори за образователен франчайз. С чл. 79а, ал. 3, т. 1 и 2 се въвеждат изисквания, на които трябва да отговарят чуждестранните висши училища, с които се сключват договорите: от държави – членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство и от трети държави:

1. да имат акредитация от агенция – член на Европейската асоциация за осигуряване качеството във висшето образование и/или вписана в Европейския регистър на агенциите за осигуряване на европейско качество във висшето образование – за участващите в образователния процес висши училища от държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

2. да имат акредитация съгласно националното им законодателство – за участващите в образователния процес чужди висши училища от трети държави.

В случая със сключения договор с Каза Колидж - гр. Никозия, Кипър, на одитния екип е представено копие (без оригинал) на документ на английски език, издаден на 08.10.2004 г. от Министерство на образованието и науката в Република Кипър, съгласно който, считано от 29.09.1999 г. Каза Колидж е частна институция за последващо обучение, като предлага следните регистрирани програми:

Бизнес науки – 2 години плюс възможност за 1 допълнителна и диплома;

Хотелска администрация – 2 години плюс възможност за 1 допълнителна и диплома;

Секретарски умения – 1 година и сертификат.

Съгласно представения документ „регистрацията на институцията не означава непременно прилагане на образователна и акредитационна оценка на програмите на обучение или признаване на квалификациите, получени от колежа“.

Считаме, че сключеният договор между Медицинския университет – София, и Каза Колидж не е договор за образователен франчайз, а на практика е договор за съвместна дейност между Медицинския университет – София, и частна институция за последващо обучение, която не отговаря на изискванията на чл. 79а, ал. 3 от Закона за висшето образование. Провеждането на обучение в такава институция не е в съответствие с горецитираните разпоредби на Закона".

В интервю за OFFNews и при публични изяви през последната седмица проф. Ваньо Митев заяви няколко пъти, че е учуден от констатациите на МОН за нарушения, защото предишните одити на МОН били проверявали същите неща и същия период от управлението му, но не били установили нарушения. Според него предишни одити са обхващали периода до 2014 г.

OFFNews попита МОН на какво се дължи това разминаване. Оказа се, че последният вътрешен одит на МОН съвсем не е обхващал периода до 2014 г. включително. Бил е до 2011 г. и е публикуван през 2012 г., а звената на МУ в чужбина са открити по-късно. Ето какво пише главният секретар на МОН Красимир Вълчев по този въпрос в отговора си до OFFNews:

"Последният одит на Медицинския университет - София, извършен от Звено за вътрешен одит към МОН съгласно заповед на министъра на образованието, младежта и науката е от 08.06.2012 г. Окончателният одитен доклад е от 15.11.2012 г. Проверяваният период е от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. Обхватът на одита включва:

1. Проверка на приема и обучението на чуждестранни студенти в Медицинския университет – София, за учебните 2010/2011 и 2011/2012 година.

2. Проверка на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП през периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.

3. Проверка на изпълнението на препоръките от предходен одитен ангажимент".

В отговора си г-н Вълчев е категоричен, че до 31 декември 2011 г. (краят на одитирания период) няма данни Медицинският университет в София да е провеждал обучение в изнесени звена. Той припомня детайли, свързани с последващото откриване на звената:

"На 20.11.2012 г. Академичният съвет на Медицинския университет – София, е взел решение, с което оторизира ректора проф. Митев да води преговори за разкриване на филиал на университета в Швейцария и за образователен франчайз в Република Кипър. На одитния екип беше представено копие на сключен договор от 05.12.2012 г. за образователен франчайз между Медицинския университет – София, и Каза Колидж – Никозия, Република Кипър.

На заседание на Академичния съвет от м. април 2013 г. е взето решение за откриване на Филиал на Медицинския университет – София, в гр. Киасо, Конфедерация Швейцария. Впоследствие Академичният съвет отменя това решение и решава да разкрие, считано от 01.07.2013 г., департамент на Медицинския университет – София, в гр. Киасо, Кантон Тичино, Конфедерация Швейцария. Действията на университета за осъществяване на „изнесено“ обучение са започнали в края на 2012 г. и началото на 2013 г. Към настоящия момент при условията и по реда на Закона за висшето образование не е разкриван филиал на Медицинския университет – София, в Швейцария".

Не отговаря на истината твърдението, че одитният доклад на МОН от 2012 г. за МУ-София не е констатирал нарушения, става ясно от отговора на главният секретар на МОН.

В доклада, за периода 1 януари 2010 - 31 декември 2011 г., е установено следното:

1. Записвани са за студенти граждани на страни от ЕС, без те да са положили конкурсен изпит, с което е бил нарушен чл. 68, ал. 6 от Закона за висшето образование (Той предвижда без изпит да могат да влизат само медалисти от олимпийски игри, световни и европейски първенства.). Тези студенти от ЕС са плащали такси за обучение равна на таксите за чужди граждани, което пък е нарушение на чл. 95, ал. 8 от същия закон. Записвани са като студенти лица с двойно гражданство, които са плащали по 50% от таксата за чуждите граждани, без да кандидатстват, с което са били нарушени разпоредбите на чл. 95, ал. 9 от Закона за висшето образование.

2. Наличие на незаконосъобразно решение на Академичния съвет и незаконосъобразни текстове от вътрешноуниверситетската нормативна уредба, както и липса на подробни правила и процедури относно приема на чуждестранни студенти чрез посредничество на фирми и чрез прехвърляне от чуждестранни висши училища.

3. Договорите за посредничество не защитават интересите на университета поради липса на регламентирани права за Медицинския университет - София, в случаи на предоставяне на невярна информация от фирмата посредник висшето училище да потърси отговорност. Същите не са регистрирани в деловодната система на университета, липсва регистрационен номер.

4. Издадените заповеди за записване на студенти от ректора принципно регламентират статута на даден студент, но не съдържат конкретика, в това число – курс на обучение.

5. Липсват актуални вътрешни правила, които да са в съответствие с действащите нормативни актове в областта на възлагане на обществените поръчки.

6. Наличие на наемни правоотношения в бл. 6, кв. Лозенец въз основа на изтекли  договори за наем.

OFFNews е готов да публикува и становището на бившия ректор проф. Митев по посочените разминавания между думите му и констатациите в документите на МОН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови