Контролният съвет и ректорът в спор законен ли е бюджетът на Софийския университет

Александра Маркарян 25 юли 2018 в 10:40 8308 0

В остър задочен сблъсък заради бюджета на Софийския университет влязоха ректорът му проф. Анастас Герджиков и Контролният съвет (КС) на Университета. В писмено становище КС засипа с критики проекта преди приемането му и дори изрази съмнение законен ли е начинът, по който се разпределят и харчат десетките милиони левове от държавна субсидия и студентски такси. Пред Академичния съвет - органът, който се произнася окончателно по документа - ректорът отговори с категорично "да" и заяви, че част от твърденията на КС са неверни.

В крайна сметка проектът бе приет, но веднага след това представител на студентите в Академичния съвет написа писмо до премиера, министрите на образованието и на финансите, АДФИ и др., с което иска да проверят как се управляват парите на Университета.

Бюджетът за 2018 г. бе утвърден на 11 юли, въпреки че по правилник крайният срок е 30 април на съответната година. Обяснението на ректора и вносител, бе "че нямахме разбирателство по методиката в бюджетната комисия".

Изпратеното два дни по-рано критично становище на КС не бе обсъдено по същество, нито доведе до промени. Пред колегите си ректорът го коментира с думите: "Бюджетът съответства на методиката. Контролният съвет на едно място изразява съмнения в това, но не е посочил никакви примери и доказателства". Проф. Герджиков увери, че може да обори твърденията точка по точка, но и че бележките му са 8 страници и вместо прочит, АС ги поиска по интернет.

OFFNews получи становището на Контролния съвет от свои източници и поиска от Университета писмените бележки на ректора, за да представи двете позиции. Тази на проф. Герджиков ни бе изпратена на 23 юли.

Становището на Контролния съвет

Първото негодувание на КС е, че получава проекта твърде късно - в извънработно време, през месец, в който Контролният съвет не заседава (имейлът пристига на 3 юли 18:56 ч. и с него подателят Елена Петрова уведомява председателя и членовете, че той той ще се гласува от АС на 11 юли), но е принуден да го направи, защото правилник го задължава да се произнесе по документа.

"Не е ясно защо е това прекомерно закъснение и защо материалите се изпращат в КС в такъв късен час след приключването на работното време. Не е ясно и защо на КС е даден такъв кратък срок за изготвяне на становище. Освен това считаме, че във връзка с правомощието на КС да докладва становището си пред АС, неговото становище също трябва да бъде включено в материалите за дневния ред за разглеждане на проекта за бюджет.

Не е ясно какви са причините за непредставянето на проекта за бюджет, но следва да се подчертае, че посочените по-горе обстоятелства поставиха КС в невъзможност да упражни своевременно функциите си", пишат членовете и председателят на Контролния съвет в първа точка от становището си.

Ако беше само спешността, едва ли проблемът би бил толкова голям. Там е работата, че с късното изпращане и, съответно, гласуване Софийският университет нарушава собствен правилник, който го задължава приемането на бюджета да е факт до 30 април. А раздразнението на Съвета е голямо, защото той два пъти в писма до ректора е напомнял какъв е крайният срок и какви са задълженията на ректора.

"Прави впечатление - пишат от КС - че е изтекла половината от бюджетната година. При това положение се оказва, че Университетът работи без одобрен бюджет. Не е ясно при това положение по какви правила се води счетоводството на университета и по какви правила се отчитат приходите и разходите по направления, факултети и департаменти и обслужващите Университета съответните факултети и департаменти звена."

Втората точка от становището посочва, че е налице друго нарушение. Планирано е на заседанието на 11 юли да се гледа първо методиката за определяне на приноса на отделните основни звена и филиали за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средства от държавния бюджет за издръжка на обучението. Веднага след нея е планирано гласуването на бюджета.

Съгласно Закона за висшето образование преди изготвянето на бюджета трябва да бъде приета методика, отбелязват от КС.

"Считаме, че е допуснато нарушение на процедурата за изготвянето и разглеждането на проекта за бюджета - категоричен е по този повод Контролният съвет. - Методиката на СУ трябва да бъде изготвена и приета от АС, преди да се изготви проектът за бюджет. Изготвянето на проект за бюджет преди по надлежния ред да е утвърдена методиката на Университета е съществено нарушение на цитираните разпоредби. Предвиденото в ЗВО изискване е нормативно и това не е случайно. В противен случай  не е ясно по каква методика се изготвя проектът за бюджета. Освен това при неговото разглеждане и приемане АС се поставя по отношение на методиката в положение пред свършен факт.

В точка 3 КС отбелязва, че методиката на СУ следва като минимум методическите указания на Министерството на образованието и науката. Тя "в общи линии е повторение на методическите указания на МОН, с някои доуточнения, които не са в противовес с тях". Посочва се например, че часовете се редуцират според броя на студентите с коефициент, както при отчитане на натовареността на преподавателите, "което по принцип следва да бъде подкрепено".

Съветът се впечатлява, че за съставителите ѝ обичайната средна натовареност на преподавател е 6 студенти, но отбелязва, че това твърдение не може да се потвърди поради липсващия анализ.

"Стои въпросът означава ли това, че основният брой преподаватели в Софийски университет имат по 6 бр. студенти - пита КС - Липсва анализ на средната натовареност на преподавателите в СУ по направления и специалности. Крайно време е този анализ да бъде направен и изводите от него да бъдат обосновани."

Според КС не е ясно и кои са специалностите, чиято специфика налага преподаване на малък брой студенти. А само на базата на такъв те могат да бъдат включени в списъците на приоритетните професионални направления и на защитените специалности, съгласно постановление на Министерски съвет, и съответно Университетът да получи по-голямо финансиране за тях.

"Непредприемането на надлежните правни действия и тяхното обосноваване за включването на такива направления и специалности в съответния списък на Министерския съвет на защитени специалности, съотв. направления, води до злепоставяне на интересите на преподавателите и студентите, а и на самия Университет", твърди КС.

Контролният съвет твърди също, че декларацията в точка 16 от методиката: "Университетът води аналитична отчетност на приходите и разходите по структурни звена" "е само гола декларация".

В точка 4 Контролният съвет е заявил, че проектобюджетът и обяснителните записки към него съдържат съществени неясноти и празноти, някои от които не съответстват на методиката на СУ и на методическите указания на МОН, а някои им противоречат, при което са се получили и несъответствия на бюджета с методическите указания на МОН и с текстове от Закона за висшето образование.

Петата критикува решението проектът да бъде представен във формата Excel, "с който не може да борави всеки". "Може би не всички членове на Академическия съвет умеят да боравят и разчитат този вид документи. Представен в този му вид той става недостъпен за хората, които нямат тези умения и не са длъжни да ги имат."

По този въпрос все пак един от членовете - доц. Красимир Митев - изразява особено мнение с мотива, че "няма съвременен човек, който да не може да работи с таблици Excel".

Шестата точка касае разпределянето на средствата. Съгласно методиката на СУ 75% от средствата от държавния бюджет за обучението на студенти и докторанти по всяко професионално направление ще се използват за финансиране на разходите за същото професионално направление. Останалите 25% трябва да отидат за обслужващите звена и общите разходи на СУ.

"От проекта за бюджет, обяснителната бележка и таблиците, приложени към нея, не намираме данни от коя сума се извършва разпределението 75/25 - пише Контролният съвет и критикуват факта, че в колона "Отчисления" са вписани само проценти.

"Няма яснота и от какво се правят тези отчисления. Няма и формули за изчисления. Това означава, че не е ясно от коя сума и в кой момент се вземат 25% от съответните направления за общите разходи и за общите обслужващи звена.

...

Може би такива (формули - бел. ред.) има, но те са скрити и не се виждат. Начинът на изчисление на бюджета и допълващите го материали не е ясен. Има просто числа, които се изчисляват, има скрити редове и защитени полета.

В точка седем Контролният съвет обръща внимание на това, че няма обосновка за приспадането на 1 141 425 лв. от бюджета на СУ.

Съгласно Законът за държавния бюджет за 2018 г. трансферът от бюджета на МОН за СУ за 2018 г. е 58 014 300 лв.:

- за издръжка на обучението - 44 111 906 лв.;

- за научна или художествено-творческа дейност и издаване на учебници и научни трудове - 1 014 587 лв.;

-за социално-битови разходи на студенти и докторанти - 12 055 153 лв.;

- за капиталови разходи - 832 654 лв.

Допълнително с постановление на Министерския съвет №3 от 2018 г. са отпуснати 10 млн. лв.

"Няма обосновка обаче на приспадането на сумата от 1 141 425 лв. в графата /04-07-145 чл. 91a ЗВО/ на таблицата на стр. 3 - пише КС - В графа последна в таблицата на стр. 3 от обяснителната записка за сумата от 3 061 лв. изобщо няма посочено основание — стои само индексът 04-07-174."

Прави впечатление, че трансферът от държавния бюджет е включен не в "Приходи", а в "Трансфери", макар че трансферът от държавния бюджет е приход за Университета, отбелязва още КС.

" Считаме, че посочените разлики се нуждаят от допълнително поясняване и обосновка, които се надяваме, че ще бъде направена пред AC от съставителите на проекта за бюджет", пише Съветът.

В обяснителните записки към проектобюджета пише, че транспонирането на финансирането по професионални направления със средства от държавния бюджет и от такси за обучение става при спазване на изискванията на чл. 90, ал. 4 от Закона за висшето образование и на методическите указания на МОН относно приложението му.

"Считаме - съветва КС, - че трябва да има разгърната таблица с посочване на цифрите и съответните формули за изчисления, от които да е видно как парите от направление, отпуснати от държавния бюджет, отиват по факултетите и оттам - по специалности.

Трябва също да има разгърната таблица с посочване на цифрите и съответните формули за изчисления, от които да е видно как парите от таксите, получени от студентите по направление, отиват по факултетите и оттам по специалности.

Освен това трябва да има разгърната таблица и формули за изчисления с посочване на цифрите, от които да е видно какви пари /такси, трансфер от държавен бюджет и от други дейности (стопанска дейност) отиват по факултети и специалности."

В проектобюджета има раздел "Отчисления и финансиране между звена на Университета" и като основание за тези отчисления е посочен член 90, алинея 4 от Закона за висшето образование.

"Следва да се има предвид, че в чл. 90, ал. 4 от ЗВО се визират суми по направления, а в бюджета на СУ се визират суми по ОКС (образователно-квалификационна степен) „магистър“ и ОКС „бакалавър“ - отбелязва КС. - Нито в бюджета, нито в обяснителната записка и приложените към нея таблици има формули, от които да е видно, как е направена трансформацията от направления към ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“.

В ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, както е известно, се включват различни направления с различен брой часове. А сумите по направления според методиката на СУ и обяснителната записка се изчисляват според броя на часовете. Непосочването на формулите за изчисления прави невъзможна проверката за съответствието на отчисленията."

Указанията на МОН и методиката на СУ предвиждат Университетът да води аналитична отчетност на приходите и разходите по структурни звена. Затова КС препоръчва в бюджета за 2018 г. да има такава самостоятелна рубрика. Според Съвета трябва да се направи и представи анализ на приходите и разходите на следните нива:

- анализ на приходите и разходите по направления;

- анализ на приходите и разходите по пера;

- анализ по факултети и други звена, които да бъдат разделени в 4 групи - печеливши и три "вида" губещи (с повече разходи от приходи, но с важни специалности за СУ и страната; които имат повече разходи, но полагат усилия и постепенно намаляват разходите; които не интензифицират разходите и трупат загуби).

За първите три трябвало да има поощрения, за тези в четвъртите - финансови и кадрови рестрикции.

Деветата точка на КС посочва, че общите разходи на СУ са изброени неизчерпателно, като освен изброените разходи е посочено „50 000 лв. други разходи за СБКО“. КС установява още, че в таблицата „Бюджет 2018“ на няколко места има несъответствие между разходите по трудови правоотношения на щатния персонал и общия брой заети щатни бройки.

Например за Университетския център по дистанционно обучение всички разходи са 30 000 лв., от които 4 000 лв. са за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения. Същевременно общо заетите щатни бройки там са... 0. Същото е и при Университетския културен център. Записани са 14 200 лв. за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, а в графата за брой заети пише 0.

Университетският културен център генерира само разходи - 60 000 лв., отбелязва Контролният съвет. Приходите са също 60 000 лв., но са само от трансфери от държавния бюджет - няма каквито и да е други собствени приходи.

Десетата точка касае Студентския съвет. По закон той се финансира от висшето училище в размер не под 1% от таксите за обучение. С правилник СУ определя 1,2% и уточнява, че средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност.

Тук КС сочи, че приходите от таксите за обучение са 19 010 469 лв. 1,2% от тях са 228 125, 68 лв., а но предвиденото финансиране е 159 110 лв. (тоест с 69 015,68 лв. по-малко).

От Контролният съвет се впечатляват и от разходите на Университетския театър Алма Алтер (50 000 лв., от които 10 000 лв. заплати по трудови правоотношения, 15 000 лв. - възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения, 3 000 лв. - осигурителни вноски, останали разходи - 22 000 лв.).

Този разход се компенсира от трансфер от държавния бюджет за издръжка на обучението. Най-долу пише, че има общо заета 1 щатна бройка. Така театърът е включен в 25% определени за общи разходи на Университета от средствата получени от държавния бюджет и от таксите по направления.

"Не е ясно защо е този начин на финансиране и защо има трудови договори за тази дейност, разходите от които се поемат като част от общите разходи в рамките на посочените 25%. Дейността на театъра е самодейна дейност. Няма съмнение, че самодейността трябва да бъде подпомагана. Затова е и определена специална зала в Университета за безплатно ползване."

Излиза, че на този човек заплатата му е 833, 33 лв. на месец, повече от основната заплата на главен асистент, пише в становището на КС, който е категоричен, че включването на тази дейност в общите разходи не е законосъобразно.

В заключителната 12-а точка КС пише:

"Начинът на изчисление на бюджета и допълващите го материали според нас не е ясен. Няма формули за изчисления в приложените към обяснителната записка таблици. В проекта за бюджет има скрити редове и защитени полета. В защитените полета са скрити формулите и няма достъп до тях.

Без тези формули не е възможно да бъде проверено дали бюджетът е коректно и законосъобразно съставен и спазени ли са посочените в началото на обяснителната записка нормативни актове и актове на Софийски университет.

Касае се за изключително съществен недостатък на бюджета.

Считаме, че формулите трябва да бъдат посочени пред Академичен съвет и изяснени от съставителите на бюджета при представянето му пред Академичния съвет".

Становището е подписано от председателя на Контролния съвет на Софийския университет проф. д-р Валентина Попова.

Продължава на стр. 2

Страница на статията : 01020304
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови