Финансовият отчет на СУ за 2017 г. с проблеми, но и със заверка от Сметната палата

Александра Маркарян Последна промяна на 08 октомври 2018 в 18:12 2139 0

Снимка СУ

"За първи път от шест години финансовият отчет на Софийския университет беше заверен без резерви от Сметната палата на Република България", похвали се висшето училище днес. Няколко часа по-късно Палатата публикува одитния доклад, който е бил приет на 14 септември 2018 г. От него става ясно, че заверката е факт, но в отчета за проверяваната 2017 г. отново има сериозни пропуски.

Констатации

Некоригирани неправилни отчитания

1. Продължава практиката Научноизследователският сектор (НИС) да дава заеми на СУ за покриване на недостига от средства за заплати и други текущи разходи. Това става на база споразумения с ректора на СУ проф. Анастас Герджиков. Парите са авансови преводи по международни програми и проекти, финансирани от ЕС, и по договори с чужди фирми.

Проблемът е, че парите по международни проекти и европрограми са целеви и никой няма право да покрива "дупки" с тях. Това обаче е правено и е предпоставка за налагането на финансови корекции и наказателни лихви на СУ.

Към края на 2017 г. 3 687 344 лева от дадените назаем пари от НИС не са му върнати от СУ, констатират одиторите.

2. 147 447 лв. от салдото по сметка "Задължения за общински данъци, такси и административни санкции" е с "неуточнен характер" - пишат от СП и допълват, че това "не позволява на одитния екип да потвърди верността му".

Нарушена е и разпоредба в чл. 3, ал. 3 от Закона за счетоводството.

3. В СУ не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни по сметка „Активи в употреба, изписани като разход“, както следва:

3.1. В "Университетска ботаническа градина Балчик" салдото на сметката от счетоводната база данни е с 274 078 лв. повече от салдото по същата сметка в оборотната ведомост на макета на МФ;

3.2. В Университетско издателство и печатница салдото на сметката от счетоводната база данни е с 97 629 лв. по-малко от салдото по същата сметка в оборотната ведомост на макета на МФ.

На одитния екип не е предоставена информация и документи за установените разлики.

Не са спазени изискванията на т. 21 от ДДС № 7 от 2017 г. на МФ, като не е осигурена идентичност на информацията от файловете на техническия носител и тази от счетоводната система.

4. Към 31 декември 2017 г. не са предприети мерки за събиране на просрочени вземания от наеми и консумативи от фирми в размер на 163 703 лв. На просрочените вземания не е начислена провизия за несъбираемост.

Не са спазени указанията на министъра на финансите дадени с т. 36.2 от указание ДДС № 20 от 2004 г.

Коригирани неправилни отчитания

Други 11 неправилни отчитания вече са коригирани от Софийския университет. Сред тях са например установени разлики между крайното салдо за 2016 г. и началното за 2017 г. В някои сметки разликите са не десетки или стотици левове, а милиони. В края на 2016-а по сметка "Компютри и хардуерно оборудване" са отчетени 7 468 688 лв., а в началото на 2017-а - едва 59 424 лв. Тоест разликата е 7 409 264 лв. В сметката „Други машини, съоръжения, оборудване“ тя е още по-фрапираща - 16 174 914 лв.

Авансови плащания по договори между чужди фирми и НИС били осчетоводени като "помощи и дарения от чужди държави". Става въпрос за 1 757 048 лв.

В сметката за разходи за заплати и възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения е установена разлика от 330 316 лева в данните между счетоводните системи в счетоводните центрове и обобщената оборотна ведомост на СУ.

Платени общински данъци, такси и административни санкции (145 025 лв.) били отчетени като "разходи за външни услуги".

Невъзможна мисия се оказало и преброяването на компютрите и другата техника в Поделение "Социално-битово обслужване", Факултета по химия и фармация, Биологическия и Стопанския факултет.

"Фактическото преброяване в ПСБО, ФХФ, БФ и СТФ се извършва на база описи по стаи или по инвентаризационни описи. На активите не са поставени инвентарни номера. Сравнението се извършва на база намереният брой активи от даден клас, а не поименно или по инвентарен номер, като фактически не е възможно да се идентифицира конкретният актив", пишат от Сметната палата.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

След проучване на въведената интегрирана система за финансово управление и контрол в Софийския университет одиторите от Сметната палата установяват следното:

"Счетоводната политика на университета е утвърдена от Академичен съвет на 20.12.2017 г. и влиза в сила от 01.01.2017 г.

Не са спазени разпоредбите на т. 25.2. от Счетоводен стандарт 1, съгласно които политиката на предприятието се определя до началото на отчетния период.

Не е въведена единната счетоводна система и унифицирания програмен продукт за обработка на счетоводната информация - АЖУР Л, съгласно чл. 9, ал. 4 и чл. 13, ал. 2 от Счетоводната политика на СУ. Използваните програмни продукти са „Профит Софтуер“ и "Конто".

В подкрепа на констатациите си те събират 19 одитни доказателства, които се съхраняват в СП.

Предистория

Въпреки нарушенията сегашният доклад е много по-положителен за СУ в сравнение с последните 5 години.

През 2017 г. СП отказа да завери ГФО на СУ за 2016 г. с мотива, че той "не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г.".

Сериозните проблеми започват при управлението на проф. Иван Илчев (2008-2015). От 2012 г. насам Сметната палата установява "повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет".

През 2014 г., когато управлява Илчев, и 2016 г., когато на ректорския пост е наследникът му проф. Анастас Герджиков, има откази за заверка на годишните финансови отчети от Сметната палата.

Други три отчета минават, но са "на ръба" - заверките за 2012, 2013 и 2015 г. са с резерви.

Тогава от Палатата констатират, че "липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите отклонения". Мотивирайки решенията си, одиторите пишат, че в СУ "не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности. Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др., да не се водят на отчет."

През 2016 г., например, продължава практиката с парични средства от касата на Ректората, т.е. в брой, а не по банков път, да се:

- възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента.

- изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв.;

- внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения, на стойност над 10 000 лв.

Тогава в брой е платен и недвижим имот - вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона.

Коментар

На фона на сериозните нарушения през последните пет години настоящият шести доклад се приема много положително в СУ. В коментар днес те пишат:

"От началото на 2016 г. насам ръководството на Софийския университет активно и последователно извършва преглед на дейности и системи, в които има изоставане и недостатъци. В Софийския университет има близо петдесет вътрешни разпоредители с бюджет в общо 16 факултета и три департамента. Бяха установени пропуски в работата на множество звена, които събират и предоставят счетоводни данни.

Бяха предприети редица мерки за подобряване на работата на счетоводния отдел, за въвеждане на адекватни контролни процедури за предотвратяване и разкриване на извършването на финансови нарушения, както и за преодоляване на констатацията на Сметната палата от последните години за разминаване между счетоводния отчет на Софийския университет, оборотните ведомости на отделните звена и резултатите от инвентаризацията.

Ръководството на Софийския университет ще продължи с решителните мерки за подобряване на финансовата дисциплина и изразява своето удовлетворение, че предприетите действия доведоха до видим напредък".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови