Сметната палата ще проверява харченето на пари за коронавирус

OFFNews Последна промяна на 28 декември 2020 в 12:01 2258 1

Сметната палата прие одитната си програма за 2021 г., която ще бъде внесена в Народното събрание съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за Сметната палата. Сметната палата ще осъществи 342 нови одитни задачи. 

Одитите на изпълнението са 6 и с тях ще бъде установено дали ефективно и ефикасно се управляват публичните средства и дейности. Сред тях са три одита на публични средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19:

- Изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19;
- Ефективност на мерките в подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)“;
- Ефективност на мерките в подкрепа на туризма за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Сметната палата в момента извършва други три одита, свързани с преодоляване на последствията от пандемията COVID-19, които ще приключат през 2021 г. При тях се одитират разходите за: икономически мерки за микро, малки и средни предприятия, мерки за социална подкрепа и заетост и мерки за подпомагане на земеделски производители. Те се извършват в четири министерства – на икономиката, на труда и социалната политика, на земеделието, храните и горите, и на финансите, както и в агенциите по заетостта и социалното подпомагане и ДФ „Земеделие“.

Специфичните одити са 10, като сред тях са задължителните одитни задачи по Закона за Сметната палата на: отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България; бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2020 г., дължимо към държавния бюджет; отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване; отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК;

Във връзка с предстоящи през 2021 година избори за народни представители за Народно събрание и за президент и вицепрезидент на Република България, Сметната палата е включила в одитната си програма:
- одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание;
- одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Други специфични одити по актуални теми за обществеността са:

- на „Държавна консолидационна компания” ЕАД. Дружеството управлява значителен финансов ресурс, като собственият му капитал през 2019 г. е около 1,2 млрд. лв. , а на управляваните активи – около 1,5 млрд. лева. Важен за обществото аспект от дейността му представлява възлагането на дейности по ремонт и реконструкция на язовири – държавна и общинска собственост, във връзка с което през 2018 г. капиталът на дружеството е увеличен целево с половин милиард лева.

- на „Топлофикация София” ЕАД. Дружеството предоставя изключително важна услуга на софиянци. Налице е обаче обществено напрежение, свързано с цените на предоставяната топлинна енергия и неяснота по фактурираните суми и изравнителните сметки, за което са подадени множество жалби и сигнали от граждани. В същото време през последните две години дружеството е с отрицателен финансов резултат, включено е в националния план за инвестиции, но през 2018 и 2019 г. не са реализирани предвидени проекти.

Одитите за съответствие при финансовото управление са 35. При тях ще бъде проверена законосъобразността на управлението - спазването на изискванията на нормативните и вътрешните актове и договорите, обществените поръчки и др. Одити за съответствие ще бъдат извършени в 3 министерства, 5 агенции и комисии, 25 общини, областни администрации и др. По определени теми - за изпълнението на договори за концесии на имоти и за управлението и разпореждането с имоти, ще бъдат проверявани едновременно по няколко общини.
Финансовите одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации и общини са 291. Институцията одитира годишните финансови отчети на бюджетните организации – първостепенни разпоредители с бюджет, както и на второстепенни разпоредители със самостоятелни бюджети по силата на специални закони. Финансови одити ще се извършат и на годишните финансови отчети на всички общини с бюджет над 10 млн. лв., както са включени и общини с по-малки бюджети, които не са одитирани през последните три години. След приключване на финансовите одити Сметната палата ще изготви обобщен доклад, който дава пълна картина на състоянието на отчетността в публичния сектор.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови