Разграден двор: Напоителни системи без документи за 60% от язовирите и 29% от имотите си

Обществени поръчки в разрез със закона, огромни течове на вода заради липса на модернизиране, критично финансово състояние, но и маса пари за заплати установи Сметната палата в държавното дружество

OFFNews 15 септември 2021 в 15:52 3013 0

Снимка Александра Маркарян

"Напоителни системи" няма документи за 60% от българските язовири.

Сметната палата установи критично финансово състояние на "Напоителни системи" ЕАД в одит за 2018-а и 2019 г., доклад след който публикува днес.

От него е видно, че държавното дружество към министъра на земеделието не притежава документи за собственост за 29% от имотите си и 60% от язовирите в България.

Негово задължение е поддържането и експлоатацията на държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделските култури, доставка на вода за промишлени и други нужди; експлоатацията и поддържане на предпазни диги, Дунавски диги, корекции на реки, отводнителни полета и системи на територията на цялата страна; стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазване и мониторинг на 21 комплексни и значими язовири, които са публична държавна собственост.

Обектите и съоръженията са:

Основни констатации

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. В края на 2019 г. задълженията са почти два пъти по-големи от вземанията.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието храните и горите на извършени разходи през предходни периоди за изпълнението на възложени дейности по обществената услуга за поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, както и негативната практика част от определените с държавния бюджет суми за обществената услуга през годината да се предоставят за покриване на средства за тези дейности през предходни периоди (констатирано е забавяне с 2 години), пишат от Сметната палата.

Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, аванси, съдебни спорове и други текущи вземания.

През 2019 г. вземанията от МЗХГ по договорите за обществената услуга нарастват с 20% спрямо 2018 г. заради неизплатени задължения от министерството към дружеството. То има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват до 3,1 млн. лв. през 2019 г. Общо дълговете за 2018 г. са около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. – 37,8 млн. лв. и са формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на МЗХГ, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др.

Стари устройства, теч на вода

Доставката и продажбата на вода за напояване е от съществено значение за финансовите резултати. Тя генерира голяма част от приходите по договори с физически и юридически лица. Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на „Напоителни системи“ и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26% са въведени в експлоатация през периода 2001– 2019 г. Повече от половината - 58%, са монтирани в периода 1961-1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване.

Видно от таблицата за потреблението на подаваните водни маси към водоползвателите през 2019 г. например разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели.

Водни маси по видове потребление (в хил. м3)
№ по ред

Видове потребление/

водни маси

Източени/

транспортирани

Подадени Актувани Разлика
1 2 3 4 5 к.3 - к.4
1 за напояване 620 065 484 618 293 063 135 447
2 за промишлени цели 69 926 56 645 55 190 13 281
3 за ВиК дружества 55 467 49 241 49 241 6 226
4 за рибарници 1575  1527 1520 48
5 за енергодобив 1 009 187 1 009 187 998 838 0
6 за други нужди 6 118 4 836 4 201  1282

Поради неефективен контрол върху изпълнението на договорите за доставка на вода за напояване, сключени през 2018 г. и 2019 г., са допуснати закъснения на плащанията, неначисляване на лихви за забава, липса на изрично писмено упълномощаване на лицата, отговорни за измерването на подаваните водни маси към водоползвателите и подписването на съответните актове, което е предпоставка за риск от подписване на посочените документи от хора без необходимата компетентност и грешки при измерване и отчитане на подаваните водни маси.

Управленските решения не са осигурили постигането на заложените показатели за разходи за заплати в бизнес програмата на дружеството, които да доведат до по-доброто му финансово управление и нормално функциониране през следващите периоди. За заплати и осигуровки са отивали 62% от парите през 2018 г. и 59% през 2019-а. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. - с близо 1,8 млн. лв. отгоре.

"Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам – финансовото му състояние", пишат от Сметната палата.

Обществени поръчки

При възлагането на обществени поръчки не са изпълнявани и прилагани контролни дейности. В резултат на това 5 от тях са прекратени поради грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите. Две обществени поръчки са били възложени по по-облекчен от предвидения в закона ред. Възлагането на обществени поръчки чрез изпращане на покана до определени лица е в несъответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Не е извършен предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури по Закона за обществените поръчки, в резултат на което две от тях са прекратени поради грешки при откриването и оповестяването им. Процедурите на пряко договаряне са проведени в несъответствие със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Всички договори за обществени поръчки са сключени, без да бъде взето решение от Съвета на директорите в нарушение на вътрешните правила. За всички договори, без един, не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение. При 3 е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета им. Съставени са три акта за нарушение на Закона за обществените поръчки.

Няма регистър на недвижимите имоти, забавено е плащането по почти половината договори за наем

Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. При изпълнението на договорите за наем е допуснато забавено плащане на годишната наемна цена при 44% от сключените през одитирания период 27 договора за наем; не е начислявана неустойка за забавено плащане, с изключение на три договора, като по този начин не са защитени финансовите интереси на дружеството.

През периода 2018 г. – 2019 г. част от тръжните процедури за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, са проведени, без да е приложен законовия ред.

Към края на 2019 г. за 29% от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60% от язовирите (88 бр.), дружеството не притежава документи за собственост въпреки предприети мерки от ръководството му.

Сметната палата констатира проблеми в тази област още през 2010 г., когато отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови