По магистрала Струма - без светещи билбордове в защитените зони, подлези за костенурки

OFFNews 26 август 2017 в 09:34 6634 1

Снимка АПИ

В защитените зони, през които ще преминава трасето на автомагистрала „Струма“ през Кресненското дефиле, са предвидени редица специализирани съоръжения за опазване на биоразнообразието като огради за птици и подлези за влечуги и земноводни.

Това е записано в Доклада за оценка на съвместимостта, публикуван на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ по повод предстоящото на 11 септември обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистралата, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

И петте варианта на трасе, които ще се разглеждат, преминават през две защитени зони. Това са: „Кресна - Илинденци“ по директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и „Кресна“ - по директивата за опазване на дивите птици. 

В защитена зона „Кресна - Илинденци“ има редица представителни за района растителни видове като космат дъб, черна елша, планински ясен, източен чинар и др. В нея намират подходящи местообитания значителен брой представители на животинския свят. От безграбначните животни това са: ручеен рак, бисерна мида, тигрова пеперуда, буков сечко, бръмбар рогач и т. н. От влечугите широко представени са леопардов смок, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка, а от земноводните едни от най-представителните видове са жълтокоремната бумка и южен гребенест тритон. Срещат се и редица представители на бозайниците като европейски вълк, кафява мечка, видра, пъстър пор и др. 

В защитена зона „Кресна“ гнездят множество птици, някои от които редки за нашата страна. Характерни са видовете сива чапла, зеленоглава патица, белоглав и египетски лешояд, скален орел, голям и малък креслив орел, орел змияр, белоопашат мишелов, късопръст ястреб, далматински сокол, сокол скитник, речен дъждосвирец, сирийски пъстър кълвач, късопръста чучулига, полска бъбрица, голям маслинов присмехулник и др. 

В Доклада за съвместимост са описани редица екомерки, които ще бъдат изпълнени при реализацията на проекта за опазване на различните защитени видове. Посочено е, че в защитените зони няма да се поставят осветени билбордове, с което ще се предотврати струпването на насекоми в осветените участъци в близост до пътя и по този начин ще се намали рискът от сблъсък с ловуващите ги прилепи. Освен това на всички мостови съоръжения, които ще бъдат изградени по трасето на отсечката между Крупник и Кресна, от двете страни ще бъдат с предпазни огради високи 3 метра, за да се избегне сблъсъкът с птици. Всеки мост ще има и системи за събиране на повърхностния отток, а отвеждането му ще става след пречистване със специални каломаслоутаители. Предвидено е и изграждането на съоръжения за безпрепятствено пресичане и предотвратяване излизане на пътното платно на земноводни и влечуги. 

В доклада е записано още, че строителството на отделни уязвими за птиците отсечки ще започва след приключване на размножителния им период, който е между 1 май и 15 август. Изключение ще се допуска единствено, ако в дните непосредствено преди това е извършен орнитологичен мониторинг, доказващ че в периметър до 300 м от границите на строителната площадка няма гнездящи птици. Всички мостови съоръжения над реки ще се изграждат извън периода на размножаване на рибите, който е между 15 април и 10 юни.

Петте варианта на трасе, които ще се разглеждат на 11 септември, са следните:

Източен вариант Г10.50 

Източният вариант разделя движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. В посока Гърция трасето преминава по съществуващия път I-1 (Е-79), а за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле.

Платното в посока София – Кулата ще използва изцяло съществуващия първокласен път I-1 (Е79) до началото на гр. Кресна. Предвижда се рехабилитация и укрепване на път Е-79, с реализация на мерки за опазване на биологичното разнообразие. От съществуващия път, дясното платно на автомагистралата се отделя на изток като се предвижда изграждане на еднопосочен обходен път на гр. Кресна по нов терен, с което интензивният тежкотоварен трафик ще бъде изведен извън града. Обходният път преминава през 4 тунела с дължина 1266 м, 1 виадукт - 316 м, 2 моста с дължина 691 м, 7 надлези и подлези с дължина 206 м, както и подпорни и укрепителни стени - 245 м.

Платното от Кулата за София е по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Започва на 100 м след пресичането с ж. п. линията за мина Ораново, минава в ляво от съществуващия път и се развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, преминава успоредно на река Градевска и между кварталите „Ораново“ и „Дълга Махала“ на гр. Симитли. След това трасето пресича път II-19 Симитли - Гоце Делчев и навлиза в ската. Там ще бъде прокопан тунел с дължина 350 м, а след него ще има виадукт с дължина 200 м. По-нататък трасето се насочва в югоизточна посока, обхожда село Полето, пресича пътя Полето - Брежани и преминава над притока на р. Брежанска. След това продължава през тунел с дължина 1 130 м, преминава западно от с. Ракитна, успоредно на пътя Ракитна – Мечкул, пресича го и западно от с. Мечкул върви на юг и източно от с. Стара Кресна. Постепенно трасето се измества в източна посока, преминава на юг и се развива в югозападна посока близо около съществуващия път за с. Влахи. В края на обходния път двете платна за движение се събират и се изгражда участък с автомагистрален габарит. 


В платното за София е предвидено изграждането на 18 виадукта с обща дължина 5 087 м, 5 тунела с обща дължина 4 200 м, 1 мост - 96 м, 11 надлези и подлези, подпорни и укрепителни стени.

При Източния вариант са предвидени напречни връзки между двете платна, като се използват съществуващите пътища и се изграждат нови пътни възли. Предвидени са общо 5 пътни възела „Симитли“, „Полето“, „Мечкул“, „Стара Кресна“ и „Кресна“. Предвижда се и изграждането на пътна връзка със съществуващия път Е79 в началото на обходния път на гр. Кресна.

Две големи площадки за търговия и отдих е предвидено да има на отсечката. Едната площадка е на обходния път на Кресна в посока Кулата и е с площ 17 декара. Другата е по новото трасе, което ще се изгражда и е на 2 километра след пътен възел „Кресна“, пътувайки за София. Тя е 19 декара. И двете площадки ще имат директна връзка с град Кресна. Те ще бъдат с електричество, водопроводна и канализациона мрежа, пречиствателни станции за отпадни води. Целта е да бъде осигурено всичко необходимо за осъществяването на търговска дейност и хората от региона да могат да продават продукцията си от мед, мляко и т. н., както го правят и в момента.

Приблизителната дължина на трасето е 24 км.

Следва на стр. 2

Страница на статията : 0102
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови