Плащаме данъци с отстъпка

Александра Маркарян 08 януари 2012 в 16:22 4687 1

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Започна данъчната кампания за 2012 година. Годишните данъчни декларации за доходите през 2011 година се подават от 3 януари. Крайният срок за подаването на декларациите за физическите лица е 2 май, а за фирмите - 2 април. На отстъпка от 5% имат право хората, които подадат декларацията до 10 февруари 2012 година и платят до същата дата данъка, който имат за довнасяне. 5-те процента се приспадат от сумата, която са платили. 5% отстъпка има и за лицата, които подадат декларация до 2 май по електронен път, също ако са платили до тази дата данъка си. Тази отстъпка се ползва само при условие, че човек не е ползвал отстъпката за плащане до 10 февруари. Кой подава декларация? Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчна декларация за дохода през предходната година подават при доходи от: - трудови правоотношения; - наеми или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; - прехвърляне на права или имущество; - стопанска дейност (без тютюнопроизводителите и земеделските производители); - други източници. Данъчна декларация не подават безработните и хората, получавали доходи само по трудов договор през предходната година - в случая - 2011-а. Данъкът за физическите лица е 10% от общата годишна данъчна основа. За първа година от Националната агенция по приходите (НАП) ще закръглят дължимата сума в полза на данъкоплатеца. Например ако изчисленията сочат, че дължимият данък е 243.09 лева, човек ще има за плащане 243.00 лева. Данъкът за тютюнопроизводителите, земеделските производители и едноличните търговци (ЕТ) е 15%. Едноличните търговци, които не са имали дейност през 2011 година, нямат други доходи, които да подлежат на облагане, нямат предоставени или получени заеми, нито имоти в чужбина, няма да подават декларации и не дължат данък. При останалите ако платят по интернет, ползват 1% остъпка (за суми до 1000 лева). Отстъпки За хора с увреждания От облекчение могат да се възползват хора с 50% и повече намалена работоспособност. Те могат да намалят сумата от годишната си данъчна основа със 7920 лева. Данъчното облекчение може да се ползва както за годината, в която човекът е бил освидетелстван, така и за годината, в  която изтича срокът на експертизата на съответната лекарска комисия (ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК), определяща процента на инвалидизация. За да се ползва отстъпката, към годишната данъчна декларация, трябва да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК. При доброволно осигуряване и застраховка "Живот" Личните вноски за допълнително доброволно осигуряване и вноски по застраховка "Живот" или доброволно здравно осигуряване свалят до 10% от данъчната основа, на базата на която се изчислява данъкът за довнасяне. С вноски за стаж за пенсиониране Ако човек е закупил осигурителен стаж с цел придобиване право на пенсия, общата сума от вноските, които е платил, се приспада от данъчната основа. Това се прави, ако на човек не достигат до 5 години стаж, за да се пенсионира, а в също време е навършил необходимата възраст. За да се ползва правото на отстъпка, към данъчната декларация се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски. Дарения 5% от данъчната основа се свалят за физически лица, направили през 2011 година дарение в полза на лечебно заведение, на социални домове, на Агенцията за социално подпомагане и фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика. Същият процент отстъпка се ползва при дарения за детски ясли, училища, детски градини, висши училища или академии, както и при дарения за регистрирани вероизповедания, за кооперации на хората с увреждания, за Агенцията за хората с увреждания, за БЧК, на читалища, на културни институти, на неправителствени организации, на фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", за детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). 15% от данъчната основа свалят дарения за културата. До 50% от данъчната основа свалят дарения за Център "Фонд за лечение на деца", Център "Фонд за асистирана репродукция" (ин витро) и/или Център "Фонд за трансплантация". Общият размер на данъчното облекчение не може да надхвърля 65% от сумата на годишната данъчна основа. За да се ползват облекченията, към декларацията се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че дарението е получено. За дарения на идентични или сходни организации в ЕС или ЕИО също се приспада данъчната основа. За целта е необходимо представянето на официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач. За млади семейства Годишната данъчна основа се намалява с размера на направените през 2011 г. лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Двойката трябва да е сключила граждански брак; поне единият съпруг да е бил под 35 години при сключване на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище да е единствено за семейството през 2011 година. Облекчението може да ползва само единият от съпрузите. Изисква се декларация от другия, че няма да се възползва от същото облекчение за 2011 година. Облекчението може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата. За да се възползва от данъчното облекчение, единият съпруг трябва да представи документ от банката, отпуснала кредита, в който са посочени платените лихви през предходната 2011 година. Къде се подава данъчната декларация? Декларациите се подават лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическото лице и ЕТ или по пощата с обратна разписка. Вторият начин е по интернет, но в този случай подателят трябва да има електронен подпис. Консултации за попълването на документи, внасяне на данъци и осигурителни вноски се дават и на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор. Данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица, както и други документи на НАП можете да изтеглите от тук. Офисите на НАП и пощенските станции, които приемат декларации, можете да видите тук.  
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата