И шестте проверявани банки преминаха стрес теста на ЕЦБ

OFFNews 26 юли 2019 в 22:00 9334 0

Стрес тестовете на Европейската централна банка, които бяха публикувани тази вечер. 

Обект на проверката бяха шест банки - УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД.

Цялостната проверка се състоеше от преглед на качеството на активите и стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и негативен сценарий в рамките на три години - от 2019 до 2021 г. 

Резултатите показват, че две от банките - ПИБ и Инвестбанк, отговарят на минималното изискване за капиталова адекватност от 8%, но и при базовия, и при негативния сценарий на стрес теста при тях се отчита недостиг.

Необходимостта от допълнително укрепване на капиталовите позиции е определена въз основа на същите прагови съотношения като в предходните стрес тестове: съотношение на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) в размер на 8% за прегледа на качеството на активите и базовия сценарий на стрес теста и 5,5% за утежнения сценарий на стрес теста. Съотношението на БСК1 е ключов измерител на финансовата устойчивост на една банка.

Капиталовият недостиг на ПИБ е 135 млн. евро при базовия сценарий и 262 млн. евро при негативния сценарий, а този на Инвестбанк - 14 млн. евро при базовия сценарий и 51 млн. евро при негативния сценарий.

Останалите четири банки – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста.

От ПИБ съобщиха, че към 30 юни вече са осигурили 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер - 65 млн. евро от печалбата за първото полугодие на 2019 г., 37 млн. евро в резултат от въвеждането на новия счетоводен
стандарт и 28 млн. евро погасени кредити и допълнителни обезпечения при проверката, като очаква в скоро време да набави и останалите средства.

От Инвестбанк пък посочиха, че банката е "значително по-устойчива на неблагоприятни пазарни условия и финансови шокове в сравнение с извършения през 2016 г. преглед на качеството на активите".

"Към юни 2019 г. Инвестбанк вече е предприела конкретни мерки във връзка с констатациите от индивидуалния преглед на кредитните досиета, като е извършила рекласификация на проблемните експозиции и оптимизация на рисково претеглените активи", уверяват оттам.

При мащабната проверка на БНБ през 2016 г. на всички 22 банки само на ПИБ и Инвестбанк бяха издадени препоръки за вдигане на капитала. Първа инвестиционна банка трябваше да увеличи капиталовия си буфер с 206 млн. лева, а Инвестбанк - да вдигне капитала си с 20 млн. лева. 

Изявления след публикуването на резултатите на ЕЦБ от стрес тестовете изпратиха и останалите четири банки. 

От ОББ коментираха, че банката "е много добре подготвена и има значителни капиталови буфери, за да посрещне извънредни икономически шокове. Оттам отчитат, че при базовия сценарий собственият капитал от първи ред за 2019 г. е 20.17% при минимален праг от 8%. При негативния сценарий пък банката би била с капитал от 13.94% при праг от 5.50%.

"Много сме горди с резултатите, потвърждаващи разумната политика за управление на риска и счетоводните принципи, прилагани от ОББ, които са в пълно съответствие със стандартите на нормативната уредба и международните счетоводни стандарти. Без съмнение това е резултат и от прилагането на груповите политики и стандарти на нашия акционер, белгийската KBC Груп", обявиха от ОББ. 

При ДСК коефициентът на базов собствен капитал от първи ред (CET1) на банкатаСК на консолидирана база би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. 

"Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий, и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката. По отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на комплексна оценка, Банка ДСК показа убедителни резултати и стабилност", коментираха от банката. 

От УниКредит Булбанк също посочиха, че са доволни от резултатите, тъй като дори при негативния сценарий капиталът на банката е в пъти над минималния праг. От банката обещават да спазят указанията на одиторите за прекласификация на отделни кредити заради взискателната методология на проверката, макар че самите заеми се обслужват безпроблемно.

Централна кооперативна банка е показала най-добри резултати на стрес теста.

"Капиталовата адекватност на базовия собствен капитал от първи ред на ЦКБ, изчислена в края на 3-годишния хоризонт на стрес теста, е 17.54% в базовия сценарий и 7.97% в утежнения. Показаните резултати превишават значително референтните капиталови прагове и за ЦКБ не бе установена нужда от каквито и да е допълнителни капиталови мерки", коментират от банката.

От БНБ обявиха още вчера, че одобряват резултатите от проверката на ЕЦБ, която е потвърдила резултатите от направената през 2016 г. проверка.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови