БНБ обяви конкурс за трима стипендианти

OFFNews Последна промяна на 12 ноември 2022 в 15:07 848 0

БНБ

Снимка Александра Маркарян, архив

БНБ

Българската народна банка (БНБ) обявяви конкурс за стипендианти през 2023 година.

Те са:

• две стипендии в размер на 750 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;

• една стипендия в размер на 1000 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.

Документите на кандидатите се подават в срок до 14 декември 2022 г. включително. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Към датата на кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на ОКС „магистър”, в акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с подходящи за БНБ специалности.

3. Студентите, обучаващи се за придобиване на ОКС „магистър”:

- след придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат среден семестриален успех най-малко много добър (5.00) и среден успех от държавните изпити или от защитата на дипломната работа най-малко много добър (5.00);

- без придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър“, да имат завършени поне шест семестъра и среден успех от следването си към момента на кандидатстване най-малко много добър (5.00).

4. Да не са служители на БНБ.

5. Да не са роднини по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до четвърта степен или роднини по сватовство до втора степен и да не са във фактическо съжителство с членове на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ или с членове на Управителния съвет на БНБ.

6. Лице, което е било стипендиант на БНБ, няма право да кандидатства отново за стипендия на БНБ, освен ако е получавало стипендия на БНБ за студент редовно обучение, обучаващ се за придобиване на ОКС „магистър” и кандидатства за стипендия като обучаващ се за придобиване на ОНС „доктор”.

Необходими документи за кандидатстване на студентите-магистри и докторантите:

1. Мотивационно писмо.

2. Автобиография (при докторантите автобиографията да бъде с акцент върху научната активност на кандидата, например с информация за публикувани статии, участия в конференции и семинари, подготвени и представени реферати).

3. За студентите-магистри - документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС „магистър” за текущата година и:

- диплома за завършена степен „професионален бакалавър“ или степен "бакалавър" за студентите-магистри с придобита степен „професионален бакалавър“ или степен „бакалавър”; или

- документ за завършени шест семестъра и за успех от следването до момента (уверение, академична справка) за студентите-магистри без придобита степен „професионален бакалавър” или степен „бакалавър”.

4. За докторантите - документ, удостоверяващ зачисляването в програма за придобиване на ОНС „доктор”.

Кандидатите от университети в чужбина могат да намерят допълнителна информация тук.

5. Есе в обем до 5 стандартни страници на български или на английски език по следните теми:

За студентите-магистри: "Динамиката на пазара на труда в България и текущата инфлация"; за докторантите: "Глобалният инфлационен цикъл и ролята на паричната политика".

6. Декларация по образец;

7. Съгласие за обработване на лични данни по образец.

Документите на кандидатите се подават до до 14 декември 2022 г. включително:

- на електронна поща: scholarship@bnbank.org, като приложените документи за участие трябва да бъдат във формат .pdf;

- с препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. „Княз Александър І“ № 1, 1000 София, относно: „Конкурса за стипендианти на БНБ“;

- в сектор „Информация” в паричния салон на БНБ – пл. „Княз Александър І“ № 1, София, от 08:30 до 15:45 ч. в работни дни.

В работни дни информация за конкурса може да бъде получена на тел. 02 / 9145 2723 от секретаря на Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ.

Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 469 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 41.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови