Банките прибрали близо 900 млн. лева от такси и комисиони за 1 г.

Александра Маркарян 28 април 2017 в 21:00 7417 2

Печалбата на банките за 2016 г. е 1.263 млрд. лева – с 416 млн. или 49.1% повече от 2015 г. Нетният доход само от такси и комисиони се е повишил с 31 милиона лева, които са равни на 3.5% от общата сума (приблизително 886 млн. лева), става ясно от отчета на БНБ за 2016 г., публикуван тази вечер.

Над половината кредитни институции отчитат по-висока печалба, а загубата при банките с отрицателен финансов резултат намалява.

Депозити и кредити

Увеличават се и кредитите, и депозитите.

Към декември годишният прираст на кредитите за домакинствата достига 2%, при -1.3% в края на 2015 г., с основен принос на жилищните и други кредити за домакинствата. Търсенето на кредитен ресурс се възстановява по-слабо отстрана на предприятията.

Най-голямо влияние за повишеното търсене на корпоративни, потребителски и жилищни кредити през годината са оказали ниските нива на лихвените проценти.

Намаляват кредитите в евро (от 48.2% до 43.1%) и нарастват тези в левове (от 49.3% до 54.5%).

Кредитите за домакинства в края на 2016 г. са 18.6 млрд. лв. (при 18.3 млрд. лв. към 31 декември 2015 г.). Общо за банковата система кредитите за други финансови предприятия достигат 2 млрд. лв., със 161 млн. лв. (8.6%) повече от 2015 г.

Регистрираните кредити в информационната система на Централния кредитен регистър към 31 декември 2016 г. са общо 4945 хил. бр. Кредитополучателите са 2326 хил., 2216 хил. от които са физически лица. 64.5% от тях са с остатъчен дълг до 5 хил. лева. При юридическите лица преобладават кредитополучателите с остатъчен дълг между 5 и 50 хил. лева (36.09%).

Размерът на необслужваните експозиции намалява с 1.2 млрд. лв. (10.6%) до 10 млрд. лв. В края на 2016 г. общите необслужвани кредити и аванси са 9964 млн. лв., а ценните книжа – 37 млн. лв. Експозициите с най-голямо просрочие - над 1 г., намаляват с 1 млрд. лева спрямо 2015 г.

Депозитите достигат 78.6 млрд. лв. в резултат от годишно нарастване с 4.2 млрд. лв. (5.7%). Средствата на домакинства съставляват 60.1% от тях. Увеличават се депозитите в левове (от 54.0% до 55.7%), а тези в евро намаляват (от 36.9% до 35.4%).

Собственият капитал на банките се е увеличил със 125 млн. лв. (1.1%) за година и достигна 11.1 млрд. лв.

Ликвидността им продължава да се повишава. Към края на декември коефициентът на ликвидност е достигнал 38.24%. За разлика от 2015 г., когато банките пренасочваха значителна част от свободните си средства към депозити в БНБ във вид на свръхрезерви, през 2016 г. те увеличават инвестициите си извън страната.

Плащания

През 2016 г. в платежната система БОРИКА са извършени 107.1 млн. плащания на обща стойност 11 166.4 млн. лв. Ръстът спрямо 2015 г. е 13% по брой и 11.4% по стойност. Обработените от БОРИКА трансакции чрез ATM се увеличават съответно с 2.5% и 7.7%. По отношение на обработените от БОРИКА картови плащания се отчита увеличение с 23.3% по брой и с 21.5% по стойност. През 2016 г. в системата БИСЕРА са извършени 69.2 млн. плащания на обща стойност 131 559.4 млн. лв. Обработените плащания се увеличават спрямо предходната година с 5.9% по брой и с 2.8% по стойност.

В края на 2016 г. в обращение са 425.8 млн. бр. банкноти с обща номинална стойност 13 839.0 млн. лв., като за 1 г. те са се увеличили с 3.02% (12.5 млн. бр.), а стойността им нарасна с 10.97% (1368.1 млн. лв.).

През 2016 г. по-често спрямо 2015-а сме се разплащали с банкноти от 50 и 100 лв., но най-масовата разменна банкнота остава тази от 20 лева.

При монетите най-голямо е увеличението в броя на тези от 1 стотинка – с 48.5 млн. бр., или 8.26%. Прирастът при останалите е между 7.10% при монетата от 10 стотинки и 12.17% при тази от 1 лев. Процентното увеличение на годишна база на монетата с номинал 2 лв. беше по-голямо, отколкото при останалите, като в края на 2016 г. в обращение бяха 18.6 млн. бр. от тази монета.

Фалшиви пари

Задържаните фалшиви банкноти са 1121, от тях 1117 бр. са циркулирали в паричното обращение – с 6 бр. по-малко от задържаните през предходната година. Те са 0.000263% от банкнотите в обращение към декември 2016 г.

Най-много са фалшивите двадесетолевки (62.98%), петдесетолевки (21.14%) и десетолевки (13.38%). Неистинските банкноти от 2, 5 и 100 лв. са 28 бр. с 2.50% дял.

През 2016 г. са задържани 872 бр. фалшиви стотинки - 23 бр. от 2 лв., 301 бр. от 1 лев, 546 бр. от 50 ст. и 2 бр. от 20 ст. Делът им в монетите в обращение е 0.000041%.

На територията на България са задържани 4292 фалшиви бр. евробанкноти, 1297 бр. долари и 4446 бр. банкноти от други чуждестранни валути.

Новите банкноти са 63.9 млн. броя, а новите монети - 173.7 млн. бр. Съвкупната им номинална стойност е 1773.1 млн. лв.

БНБ

В края на 2016 г. в БНБ работят 862 души при 843 към декември 2015 г. Новоназначените са 80 при 52 през 2015 г. Напусналите през 2016 г. са 64 (67 за 2015 г.).

14 са придобили право за пенсия за стаж и възраст. За неползвани отпуски при пенсиониране и за дължими заплати са били платени 877 хил. лв.

Висшистите са 73.1%, 84.9% от тях са със степен „магистър“, а 11.1% – с „бакалавър“. Докторска степен притежават 25 души (20 през 2015 г.).

Най-голям е делът на специалистите - 59.5%, следван от групите на поддържащия персонал и на ръководителите.

С 1% се е увеличил делът на служителите на възраст 31–40 г.

63.6% от служителите са жени, а 36.4% – мъже.

За издръжка при осъществяване на дейността си през 2016 г. БНБ е изразходвала 82 601 хил. лв., което възлиза на 85.6% от утвърдения годишен бюджет.

Разходите за персонал, включително за социално и здравно осигуряване на служителите, бяха в размер на 25 239 хил. лв. - 94.5% от утвърдения бюджет по този показател и 30.6% от общия размер на разходите за издръжка на БНБ.

За командировки в страната са изразходвани 79 хил. лв., за задгранични служебни пътувания са платени 249 хил. лв.

За обучение на служителите изразходваните средства са 507 хил. лв.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика