Българинът оптимист за развитието на икономиката ни през следващите 12 месеца

OFFNews Последна промяна на 06 октомври 2017 в 16:22 2489 0

Българинът е по-оптимистично настроен за икономическото развитие на страната през следващите 12 месеца, показват бизнес анкетите на Националния статистически институт от септември 2017 г., обобщени днес от Статистиката. Детайлните данни от анкетите информират какви са показателите в производството, индивидуалното потребление, инвестициите, пазара на труда, цените.

Производство

По данни от бизнес анкетите на НСИ през септември 2017 г. показателят на доверие в промишлеността намалява с 1.9 пункта в сравнение с август 2017 година.

През юли 2017 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство показва ръст от 4.2% спрямо съответния месец на 2016 година (предварителни данни). На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 6.3%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, и в добивната промишленост - с 0.8%.

Календарно изгладените данни показват нарастване със 7.9% на строителната продукция през юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година. На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където нарастването е с 15.9%, но при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.9%.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24 149 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.77564 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 13 600 млн. долара и съответно на 1 918 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 347 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 741 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 1.0% спрямо първото тримесечие на 2017 година.

Индивидуално потребление

През юли 2017 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 1.6 пункта в сравнение с нивото си от април. Общата оценка на потребителите за настоящото развитие на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се подобрява - увеличение на балансовия показател с 3.9 пункта. Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното наблюдение.

През юли 2017 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 2.4% в сравнение със същия месец на предходната година. През юли 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 20.3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 18.1%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7.9%. Спад е регистриран при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - със 17.1%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 4.1%.

За индивидуално потребление на населението през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 67.4% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2016 г. е 4.1% (според сезонно изгладените данни).

Инвестиции

През юли 2017 г. в сравнение с април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава с 0.8 пункта и достига 74.7%.

Бруто образуването в основен капитал през второто тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 1.0%. Относителният дял на този показател в БВП е 21.3%.

Пазар на труда

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 171.7 хил., от които 1 681.4 хил. са мъже и 1 490.4 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.7 процентни пункта. При мъжете този дял е 57.6%, а при жените - 47.2%.

През второто тримесечие на 2017 г. безработните лица са 213.9 хил., а коефициентът на безработица - 6.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на безработните лица намалява с 51.7 хил., а коефициентът на безработица - с 1.7 процентни пункта. През същия период коефициентът на безработица намалява с 1.9 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените, като достига съответно 6.9% за мъжете и 5.7% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2017 г. 123.9 хил. (57.9%) са мъже и 90.0 хил. (42.1%) - жени.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 10.6%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 4.7%.

Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2017 г. 28.7% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

През юни 2017 г. средната работна заплата е  1 027 лв. и намалява с 0.8% в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2016 г. ръстът е 9.7%.

Цени

През август 2017 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 0.7% в сравнение със същия месец на 2016 година. Най-голямо намаление на цените е регистрирано в групата „Развлечения и култура” - с 3.2%.

През второто тримесечие на 2017 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.6% в сравнение със същото тримесечие на 2016 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. нараства с 5.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, в добивната промишленост - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 3.1%.

По данни от конюнктурната анкета през септември 2017 г. мениджърите не предвиждат промяна на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

Парични и финансови показатели

През август 2017 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР2 се понижава в сравнение с август 2016 г. с 0.05 процентни пункта - от 0.15 до 0.10%.

През август 2017 г. широките пари (паричният агрегат М3) се увеличават на годишна база със 7.7% при годишно нарастване от 6.9% през юли 2017 година. В края на август 2017 г. широките пари са 83.466 млрд. лв. (85.1% от БВП) при 81.932 млрд. лв. към юли 2017 г. (83.5% от БВП).

Кредитите на Нефинансови предприятия и домакинства и НТООД2 през август 2017 г. възлизат на 50.610 млрд. лева. Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.8% на годишна база през август 2017 г. (2.8% годишно повишение през юли 2017 г.) и в края на месеца достигат 31.238 млрд. лв. (31.8% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 19.372 млрд. лв. (19.7% от БВП) в края на август 2017 година.

През август 2017 г. обменният курс на лева спрямо долара достига 1.65 лв. за 1 щатски долар.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови