1,7 млрд. лева е излишъкът в бюджета към края на юни

OFFNews Последна промяна на 12 септември 2018 в 14:08 2190 0

1,713 млрд. лева е излишъкът в бюджета в края на първото полугодие. Това стана ясно от одобрения от правителството доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2018 година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2018 г. са в размер на 19,21 млрд. лв., като отчитат ръст от 9,9 на сто спрямо същия период на предходната година.

Данъчните постъпления нарастват в номинално изражение с 10,2 на сто спрямо полугодието на 2017 г. Неданъчните приходи имат ръст от 9,5 на сто спрямо отчетените за първите шест месеца на 2017 г., а приходите от помощи остават номинално близки до отчетените към месец юни на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 16,021 млрд. лв., което представлява 51,4 % от годишните разчети. Съпоставени с първото полугодие на 2017 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 10,2% (1,482 млрд. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от осигурителни вноски и косвени данъци.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3,113 млрд. лв., което е 54,1% от годишните разчети за 2018 година. Съпоставени с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 12,4%.

Приходите от косвени данъци са в размер на 7,646 млрд. лв., което е 50,4% от разчетите по ЗДБРБ за 2018 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 5,101 млрд. лв. или 52,2% от планираните за годината и с 370,5 млн. лв. повече спрямо същия период на 2017 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2018 г. е в размер на 61,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2,408 млрд. лв. (46,8% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 118,2 млн. лв. или 62,2% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 676,3 млн. лв. или 61,6% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4,584 млрд. лв., което представлява 50,2% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 13,8% (555,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2,491 млрд. лв., което представлява 53% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 697,9 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2018 г. възлизат на 17,497 млрд. лв., което е 44,5% от годишните разчети. За сравнение - разходите по КФП към юни 2017 г. бяха в размер на 15,737 млрд. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз.

Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал са основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи, става ясно от доклада.

За разлика от предходната година, когато разходите по сметките за средства от ЕС към полугодието бяха ниски, през настоящата година се наблюдава известно активизиране при усвояването на европейските средства, като именно по-високите разходи по европейските програми и фондове са основната причина за отчетения ръст при капиталовите разходи за полугодието.

Нелихвените разходи са в размер на 16,496 млрд. лв., което представлява 44,3% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2018 г. са в размер на 15,153 млрд. лв. (48,7% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,313 млрд. лв. (21,4% от разчетите към ЗДБРБ за 2018 г.), предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 29,0 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 424,2 млн. лв. или 58,7% от планираните за 2018 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 576,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от I 7 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2018 г. е 10,83 млрд. лв., в т.ч. 9,87 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,96 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови