Разпродават имуществото на ПФК ЦСКА АД на 30 март

OFFNews Последна промяна на 28 февруари 2017 в 19:15 2515 1

Официално стана ясна датата, на която ще се проведе търгът за емблемата и дружеството на ЦСКА. Процедурата ще се проведе малко по-рано - на 30 март от 13 часа на стадион "Българска Армия".

Ето какво гласи цялото съобщение за предстоящия търг, публикувано от СГС:

"Дора Златева Милева-Иванова–синдик на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА” АД, гр. София /в несъстоятелност/ по т. д. № 6292/2013 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130212106, О Б Я В Я В А на интересуващите се, че на 30.03.2017 г. от 13.00 часа на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 3, на основание Решение на събранието на кредиторите от 20.07.2016 г., Разпореждане на СГС от 15.02.2017 г. от по т.д. № 6292/2013 г. и при спазване условията на чл.717а-717е от ТЗ ще се проведе ПРОДАЖБА чрез търг с тайно наддаване на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД /в несъстоятелност/ като цяло, включващо: недвижимо имущество /земи/ - 490 410.00 лв.; движими вещи – 47 190.00 лв.; екипи – 16 080.00 лв.; активи /стоки/ - 8 970.00 лв.; МПС-та – 23 970.00 лв.; вземания – 88 000.00 лв.; търговски марки – 971 705.00 лв., съгласно изготвената пазарна оценка.

НАЧАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРОДАВАНОТО ИМУЩЕСТВО Е 1 646 325.00 лв. /ЕДИН МИЛИОН ШЕСТСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ТРИСТА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА/. В цената не е включен ДДС и такъв не се дължи.

Върху част от имуществото има вписан залог и възбрани. Кандидат-купувачите могат получат информация и да преглеждат книжата след предварителна заявка на телефон 0886 975389, а огледът на включените за продажба активи се извършва по местонахождението им, след предварителна заявка за оглед. За участие в наддаването следва да се внесе задатък от 10% /десет на сто/ от цената по особената сметка на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД гр. София /в несъстоятелност/ в Първа инвестиционна банка АД, BIC FINVBGSF, IBAN BG61 FINV 9150 1816 6076 56, който следва да е постъпил по гореописаната сметка до 17.00 часа на деня, предхождащ продажбата. Наддавачите посочват предложената от тях цена с думи и цифри и подават предложението си в запечатан непрозрачен плик.

Към предложението трябва да бъдат приложени доказателства за плащане на задатъка, документ за самоличност или правосубектност на представляваното юридическо лице или едноличен търговец. При наддаване чрез пълномощник следва да се представи нотариално заверено изрично пълномощно. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да наддават /по смисъла на чл. 185 от ЗЗД и чл. 717г от ТЗ/, както и предложения под оценката са недействителни. Наддавателните предложения се вписват във входящ регистър.

Предложенията се подават от 13.00 ч. до 14.00ч. на 30.03.2017 г., деня на продажбата. Обявяването на наддавателните предложения ще се извърши на 30.03.2017 г. от 14.00 ч. на адреса на управление на дружеството. Купувачът се определя в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол.

В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имуществото като цяло ще бъде обявен този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от синдика чрез незабавен търг чрез явно наддаване в присъствието на явилите се наддавачи.

Обявяването на купувача се извършва от синдика в протокола, който се подписва от него и явилите се наддавачи. Купувачът следва да внесе предложената от него цена, след приспадане на внесения задатък, в седемдневен срок от приключване на продажбата. Ако цената не бъде платена в този срок, внесеният задатък се задържа за удовлетворяване на кредиторите, след което се прилага чл. 717е от ТЗ.

Ако за купувач бъде обявен кредитор с прието вземане или кредитор с права по чл. 717н, следва в 7-дневен срок от влизане в сила на сметката за разпределение да внесе сумите, необходими за изплащане на вземанията на други кредитори, съобразно влязлата в сила сметка за разпределение, или сумата, с която цената надминава неговото вземане, когато няма други кредитори.

Внасянето на задатъка и плащането на цената се смятат за извършени в момента на заверяване на особената сметка на „Професионален футболен клуб ЦСКА“ АД. Всички разноски във връзка с придобиването и предаването на правата са за сметка на купувача и се заплащат отделно".

Виж още за: