На какво обръща внимание новата Стратегия на ЕС за правата на децата

OFFNews Последна промяна на 28 септември 2021 в 12:36 394 0

Снимка pixabay

Преди няколко месеца Европейската комисия прие Стратегия за правата на децата (2021 - 2024), както и препоръка за създаване на европейска Гаранция за детето. В новата стратегия ЕС са заложени шест области и предложения за по-добър живот на децата. 

Със стратегията се цели обединение на всички съществуващи и бъдещи действия и политики на Европейския съюз в областта, свързана с децата. Цели се и изграждане на възможно най-добрия живот на децата.

Стратегия на ЕС има шест тематични области и предложени действия:

1. Децата като агенти на промяната в демократичния живот. С тази точка комисията предлага редица действия, като изготвяне на правни текстове, които са съобразени с интересите на децата, както и провеждане на консултации с деца относно бъдещето на Европа и Зеления пакт. Освен това държавите членки трябва да позволят на децата да участват в гражданския и демократичния живот.

2. Правото на децата да реализират пълния си потенциал, независимо от техния социален произход. Европейската комисия се стреми да създаде европейска гаранция за децата, чрез която да се бори с детската бедност и социалното изключване. През 2019 г. почти 18 милиона деца в Европейския съюз (22,2% от детското население) са живели в домакинства в риск от бедност или социално изключване.

С Европейската гаранция ще се насърчи създаването на равни възможности, като се гарантира достъп до ключови услуги за деца в риск. Комисията ще обърне внимание и на психичното здраве на децата, както и ще подпомогне предоставянето на здравословна храна в училищата в държавите членки на ЕС. 

3. Правото на децата да живеят без насилие. Съгласно новата Стратегия за правата на децата се предлага създаване на законодателство за борба с насилието (и домашното) на полова основа. Държавите членки следва да изградят системи за закрила на детето, както и да подобрят функционирането им. Със стратегията се цели да се сложи край на физическото насилие във всяка една ситуация. 

4. Правото на децата на детско правосъдие. Тази точка се отнася конкретно към интересите на децата, които са жертви, свидетели, заподозрени или обвинени, както и към деца, които са страна от досъдебно производство. Държавите членки се приканват да подкрепят специализирано съдебно обучение. Освен това е заложено да се разработят алтернативи на задържането. 

5. Правото на децата да използват безопасно интернет. В документа е заложено да бъде актуализирана стратегията за по-добър интернет за децата, както и да се осигури безопасна среда. 

6. Правата на децата по целия свят. В точката е заложено, че правата на децата са универсални, както и че ЕС засилва ангажимента си за защита, насърчаване и прилагане на правата им в световен мащаб. Според документа това ще се постигне, като се разпределят 1% от средствата за хуманитарна помощ, образование и други. Комисията поддържа и политиката си за нулева толерантност относно детския труд.

Образование

Акцент в Стратегията на ЕС за правата на детето е образованието и това, че на всяко дете трябва да бъде осигурено качествено обучение. "Децата имат право на достъпно и висококачествено образование в ранна детска възраст, както и от закрила от бедност" - гласи един от принципите в Европейската гаранцията на детето. Целта на ЕС е до 2030 година да има поне 15 милиона по-малко деца, изложени на риск от бедност или социално изключване.

В Гаранцията е заложена и препоръка към членките на ЕС за предоставянето на "образователни материали, включително цифрови образователни средства, книги, униформи или всякакъв вид необходими облекла, когато е приложимо". 

Като принцип в Стратегията е заложено, че на всяко дете трябва да бъде осигурена здравословна храна поне веднъж във всеки учебен ден. Обръща се внимание и че държавите трябва да осигурят здравословна храна и извън училище.

В документа си ЕС препоръчва и да се ограничат рекламирането и наличието на храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар в яслите, детските градини и в учебните заведения. "Гарантирането на достъп на децата в нужда до здравословна храна поне веднъж по време на всеки учебен ден е от първостепенно значение, тъй като осигуряването на здравословно хранене е предизвикателство за семействата с ниски доходи", пише още в стратегияга.

Насилие 

От комисията обръщат внимание, че пандемията от COVID-19 е довела до увеличаване на определени форми на насилие, като механизмите за подаване на жалби и сигнали трябва да се адаптират към новите обстоятелства. В стратегията е заложено телефонните линии за деца да бъдат подобрени и достъпни. 

Според проучване през 2018 г. 23% от ученици са съобщили за тормоз в училище по няколко пъти в месеца. През 2019 г. 12% от всички мигранти (около 33 милиона) са деца. В Стратегията се допълва, че особено уязвими са именно децата-мигранти и това изисква допълнителна защита и подкрепа. "Комисията ще се обърне и ще подкрепи държавите членки в борба с насилието. Като част от това Комисията ще продължи подкрепя страните от ЕС и да наблюдава изпълнението на действията им", пише още в стратегията. 

Европейската комисия също така препоръчва на страните членки да осигурят на децата подходящо жилище. 

Бездомните деца и техните семейства трябва да имат достъп до подходящо настаняване. Настаняването на деца в институции трябва да се извършва само когато това е в интерес на детето, като се взема предвид цялостната ситуация, в която се намира то, и се отчитат индивидуалните му потребности.

В документа се посочва още, че държавите от ЕС трябва да разработят национални мерки за децата в риск: бездомни деца, деца с увреждания, деца в сложни семейни ситуации, деца - мигранти, от малцинствен произход или деца, намиращи се в алтернативни домове. 

През юни ЕС прие и предложението за създаване на Европейска гаранция за детето. В Европейската гаранция за детето се препоръчва на държавите членки да осигурят безплатен и ефективен достъп за деца в нужда до:

- образование и грижи в ранна детска възраст

- образователни и училищни дейности

- поне едно здравословно хранене всеки учебен ден

- здравеопазване

Според документа, обхващащ всички деца в ЕС, тези услуги трябва да са безплатни и лесно достъпни за деца в нужда.

И при Гаранцията, както и при Стратегията, след приемане на документа от страните членки, те трябва до няколко месеца (9 - бел. ред.) да представят разработени национални планове, както и да докладват на Европейската комисия на всеки 2 години за напредъка си. 

За да се гарантира, че нито едно дете няма да бъде пренебрегнато, ЕС призовава страните членки да разпределят адекватни средства от националните си фондове и от фондовете на Съюза, по-специално от "Европейския социален фонд плюс" и Европейския фонд за развитие. Освен това следва най-засегнатите държави да заделят най-малко 5% от Европейския социален фонд плюс, които да са за борба с детската бедност и социалното изключване. "По целесъобразност да се използват REACT-EU, InvestEU и Механизмът за възстановяване и устойчивост", също е сред възможните механизми, които могат да се използват от държавите членки. 

Изпълнението на стратегията на ЕС ще бъде наблюдавано от ЕС, като в края на 2024 г. ще бъде извършена оценка на стратегията с участието на деца.

Държавите, които са приели Стратегията, имат шест месеца да направят свои национални планове и да ги представят пред ЕК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови