Ексклузивно Иван Калчев - Глиги: Връщам се, за да участвам в същата война, но с други средства

Обява за назначаване на експерт по проект №bg161po003-1.1.06-0024-с0001 „Разработване на алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда”, финансиран по ОП 

Последна промяна на 24 септември 2012 в 06:56 749 0

logo

О Б Я В А

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТBG161PO003-1.1.06-0024-С0001 „РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ЗАДАЧИ, ОСТОЙНОСТЯВАНЕ И РАЗПЛАЩАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ СЕ В ОБЩА КОМПЮТЪРНО БАЗИРАНА СРЕДА”,ФИНАНСИРАН ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

 

«Инфо рампа» ЕООДстартира изпълнението на проект BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 „Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана средафинансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Общата цел на проекта е провеждане на индустриално научно изследване за създаване на оптимален алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда.

 

Във връзка с изпълнението на проекта «Инфо рампа» ЕООД търси да назначи персонал на следната длъжност:

 

Експерт Информационни Технологии

 

Основни изисквания:

1. Образование: висше образование минимум образователна степен „бакалавър” в областта на информатика и компютърни науки и/или математика .

2. Професионален опит минимум 1 (една) години в областта на информационните технологии.

 

Основни задължения за длъжността:

Отговаря за реализирането на всички планирани дейности в проекта: - Задълбочено изследване на състоянието на въпроса в литературата и практиката; Оценка на ограниченията и възможностите на средата, от гледна точка практическото приложение на метода; изграждане на структура на изследването; Изготвяне на технически спецификации за създаването на софтуер; организиране и провеждане на тестове, анализиране на резултатите и извеждане на изводи; Анализ на резултатите от изследването, оценка на научната и практическа значимост и избор на подходящ алгоритъм (алгоритми) за реализиране на изобретението.

Отговаря за подготовката на заданията по търговете и изготвянето на документация, провеждането на процедурите и пряко следят за изпълнението на задълженията на външните изпълнители.

 

Фирмата предлага:

- трудов договор на пълен работен ден;

- работа в иновативен екип фокусиран в решаване на задачи, които не са рутинни;  

- възможност за кариерно развитие.

 

Кандидатстване на offnews@offnews.bg до 28.09.2012 г.

 

Интервюта ще бъдат проведени само с одобрените по документи кандидати.

 

Този документ е създаден по проект №BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 „Разработване на алгоритъм за прилагане на Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда„Бенефициент: Инфо рампа ЕООД“. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Инфо рампа ЕООДи при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови