Спират плановия прием в болниците в области с над 120 заболели на 100 000 души

OFFNews Последна промяна на 23 октомври 2020 в 22:26 3178 0

Лечебните заведения в областите със заболеваемост над 120 души на 100 хил. население преустановяват плановия прием и плановата оперативна дейност. Всички лечебни заведения в съответните области са задължени да разкрият COVID структури с минимум 10% от общия брой легла, с които разполагат.

В болниците в областите със заболеваемост от 60,0 до 119,9 души на 100 хил. население се преустановява плановата оперативна дейност. Тези лечебни заведения са задължени да разкрият COVID структури с минимум 5% от общия брой легла, с които разполагат.

Забраната, съответно за планов прием и планова оперативна дейност, не се отнася за извършването на дейностите, свързани с трансплантацията на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение.

Това нарежда министърът на здравеопазването с издадена днес Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. Заповедта влиза в сила от 25 октомври (неделя).

В същата заповед се посочва още, че областните управители и органите на местно самоуправление създават необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки, както и че имат право да въвеждат допълнителни мерки.

Ето и пълния текст на заповедта: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Министър на здравеопазването


З А П О В Е Д
23.10.2020 г .
X РД-01-619/ 23.10.2020 г.


На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския
съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с
Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския
съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение
№ 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от
28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор


Н А Р Е Ж Д А М:


I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на
Република България считано от 25.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и
училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата
на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията
на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и
науката.

2. Присъственото реализиране на дейностите във висшите училища, се осъществява
съгласно изисквания на съответното висше училище при спазване на въведените със Заповед
№ РД-01-609 от 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки,
като при възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

3. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от
юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при
невъзможност - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при
условията на т. 19 и съобразно указанията по т. II.

4. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в
съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на
здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)
през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет
страницата на Министерство на образованието и науката.
5. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на
изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в
неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост
на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.,
при условията на т. 19 и съобразно указанията по т. II.

6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти,
занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и
провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч.
в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на
физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 19 и съобразно указанията по т. II.

7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер
за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни
състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една
седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от
50% и при условията на т. 19 и съобразно указанията по т. II.

8. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000
души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-
малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на
т. 19 и съобразно указанията по т. II.

9. При провеждането на футболни мачове на Националния стадион „Васил Левски“ се
допуска публика до 30% заетост на местата, настаняване на зрителите най-малко през две
седалки и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 19 и съобразно
указанията по т. II.

10. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни
нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата
не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта, при условията на т.
19 и съобразно указанията по т. II.

11. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се
организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 19 и
съобразно указанията по т. II.

12. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност
в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към
23.10.2020 г. над 120 човека на 100 000 население в съответните области, за срок до
30.11.2020 година.

13. Преустановява се провеждането на планова оперативна дейност в лечебните
заведения за болнична медицинска помощ за областите със заболеваемост към 23.10.2020
г. между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население в съответните области, за срок до
30.11.2020 година.

14. При увеличаване на заболеваемостта над 119,9 човека на 100 000 население в
съответните области се прилагат забраните по т. 12, а при увеличаване на заболеваемостта
между 60,0 и 119,9 човека на 100 000 население в съответните области се прилагат
забраните по т. 13.

15. Забраните по т. 12 и 13 не се отнасят за извършването на дейностите, свързани с
трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с
онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и
ражданията, независимо от метода на родоразрешение.

16. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната
не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. В изпълнение на т. 3 от Заповед № РД-01-439 от 27.07.2020 година директорите на
регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните
заведения за болнична помощ на територията на съответната област както следва:
17.1. За областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. над 120 човека на 100 000
население, за срок до 30.11.2020 година, се определя задължителен брой легла за лечение
на пациенти с КОВИД-19 от не по-малко от 10 % от обявените в съответната регионална
здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен
онкологичен център.
17.2. За областите със заболеваемост към 23.10.2020 г. между 60,0 и 119,9 човека на
100 000 население, за срок до 30.11.2020 година се определя задължителен брой легла за
лечение на пациенти с КОВИД-19 от не по-малко от 5 % от обявените в съответната
регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ
и комплексен онкологичен център.
17. 3. При увеличаване на заболеваемостта над 119,9 човека на 100 000 население в
съответната област се прилага т. 17.1, а при заболеваемост между 60,0 и 119,9 човека на
100 000 население в съответната област се прилага т. 17.2.

18. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените
противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със
заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените
противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за
контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

19. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат
при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от
21.10.2020 г.

20. Министрите и държавните органи съгласно функционалната си компетентност да
предприемат спешни и незабавни контролни мерки на територията на цялата страна, като
усилията да бъдат насочени към задължително прилагане и спазване на настоящата заповед
и на Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. Всички прояви и събития, както и дейностите по
т. 1- 11, 16 и 18 следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ
контрол.

21. Министърът на земеделието и храните да възложи на Българска агенция по
безопасност на храните реализирането на проверки в заведенията за хранене и развлечения,
контролирани от агенцията.

22. Министърът на труда и социалната политика да възложи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда“ реализирането на проверки на работодатели, относно спазване
на изискванията съгласно настоящата заповед и на Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

23. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна
администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално
използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат
необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на
необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

24. Органите на държавния здравен контрол да продължат реализирането на своите
контролни правомощия, като за резултатите да информират министъра на здравеопазването,
по ред, определен от него.

II. Министрите съгласно функционалната си компетентност дават указания, след
съгласуване с министъра на здравеопазването, за прилагането на въведените с тази заповед
мерки в контролираните от тях сфери и да създават организация за изпълнението им. Указанията се публикуват на интернет страницата на съответното министерство.

III. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община. Кметовете на общини създават организация за работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на всяка община, при условията на т. I, т. 19 и съобразно указанията по т. II.

IV. Заповед № РД-01-611 от 22.10.2020 г. се отменя.

V. Заповедта влиза в сила от 25.10.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

VII. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
23.10.2020 г.

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм
Министър на здравеопазването

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови