Достъпът до дела в СГС ще бъде ограничен. Засега

Юлиан Христов Последна промяна на 14 ноември 2017 в 11:12 11152 0

Съд разреши достъпът до дела в СГС да бъде ограничен. Засега

Достъпът до делата в Софийския градски съд (СГС) ще бъде ограничен. Това става ясно от решение на Административен съд - София-град по жалба на столичното адвокатско дружество "Димитров и Пелов" срещу заповед на бившия председател на СГС Калоян Топалов.

Понастоящем заповедта от 2017 г. е свалена от сайта на съда. С нея се утвърждават правила за административно обслужване на граждани и юридически лица, в която изрично е посочено кои са лицата, имащи право на достъп до делата в СГС и материалите по тях - страните по делото; адвокатите, които са упълномощени да представляват клиентите си и адвокати, за които съдът е изискал тяхното явяване; юристконсултите, упълномощени да представляват учреждения, юридически лица, предприятия или еднолични търговци, които са страни по конкретното дело; съпруг или роднина по права линия, но въз основа на пълномощно и адвокатските сътрудници.

Основната критика на жалбоподателите срещу правилата е свързана с изискването за изрично упълномощаване на адвокат, за да има достъп до делото. Те посочват също, че всички останали лица извън посочения кръг, нямам право на достъп до делата. Това влиза в противоречие с Конституцията и свободата на достъп до информация. Съдебните заседание са открити, освен в случаите, когато има класифицирана информация или лични данни, които трябва да бъдат опазени.

Решението на административния съд е от 20 октомври и с него частично се отменя част от заповедта на председателя на СГС,  с която се забранява фотографирането на материали по делото. 

В частта с достъпа до делата обаче, съдия Калина Пецова е категорична - посочения текст от правилата, който определя лицата, имащи достъп до делата, не е незаконен и противоконституционен. В решението се посочва:

Съдът споделя тезата, че адвокатът има право на достъп до делата именно с цел упражняване на дейността си, което води до необходимост от представителство и защита на някоя от страните, което изисква доказване на факта на представителство. Адвокатът става представител на странна именно по силата на пълномощното за това, вкл. и в хипотезата на устно упълномощаване.

Съдия Пецова се позовава на процесуалните закони - ГПК, НПК и АПК и уточнява, че всички останали извън посочения кръг лица имат право на достъп до делата, но по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В решението се посочва, че за ограничаването на достъпа до дела трябва да се вземе предвид и необходимостта от защита на лични данни и секретна информация. В този смисъл съдът дава превес на конституционното право за защита на лични данни пред това за достъп до информация.

Според съда Конституцията позволява публично разглеждане на делата, но в текстовете ѝ не е предвидено да се събира информация и да се правят справки и преписи по дела. 

Това решение на съда е обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). В жалбата на адвокатското дружество се посочва, че със заповедта на Топалов се засягат правата на трети лица и се дава приоритет на личните права пред правото за достъп до информация. В жалбата се посочва:

Посочените права - на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, правото на свободен достъп до информация, както и основният принцип на публичността, не са взаимоизключващи се. Упражняването на едно от правата  не засяга по презумпция останалите.

Жалбоподателите посочват, че неспособността на ръководителя на СГС да съвмести прилагането на двата принципа не води до автоматичното ограничаване на права на трети лица, като по този начин с подзаконов нормативен акт се заобикалят конституционни норми. 

По отношение на това дали само упълномощени адвокати имат право на достъп до делата, от адвокатското дружество дават за пример правилата за работа и обслужване на граждани във ВАС. Там е посочено, адвокатите имат право на достъп само въз основа на качеството им на адвокат. Когато те не са изрично упълномощени, копия от материалите по делото се дава от съдия докладчик след внесена писмена молба. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови