КФН: Има десетки случаи годишно на фалшифицирани заявления за пенсионен фонд

Нели Чолашка Последна промяна на 03 февруари 2014 в 17:02 5146 0

Комисия за финансов надзор.

OFFNews ви разказа за случая на 29-годишната Яна от София, която в началото на тази година с изненада научава, че е прехвърлена в нов пенсионен фонд за допълнително задължително осигуряване с молба, заверена в село Опицевт от кметския наместник Стефчо Алексов. Яна живее и работи в София и никога не е ходила в Опицвет, а още по-малко е давала личните си данни на кметския наместник. Оказа се, че проблемните прехвърляния със заверка от Славчо Алексов са общо 4. Сигнал за тези нарушения е подаден в прокуратурата. Потърсихме за коментар и Комисията за финансов надзор (КФН), която контролира пенсионните фондове:

Колко сигнала получава годишно (за последните 3-4 години) КФН от осигурени и от фондовете за фалшифициране на заявления за прехвърляне от един фонд в друг?

Жалбите с оплаквания, че лицата не са подписвали и подавали заявления за промяна на участие, а такива са подадени без тяхно знание и съгласие през последните години са постъпили както следва: 

- през 2010 година - 37 броя жалби;
- през 2011 година - 68 броя жалби;
- през 2012 година - 27 броя жалби;
- през 2013 г. 33 броя жалби.

Какво прави КФН в подобни случаи?

По всички постъпили в Комисията за финансов надзор жалби (независимо от вида на оплакването) се извършват проверки. Изисква се представянето на документи и обяснения от пенсионноосигурителното дружество и от осигурителния посредник, чрез който е подадено заявлението. След получаването им документите се проверяват и се правят констатации има ли извършено административно нарушение. В случай, че се формира основателно съмнение за извършено престъпление се изпраща сигнал до прокуратурата за извършване на проверка по компетентност.
Във връзка с жалбите на осигурени лица съдържащи оплаквания за фалшифицирани заявления Ви информираме, че КФН няма правомощия да се произнася по истинността на документи. Съставянето на неистински документи не е административно нарушение, а престъпление по смисъла на НК, поради което КФН не може да налага в такива случаи глоби или санкции. По всеки един от случаите, в които има твърдения от осигурени лица, че не са подписали заявление за промяна на участие и /или осигурителен договор, а такива са съставени без тяхно знание и съгласие КФН изпраща сигнали до органите на прокуратурата за извършване на проверки по компетентност. В сигналите се прави описание на конкретните оплаквания на лицата и на направените фактически констатации при проверките. Към сигналите се прилагат копия на жалбите и на получените документи. Не се изпращат сигнали единствено в случай, че осигуреното лице само е сигнализирало компетентните органи.
В КФН не постъпва обратна информация от прокуратурата за резултатите от извършените проверки.

Имате ли информация за осъдени нотариуси, кметове или посредници за фалшифициране на подписи и незаконно използване на лични данни?

В КФН не постъпва обратна информация от прокуратурата за резултатите от извършените проверки. Информирани сме за редица случаи на прекратени предварителни производства, поради откази на осигурени лица от оплакванията в жалбите и направени впоследствие от тях изявления, че са си „спомнили”, че са подписали заявленията. Информация за осъдени лица, извършили незаконосъобразни заверки има в средствата за масова информация, както и на сайтовете на съдилищата.

Проблем с прехвърляне от един фонд в друг без знанието на осигурения има още от старта на задължителното допълнително осигуряване. Как може да се преодолее?

Процедурата за промяна на участие е регламентирана в приетата от КФН Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество (Наредба № 3 на КФН). С цел защита на правото на лицата свободно да избират пенсионния фонд, в който се осигуряват, чл. 3 от Наредба 3, урежда изискванията към подадените заявления за промяна на участие. Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 3 когато заявлението за промяна на участие се подава на хартиен носител, подписът на осигуреното лице върху първия му екземпляр се удостоверява с нотариална заверка. Тази усложнена форма е въведена с цел гаранция, че промяната на участие е резултат от осъзнат избор на осигуреното лице. Стриктното спазване на закона от лицата извършващи нотариалните удостоверявания на подписите на осигурените лица е гаранция за законосъобразното протичане на процедурите и зачитане волята на осигурените лица.

Необходима ли е промяна на условията, при които се правят прехвърлянията?

Наредба № 3 на КФН е в сила от 01.01.2004 г., изменяна е неколкократно с цел повишаване информираността на осигурените лица и ограничаване на възможностите за злоупотреби с тяхното право свободно да променят участието си в пенсионен фонд. Считаме, че не е необходима промяна в процедурата за промяна на участие, която е достатъчно усложнена, а е необходим засилен контрол върху лицата, извършващи нотариалните удостоверявания на заявленията за промяна на участие/прехвърляне на средства. 

След въведеното през 2005 г., с изменение на Наредба № 3 на КФН, изискване подписът на осигуреното лице върху първия екземпляр на заявлението за промяна на участие/прехвърляне да се удостоверява с нотариална заверка, с оглед създаване на допълнителна защита правата и интересите на осигурените лица и реализиране на правото им да извършват осъзнат личен избор за промяната на участие/прехвърляне на средствата от 01.01.2012 г. е в сила и забрана таксата за прехвърляне да се удържа от средствата, натрупани по индивидуалната партида на осигуреното лице. Осигуреното лице трябва да заплати таксата за прехвърляне, като нейното неплащане до определен срок е основание за прекратяване на процедурата за промяна на участие, съответно за прехвърляне на средства.

Много млади хора, които през последните години започват работа, не избират сами фонд, защото не знаят, че трябва да го направят, а ги разпределят служебно в някой от фондовете. Не е ли редно някой да ги уведомява къде са разпределени?

Съществува практика пенсионноосигурителните дружества, след извършено служебно разпределение, да изпращат покани до осигурените лица за сключване на пенсионноосигурителни договори. Освен това пенсионноосигурителните дружества са задължени да изпращат безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година, в които се съдържа информация за осигуряването на лицата в съответния пенсионен фонд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови